eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamień Pomorski › Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień PomorskiOgłoszenie z dnia 2022-09-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIEŃ POMORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamienpomorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamienpomorski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff46ff34-334b-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00345541

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029397/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino gmina Kamień Pomorski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami zawarte są w rozdziale 8 SWZ.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, tel. 607-603-890.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia w związku z niezbędnością przetwarzania danych w celu zawarcia i realizowania niniejszej Umowy,
4) dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne, upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, a także odbiorcom danych osobowych m.in. organom państwowym lub organom samorządu terytorialnego, sądom, innym organom sprawiedliwości, operatorom pocztowym.
5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń, a wynikających z przepisów prawa.
6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w razie uznania, że przetwarzania państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIGK.271.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej
infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski
z podziałem na dwie części:
Część I
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 3/74 w miejscowości Rarwino gmina
Kamień Pomorski
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
3. Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja3PGR/2021/3703/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej
infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski
4. Zamawiający na podstawie Art. 310 Pzp zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielania dofinansowania z Programu Polski Ład oraz zasadami
płatności.
6. Na poczet realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę stanowiącą 2% wartości brutto
umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca niezwłocznie wystawi i przekaże
Zamawiającemu fakturę vat zaliczkową.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, który powinien
przewidywać podział realizacji inwestycji w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy Nr
Edycja3PGR/2021/3703/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po
zakończeniu realizacji inwestycji, do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na zasadach
wskazanych w projekcie umowy.
Część I – budowa świetlicy w m. Rarwino
1. Zakres prac:
1) Ogrodzenie terenu z paneli na słupkach, stalowych z podmurówką prefabrykowaną,
2) Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych,
3) Fundamenty pod zabudowę kontenerową wraz z robotami ziemnymi i warstwami izolacyjnymi,
4) Budynek świetlicy – konstrukcja kontenerowa,
5) Plac manewrowy , miejsca postojowe, chodnik z kostki betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży,
6) Przyłącze kanalizacji sanitarnej,
7) Instalacja kanalizacyjna uzupełniająca wyposażenie zestawu kontenerowego,
8) Przyłącze wodociągowe,
9) Instalacja wodociągowa,
10) Instalacja elektryczna,
11) Grzejniki elektryczne i elektryczny przepływowy podgrzewacz elektryczny,
12) Uporządkowanie terenu – zieleń.
2. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wykonanie tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru. Link do materiałów
promocyjnych https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655
Na tablicy należy umieścić poniższą treść:
GMINA KAMIEN POMORSKI
Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej
z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień
Pomorski
Dofinansowanie: 1.960.000,00 zł.
W przypadku składania oferty jednocześnie na obydwie części zamówienia Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wykonanie
2 szt. tablic informacyjnych tj. 1 szt. dla m. Rarwino i 1 szt. dla m. Śniatowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej
infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski
z podziałem na dwie części.
Część II
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 96/13 w miejscowości Śniatowo
gmina Kamień Pomorski.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
3. Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr
Edycja3PGR/2021/3703/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej
infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski
4. Zamawiający na podstawie Art. 310 Pzp zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostaną mu przyznane.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami udzielania dofinansowania z Programu Polski Ład oraz zasadami
płatności.
6. Na poczet realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę stanowiącą 2% wartości brutto
umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca niezwłocznie wystawi i przekaże
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00302808/01 z dnia 2022-08-11
2022-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
Zamawiającemu fakturę vat zaliczkową.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy, który powinien
przewidywać podział realizacji inwestycji w okresie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
8. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy Nr
Edycja3PGR/2021/3703/PolskiLad z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych po
zakończeniu realizacji inwestycji, do czasu wypłaty środków na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na zasadach
wskazanych w projekcie umowy.
Część II – budowa świetlicy w m. Śniatowo
1. Zakres prac:
1) Ogrodzenie terenu z paneli na słupkach, stalowych z podmurówką prefabrykowaną,
2) Ogrodzenie z prefabrykatów betonowych,
3) Fundamenty pod zabudowę kontenerową wraz z robotami ziemnymi i warstwami izolacyjnymi,
4) Budynek świetlicy – konstrukcja kontenerowa,
5) Plac manewrowy , miejsca postojowe, chodnik z kostki betonowej wraz z ustawieniem krawężników i obrzeży,
6) Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego
7) Instalacja kanalizacyjna uzupełniająca wyposażenie zestawu kontenerowego,
8) Przyłącze wodociągowe,
9) Instalacja wodociągowa,
10) Instalacja elektryczna,
11) Grzejniki elektryczne i elektryczny przepływowy podgrzewacz elektryczny,
12) Uporządkowanie terenu – zieleń.
2. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wykonanie tablicy informacyjnej wg załączonego wzoru. Link do materiałów
promocyjnych https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/#c21655
Na tablicy należy umieścić poniższą treść:
GMINA KAMIEN POMORSKI
Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej
z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień
Pomorski
Dofinansowanie: 1.960.000,00 zł.
W przypadku składania oferty jednocześnie na obydwie części zamówienia Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wykonanie
2 szt. tablic informacyjnych tj. 1 szt. dla m. Rarwino i 1 szt. dla m. Śniatowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

 Dla części I
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł .

2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa/przebudowa/remont obiektu kubaturowego o wartości minimum 500.000,00 zł brutto każde- potwierdzone referencjami i/lub protokołami odbioru;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości)

b) dysponuje lub będzie dysponował:

• kierownikiem budowy/robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót, na co najmniej dwóch inwestycjach których przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie obiektu budowlanego
• kierownikiem robót elektrycznych – legitymującym się uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnienia budowlanymi, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót, na co najmniej dwóch inwestycjach których przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie sieci/ instalacji elektrycznych
• kierownikiem robót sanitarnych – legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót, na co najmniej dwóch inwestycjach których przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie sieci/ instalacji wodno- kanalizacyjnej

Wszystkie ww. wskazane osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy winny posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 Dla części II
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł .

2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Minimalny poziom zdolności:
- zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowie/ przebudowie/ remoncie obiektu kubaturowego o wartości minimum 500.000,00 zł każde- potwierdzone referencjami i/lub protokołami odbioru;

b) dysponuje lub będzie dysponował:

• kierownikiem budowy/robót legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót, na co najmniej dwóch inwestycjach których przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie obiektu budowlanego
• kierownikiem robót elektrycznych – legitymującym się uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót, na co najmniej dwóch inwestycjach których przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie sieci/ instalacji elektrycznych
• kierownikiem robót sanitarnych – legitymującym się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniającymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, posiadającym co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy/ robót, na co najmniej dwóch inwestycjach których przedmiotem była robota polegająca na: budowie lub przebudowie sieci/ instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Wszystkie ww. wskazane osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy winny posiadać aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w zakresie części I
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na budowie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kserokopiami stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlano-wykonawczego wraz z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

w zakresie części II
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej;
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na budowie oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z kserokopiami stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie nadzorowania i kontrolowania budowy we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlano-wykonawczego wraz z zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.


Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty

4.1 Wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.

4.2 Oświadczenia wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.

4.3 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3.4 SWZ, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;

4.4 Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.

4.5 Oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.

4.6 Kosztorys ofertowy wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie składników cenotwórczych stanowi treść oferty. W przypadku jego nie dołączenia do oferty, Zamawiający ofertę Wykonawcy odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Na poczet realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę stanowiącą 2% wartości brutto umowy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Po otrzymaniu zaliczki Wykonawca niezwłocznie wystawi i przekaże Zamawiającemu fakturę vat zaliczkową.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania wyklucza się również:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.