eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 9/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału BAiIŚOgłoszenie z dnia 2022-09-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
9/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału BAiIŚ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Politechniki 6

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-590

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 426312930

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl/ Platforma zakupowa Zamawiającego - https://plodz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

9/W6.383/2022-ZP.D Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego i akcesoriów dla jednostek organizacyjnych Wydziału BAiIŚ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73169b8f-300e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001972/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 dostawa sprzetu komputerowego, peryferyjnego, oprogramowania i akcesoriów dla Wydziału BAiIŚ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

Platforma zakupowa: https://plodz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
a) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja”;
b) E-mailem na adres: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl – NIE DOTYCZY ZŁOŻENIA OFERTY
c) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania –
9/W6.383/2022-ZP.D
2. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z
Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wszelkie oświadczenia, dokumenty,
wnioski, zawiadomienie oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej
pod adresem: https://plodz.ezamawiajcy.pl w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania oświadczeń, dokumentów,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
2.Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl. Nie
dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu
oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na w/w adres e-mail Zamawiającego przyjmuje
się datę dostarczenia na adres e-mail Zamawiającego wskazany powyżej.
3.Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz.
1320 z późn. zm.) – zwanego dalej „Rozporządzeniem dot. Komunikacji elektronicznej” określa dopuszczalny format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES; b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym
niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz
podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
4.Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s;
b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d)Włączona obsługa
JavaScript; e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 5.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3
w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100
MB: pdf , excel, doc, docx. zip, jpg;6.Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia dot. komunikacji elektronicznej określa
informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany,
widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; 7.Czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu;
8.Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty; 9.Datą złożenia
dokumentu, oświadczenia lub innego rodzaju informacji stanowiących przedmiot korespondencji (w tym oferty, wyjaśnień, wezwania,
uzupełnienia etc.) jest data ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. System powiadamia Wykonawcę na adres
email podany przez Wykonawcę przy zakładaniu konta na Platformie, o korespondencji wysłanej przez Zamawiającego do
Wykonawcy. 10.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa PŁ tel. +48 22 2572223
(infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13ust.1i2 rozporz.PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os.fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporz.o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119 z
04.05.2016,str.1),dalej„RODO”,informuję,że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka,
ul.Żeromskiego 116,90-924 Łódź,2.inspektor ochrony danych osobowych w
PŁ,kontakt:rbi@adm.p.lodz.pl,telefon:426312039;3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst.art.6 ust.1lit.cRODO w
celu zw.z niniejszym postępowaniem o udz.zam.publicznego,4.dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A.z siedzibą w Warszawie (02-672)przy ul.Domaniewskiej 49,wpisaną do Rejestru KRS,prowadzonego przez Sąd
Rej.dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydz.Gosp.KRS pod numerem KRS:0000041441,REGON: 017282436, NIP:526-25-35-
153,jako właściciel Platformy Zakupowej,na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udz.zam.publ.,działającą pod
adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl; 5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11.09.2019r.–dalej „ustawa Pzp”,6.Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z JRWA PŁ,7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp,związanym z udziałem
w postępowaniu o udz.zam.publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8.w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,9.posiada
Pani/Pan:na podst.art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3 rozporz.2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,Zamawiający może
żądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zam.publicznego lub konkursu),na podst.art.16RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp, na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2RODO;(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego oraz
zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz.2016/679, nieogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udz.zam.publicznego lub konkursu), prawo do wniesienia
skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10.nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art.17 ust.3 lit.b,dlube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6ust.1lit.cRODO.11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej,w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego.Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych
osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art.13ust.1i2 rozporz.PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony os.fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporz.o ochronie danych)(Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016, str.1),dalej„RODO”,informuję,że:1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul.Żeromskiego 116,90-924 Łódź, 2.inspektor ochrony danych osobowych w PŁ, kontakt:rbi@adm.p.lodz.pl, telefon:426312039; 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podst.art.6 ust.1lit.cRODO w celu zw.z niniejszym postępowaniem o udz.zam.publicznego,4.dane osobowe przetwarzane będą przez spółkę Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A.z siedzibą w Warszawie (02-672)przy ul.Domaniewskiej 49,wpisaną do Rejestru KRS,prowadzonego przez Sąd
Rej.dla m.st.Warszawy w Warszawie XIII Wydz.Gosp.KRS pod numerem KRS:0000041441,REGON: 017282436, NIP:526-25-35-
153,jako właściciel Platformy Zakupowej,na której Politechnika Łódzka prowadzi postępowania o udz.zam.publ.,działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl; 5.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11.09.2019r.–dalej „ustawa Pzp”,6.Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z JRWA PŁ,7.obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udz.zam.publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp, 8.w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO,9.posiada
Pani/Pan:na podst.art.15RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art.15ust.1-3 rozporz.2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,Zamawiający może
żądać od osoby,której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zam.publicznego lub konkursu),na podst.art.16RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp, na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust.2RODO;(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego oraz
zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz.2016/679, nieogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udz.zam.publicznego lub konkursu), prawo do wniesienia
skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
10.nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art.17 ust.3 lit.b,dlube RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art.6ust.1lit.cRODO.11.Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej,w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podm. przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/W6.383/2022-ZP.D

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gogle 3D

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

urządzenie wielofunkcyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

urządzenie wielofunkcyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

urządzenie wielofunkcyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

notebook

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

urządzenie wielofunkcyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

niszczarka

4.2.6.) Główny kod CPV: 30191400-8 - Niszczarki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji (dodatkowy)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się:
a) Formularz Oferty, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b) Formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ w postaci elektronicznej
i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, sporządzone
na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
d) Oświadczenie/a w trybie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ jako własne
oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),
e) Oświadczenie w trybie art. 125 ust. 5 Ustawy Pzp, sporządzone na wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ dla
każdego podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - o ile wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów (jeżeli dotyczy),
f) Pełnomocnictwo do złożenia oferty sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli umocowanie osoby
wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych), a ofertę składa pełnomocnik.
g) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, wspólnika spółki cywilnej (jeżeli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia) - sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
h) Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy) - w postaci elektronicznej i opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),
i) oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji
zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje) - w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje),
j) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
k) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust 4 Ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) - w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone przez Zamawiającego.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W Formularzu Ofertowym należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (Ten sam Wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum);
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego (tzw. lidera). Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
7. Pełnomocnictwo składane jest w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w przypadku kopii
pełnomocnictwa wymaga się pozyskania notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym notariusza, zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U.2019, poz. 540 ze zm.).
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi
wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
9. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają w
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy treść
oświadczenia zawiera Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. .
10. Zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio.
12. Zgodnie z art. 58 ust. 5 Ustawy Pzp, zapisy SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust.
1 ustawy oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
b) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z art.63 ust.2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu platformy zamawiającego dostępnej pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli
podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, art. 118 ust. 1 oraz 2
Ustawy Pzp.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Żąda jednak, aby
wykonawca wskazał części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający żądapodania tej informacji w Formularzu oferty - Załącznik nr 1 do SWZ, oraz podania, o ile są już znane, nazwy (firmy) tych
podwykonawców oraz ich procentowy udział w realizacji zamówienia.INNE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1
ustawy z dnia 3 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
art. 7 ust. 1 W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie ust. 1, Zamawiający odrzuca wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika
konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty
ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji lub dialogu,
odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza
oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.