eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kępno › Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku MielęckimOgłoszenie z dnia 2022-09-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kępno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kępno

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 5909400

1.5.8.) Numer faksu: 5909402

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kepno@um.kepno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kepno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.kepno.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-894a42b2-0804-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342383

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 92617,48 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z budową placu zabaw w miejscowości Borek Mielęcki, na działce położonej w m. Borek Mielęcki, nr ewid. dz. 99, w ramach zadania pn. "Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim oraz wymiana wiaty autobusowej"
Projekt pn "Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim" jest dofinansowany z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach XII edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś".

Cześć I - "Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim"
Zadanie obejmuje następujące roboty budowlane:
1. Przygotowanie terenu poprzez wykonanie niwelacji terenu oraz dostarczenie ziemi urodzajnej pozwalające wykonaniu zagospodarowania terenu poprzez obsianie terenu trawą. Warstwa ziemi urodzajnej ok. 15cm. Ziemią urodzajną uzupełniamy teren poza nawierzchniami bezpiecznymi znajdującymi się pod urządzeniami oraz teren poza utwardzeniami. Teren przeznaczony pod dostawę ziemi urodzajnej ok. 1100m2.
2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod projektowane urządzenia.
3. Dostarczenie urządzeń małej architektury (piaskownica, bujak na sprężynie, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, karuzela ważka, tablica z regulaminem, ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci - 2szt., stojak na rowery). Opis techniczny urządzeń stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Montaż zestawu sprawnościowego znajdującego się w posiadaniu Zamawiającego.
5. Wykonanie ogrodzenia ternu z materiałów w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający posiada ogrodzenie betonowe oraz ogrodzenie panelowe (z materiałów posianych przez Inwestora). W przypadku braku materiałów umożliwiających wykonanie ogrodzenia całej działki Wykonawca zobowiązany jest skalkulować brakujący materiał niezbędny do ogrodzenia całego terenu. Oferta winna uwzględniać montaż, robociznę oraz materiały niezbędne do wykonania ogrodzenia np. beton.
6. Wykonanie chodników z kostki brukowej ok. 117m2.
7. Montaż bramy wjazdowej oraz furtki (materiały w posiadaniu Zamawiającego). Oferta winna zawierać robociznę, oraz niezbędny materiał umożliwiający prawidłowy montaż np. beton oraz osadzenie rury o średnicy 300mm w istniejącym rowie na długości 5mb oraz przyczółków betonowych. Rura korugowana dwuścienna ? 300 mm wysokiej klasy wytrzymałości (SN8).
8. Załącznik nr 1 - część I
9. W przedmiarze dokonano zmiany urządzenia poz. 12.d.2 - Dostarczenie i montaż huśtawki ważki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w przedmiarze robót oraz opisie urządzeń placu zabaw.
Urządzenia przedstawione w dokumentacji projektowej są urządzeniami podglądowymi i mogą wyglądać inaczej po zakończeniu inwestycji.
Zamówieniem objęte są również:
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia,
nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,
- wykonie mapy powykonawczej oraz tyczenia przez uprawnionego geodetę, (jeśli dotyczy)
- powołanie kierownika budowy - branży konstrukcyjno - budowlanej i branży elektrycznej
- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
- podczas wyjazdu z placu budowy należy pamiętać o oczyszczeniu kół z błota - tak aby nie powodować zanieczyszczenia nawierzchni bitumicznych dróg publicznych.
Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w przedmiarze (załącznik nr 7) oraz szczegółowy opisie urządzeń placu zabaw (załącznik nr 8). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową.
Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.5.) Wartość części: 71475 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zjazd linowy

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z budową placu zabaw w miejscowości Borek Mielęcki, na działce położonej w m. Borek Mielęcki, nr ewid. dz. 99, w ramach zadania pn. "Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Borku Mielęckim - część 2:
Zjazd linowy z siedziskiem (poz. z przedmiaru 11) System ochronny: Podkład cynkowy + malowanie proszkowe
Zgodność z normą: PN-EN 1176
Maksymalne obciążenie: Przy użyciu siedziska: 130 kg
Konstrukcja urządzenia: Górne belki wykonane z profilu 100x100x3 o długości 2000 mm. Konstrukcja końcowa - nogi wykonane z profilu 80x80x3 o długości 3850 mm.
Konstrukcja startowa - nogi wykonane z profilu 80x80x3 o długości 4350 mm.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w przedmiarze robót oraz opisie urządzeń placu zabaw.
Urządzenia przedstawione w dokumentacji projektowej są urządzeniami podglądowymi i mogą wyglądać inaczej po zakończeniu inwestycji.
Zamówieniem objęte są również:
- wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia,
nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót,
- wykonie mapy powykonawczej oraz tyczenia przez uprawnionego geodetę, (jeśli dotyczy)
- powołanie kierownika budowy - branży konstrukcyjno - budowlanej i branży elektrycznej
- wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót,
- przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp.
- zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy,
- inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia.
- podczas wyjazdu z placu budowy należy pamiętać o oczyszczeniu kół z błota - tak aby nie powodować zanieczyszczenia nawierzchni bitumicznych dróg publicznych.
Materiały nieprzydatne do wbudowania należy odwieźć na składowisko odpadów. Koszty związane z gospodarowaniem odpadami, tj. transport, odzysk, unieszkodliwienie, deponowanie na składowisku odpadów poniesie Wykonawca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w przedmiarze (załącznik nr 7) oraz szczegółowy opisie urządzeń placu zabaw (załącznik nr 8). Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany ceny, którą należy traktować jako ryczałtową.
Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni.
Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w ciągu 7 dni od daty przekazania terenu budowy.
Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

4.5.5.) Wartość części: 21141 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 197705,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 197705,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 197705,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Komunalnych CALORING

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6191745090

7.3.3) Ulica: Przemysłowa

7.3.4) Miejscowość: Kępno

7.3.5) Kod pocztowy: 63-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 197705 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3, albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka Zasmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 37055,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 37055,34 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.