eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wymiana częściowa murawy na płycie boiska Tarczyński Arena we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wymiana częściowa murawy na płycie boiska Tarczyński Arena we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stadion Wrocław Sp. z o.o.

1.3.) Oddział zamawiającego: Stadion Wrocław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020648932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Śląska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anita.fornalczyk-rozanska@stadionwroclaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stadionwroclaw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://stadionwroclaw.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie Stadionem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana częściowa murawy na płycie boiska Tarczyński Arena we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd716191-052c-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337824

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252421

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: STADION WROCŁAW – 6/TP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Usunięcie przez Wykonawcę murawy i jej wywiezienie oraz utylizacja – dotyczy wskazanej w załączniku graficznym części murawy (usuwanie darni przy użyciu wycinarek spalinowych) – maksymalnie 2 900 m2, nie mniej niż
2 000 m2.
1.2. Dostarczenie i ułożenie naturalnej murawy sportowej w rolce przeznaczonej do rozgrywek piłki nożnej w części objętej wymianą: maksymalnie 2 900 m2, nie mniej niż 2 000 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03441000-3 - Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 262440 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 350000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 262440 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PAGRO FIRMA BRUKARSKO-DROGOWA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6770062425

7.3.4) Miejscowość: Modlnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 262440 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-07-11 do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.