eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hrubieszów › "Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów - Cichobórz - Dołhobyczów od km 17+550 do km 18+100 dł 0,550 km w m. Małków".Ogłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów od km 17+550 do km 18+100 dł 0,550 km w m. Małków”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Hrubieszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grabowiecka 18b

1.5.2.) Miejscowość: Hrubieszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846962091

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzdpowiathrubieszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdh.hrubieszow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów od km 17+550 do km 18+100 dł 0,550 km w m. Małków”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db30f36f-334d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.pzdh.hrubieszow.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.pzdh.hrubieszow.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa dopuszczalny
format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oprócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
9. Zamawiający, zgodnie art. 67 oraz art. 134 ust. 1 pkt 10 PZP określa niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
10. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB
w pdf, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx, zip, 7z.
11. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj. plik załączony
przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
12. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00017531/01 z dnia 2022-01-13
2022-01-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04), dalej „RODO”, informuję, iżAdministratorem Danych Osobowych jest Powiatowy
Zarządu Dróg w Hrubieszowie,ul. Grabowiecka 18b, 22-500 Hrubieszówtel. (0-84) 6962091, fax.
6962595, mail: sekretariat@pzd.powiathrubieszow.pl 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod numerem
telefonu 84 696 20 91 lub bezpośrednio w biurze Administratora.2. Dane osobowe przetwarzane będą
w celu realizacji procedury składania ofert na zapytania ofertowe, przetargi ogłaszane przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Hrubieszowie, na podstawie ustawy zz dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z .2019r., ze zm.)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Hrubieszowie jest zgoda osoby, której dane dotyczą obowiązujące przepisy prawa oraz zawarte
umowy (art. 6 ust. 1 lit. „c”Rozporządzenia RODO oraz Ustawa Prawo Zamówień Publicznych).4. Dane
osobowe oferentów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00202341/01 z dnia 2022-06-09
2022-06-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018. Poz. 1986),
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00320919/01 z dnia 2022-08-26
2022-08-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
dalej „ustawa Pzp”; 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skutecznego
złożenia oferty. Obowiązek podania przez danych osobowych jest wymogiem ustawowym
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00319344/01 z dnia 2022-08-25
2022-08-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00314096/01 z dnia 2022-08-22
2022-08-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
określonymw przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00127489/01 z dnia 2022-04-20
2022-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: : PZD-1.343.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3430L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów od km 17+550 do km 18+100 dł 0,550 km w m. Małków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w zał. nr 1 do SWZ oraz w dokumentacji technicznej – zał. nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta zostanie oceniona z uwzględnieniem kryteriów opisanych w niniejszym rozdziale:
Opis kryterium Ranga
Cena [C] 60%
Oferowany okres gwarancji [G] 40 %
2. Obliczenie liczby punktów za kryterium cena [C], nastąpi według wzoru:
cena najtańszej oferty
C = x 60 pkt
cena oferty badanej
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00320919/01 z dnia 2022-08-26
2022-08-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
3. Obliczenie liczby punktów za kryterium oferowany okres gwarancji i rękojmi [G] nastąpi według wzoru:
okres gwarancji w ofercie ocenianej
G = x 40 pkt
najdłuższy oferowany okres gwarancji w ofertach
(nie więcej niż 84 miesiące)
przy czym:
1) minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 60 miesięcy; oferty w których zaoferowany krótszy okres
gwarancji, zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ;
2) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny wymagany
okres gwarancji, tj. 60 miesięcy;
3) Wykonawca może zaoferować tylko jeden okres gwarancji określony w miesiącach np. 75 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie
wskaże konkretnej ilości miesięcy tylko kilka miesięcy lub zakres, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował najkrótszy
podany okres gwarancji;
4) jeżeli Wykonawca wskaże niepełne miesiące, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres krótszy poprzez
zaokrąglenie jego w dół;
5) maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji to 84 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje
przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 84 – miesięcznego, przy czym w umowie zostanie wskazany
okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie.
4. Łączna liczba punktów przyznana ofercie stanowi sumę punktów za kryteria wskazane w ust. 1. Zamawiający dokona oceny ofert,
obliczając wartość punktów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z następującymi zasadami:
2) końcówki poniżej 0,0005 pkt pomija się,
3) końcówki wynoszące 0,005 pkt i więcej zaokrągla się do 0,01 pkt.
5. Na podstawie art. 223 ust. 2 w zw. z art. 266 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, w szczególności:
1) w przypadku niezgodności pomiędzy ceną oferty w formularzu ofertowym wpisaną liczbą lub słownie, odczytaną podczas otwarcia
ofert, a ceną oferty wynikającą ze Zbiorczego zestawienia kosztów, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą ze Zbiorczego
zestawienia kosztów;
2) jeżeli obliczona w Zbiorczym zestawieniu kosztów wartość brutto (cena oferty) nie odpowiada sumie kosztów netto
poszczególnych pozycji oraz podanej wartości podatku VAT, przyjmuje się, że prawidłowo podano koszt netto każdej pozycji oraz
wartość podatku VAT.
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
POUCZENIE:
Wykonawca, w którego ofercie poprawiono omyłkę, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego liczonym od dnia otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki, do wyrażenia zgody na poprawienie w
ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych;
2) spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ;
3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SWZ kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na ofertę składają się:
1) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) uzupełnione zbiorcze zestawienie kosztów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca ma obowiązek złożyć:
1) dokumenty i oświadczenia, które zostały wskazane w Rozdziale VI część A jako składane wraz z ofertą;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w punkcie poprzedzającym - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
4) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia);
5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100 nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa
w art. 98 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz. 299 ze zm.)
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:
1) być wystawione na Zamawiającego,
2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Nr rachunku bankowego
25 9610 0002 2009 0062 5434 0003
z dopiskiem:
- Wadium do postępowania na wykonanie zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3430 L Hrubieszów – Cichobórz – Dołhobyczów od km 17+550 do km 18+100 dł 0,550 km w m. Małków”

Znak sprawy PZD-1.343.29.2022

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
11. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
12. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą.
13. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie ze wzorem umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://pzdh.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.