eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk.Ogłoszenie z dnia 2023-08-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grodzisk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659295

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-315

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.kosk@gminagrodzisk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrodzisk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e77e85f4-fde5-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e77e85f4-fde5-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00344766

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236113

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk.
2. Świadczenie w/w usługi musi być prowadzone w sposób zgodny z zapisami:
1) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2519, z 2023 r. poz. 877),
2) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127, 2722,
z 2023 r. poz. 295, 877),
3) Aktualnego Planu gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego,
4) Postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk.
3. Obsługa rozumiana jako zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie, gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku (PSZOK), w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, tj.:
a) recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530),
b) recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530),
c) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 03 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1530).
4. W celu poprawnej wyceny przedmiotu zamówienia zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się ze specyfiką i ukształtowaniem terenu Gminy Grodzisk.
5. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części, usługi stanowią nierozłączną i niepodzielną całość do wykonania w ramach jednego zamówienia (umowy).
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1489,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1630,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1489,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MPO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 050025892

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 810000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.