eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Gdy aktywnie chcesz wypocząć,myślisz sobie co tu począć-do Chłądowa zapraszamy,w Parku miło czas spędzamy; Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo-utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie...Ogłoszenie z dnia 2022-09-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Gdy aktywnie chcesz wypocząć,myślisz sobie co tu począć–do Chłądowa zapraszamy,w Parku miło czas spędzamy; Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo–utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.5.2.) Miejscowość: Witkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/witkowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gdy aktywnie chcesz wypocząć,myślisz sobie co tu począć–do Chłądowa zapraszamy,w Parku miło czas spędzamy; Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo–utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea65fbd-fd03-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006069/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Gdy aktywnie chcesz wypocząć,myślisz sobie co tu począć–do Chłądowa zapraszamy,w Parku miło czas spędzamy; Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo–utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie...

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00241968/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ITz.271.17.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 205650,97 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Gdy aktywnie chcesz wypocząć, myślisz sobie co tu począć – do Chłądowa zapraszamy, w Parku miło czas spędzamy”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu części parku przy świetlicy wiejskiej we wsi Chłądowo. W ramach zadania należy uporządkować obszar objęty projektem, założyć trawnik, łąkę kwietną, nasadzić drzewa i krzewy ozdobne, wykonać ciągi komunikacyjne o nawierzchni mineralnej z obrzeżem metalowym, wykonać ścieżki edukacyjne wyposażone w 5 tablic (wraz z opracowaniem treści) i gry edukacyjne, dostarczyć i zamontować 3 ławki, 3 kosze na śmieci, stojak na rowery i stację naprawy rowerów, przy której należy utwardzić fragment terenu kostką betonową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 124336,97 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Aktywne Małachowo relaksuje się zdrowo – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w sołectwie Małachowo Złych Miejsc”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie rekreacyjnym utwardzenia kostką betonową boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 10m x20 m oraz pod urządzenie siłowni zewnętrznej; dostawa i montaż piłkochwytów, kosza do koszykówki i zestawu do gry w siatkówkę, urządzenia siłowni zewnętrznej (rower + wioślarz), paleniska nad ognisko, betonowych stołów do gry: w piłkarzyki i szachy, 7 szt. ławek parkowych oraz wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych. Na teren placu zabaw przy świetlicy wiejskiej należy dostarczyć i zamontować huśtawkę z siedziskiem przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych oraz karuzelę tarczową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 81314,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155310,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 308117,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199980,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SZYMON RĄPEL SZART

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 300898859

7.3.3) Ulica: ul. Pionierów 55

7.3.4) Miejscowość: Konin

7.3.5) Kod pocztowy: 62-510

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199980,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 187563,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 189889,83 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 189889,83 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "KERRIA" PIÓRKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 300461128

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 80

7.3.4) Miejscowość: Koło

7.3.5) Kod pocztowy: 62-600

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 189889,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.