eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wojkowice › Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wojkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego

1.5.2.) Miejscowość: Wojkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-580

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.koltun@wojkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wojkowice.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f11e850-3112-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00337322

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048002/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f11e850-3112-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz
poczty elektronicznej.
2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Kołtun: m.koltun@wojkowice.pl
II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
4. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: m.koltun@wojkowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Przeglądanie i
pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i
awarii związanych
z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem
telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email:
m.koltun@wojkowice.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedzibą: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III
Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice; Inspektor Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego: Dowóz uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice w
roku szkolnym 2022/2023. WPM.271.48.2022 prowadzonym w trybie podstawowym o wartości poniżej progów unijnych;
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WPM.271.34.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania dla 4 niepełnosprawnych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice: przy ul. Jana III Sobieskiego, Sucharskiego, którzy obowiązek szkolny będą realizować w następujących placówkach oświatowych:
a) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Będzinie, ul. 11 Listopada 7 – 1 uczeń,
b) Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi, ul. Szpitalna 85 – 3 uczniów.
1.2.Uczniowie niepełnosprawni będą wożeni zgodnie z kalendarzem roku szkolnego placówki, do której uczęszczają w terminie od 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024 r., najkrótszą trasą miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania.
1.3. Uczniowie będą odbierani z miejsca zamieszkania w czasie gwarantującym ich dowóz do placówek szkolnych na określoną godzinę, wynikającą z planu lekcyjnego. Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Dopuszcza się możliwość zmian terminów dowozu, wynikających m.in. ze zwolnień lekarskich uczniów, skrócenia lekcji czy zamknięcia placówki szkolnej. O takiej sytuacji wykonawca będzie powiadamiany przez rodzica ucznia.
1.4 Pojazd wożący uczniów musi być ubezpieczony.
1.5 Oprócz kierowcy, w pojeździe, powinien jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który sprawować będzie opiekę nad uczniami w czasie transportu, zapewni pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy domem/szkołą a środkiem transportu, wykona niezbędne czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami do momentu przekazania ich pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku transportu do domu do momentu oddania pod opiekę pełnoletniego opiekuna.
1.7 Ze względu na możliwą zmianę liczbę dowożonych uczniów niepełnosprawnych samochód powinien mieć przynajmniej 3 miejsca rezerwowe.
1.8 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład dla poszczególnych kursów, wskazujący trasę przejazdu oraz czas odbioru uczniów mając na uwadze konieczność dowiezienia uczniów do placówki zgodnie z planem ich zajęć oraz możliwie najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży. Rozkład kursów Wykonawca ustali w porozumieniu z dyrektorami placówek i przedstawi Zamawiającemu.
1.9 Adresy zamieszkania uczniów niepełnosprawnych będą ujęte w załączniku nr 1 do podpisanej umowy.
1.10 WYKONAWCA GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA PODCZAS WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZU UCZNIÓW. ZAMAWIAJĄCY NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI, ZDARZENIA, JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W KTÓRYCH WYNIKU NASTĄPI USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ CZY SZKODA MATERIALNA, SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA MUSI JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (TJ. DZ.U.2022.2201 Z DNIA 2022.10.27) Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWĄ PRAWO O RUCHU DROGOWYM (T.J. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM.).
1.11 Usługa musi być świadczona pojazdem posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

Szacowana liczba dni realizacji usługi: 182.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Cena brutto: 60 punktów
1.2. Rok produkcji pojazdu: 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu na trasie miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania dla 2 niepełnosprawnych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojkowice: przy ul. Jana III Sobieskiego, Maszyńsko, którzy obowiązek szkolny będą realizować w następujących placówkach oświatowych:
a) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Chorzowie, ul. Czysta 7 –
1 uczeń,
b) Zespół Szkolno – Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17 – 1 uczeń.
1.2 Uczniowie niepełnosprawni będą przewożeni zgodnie z harmonogramem pracy placówek, do których uczęszczają, w terminie:
- w pkt.1.1.a od 4 września 2023r. do 31 sierpnia 2024 r., najkrótszą trasą: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania;
- w pkt.1.1.b od 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024 r., najkrótszą trasą: miejsce zamieszkania – placówka oświatowa – miejsce zamieszkania;
1.3 Uczniowie będą odbierani z miejsca zamieszkania (ul. Jana III Sobieskiego, Maszyńsko), w czasie gwarantującym dowóz do placówki na określoną godzinę, wynikającą z planu zajęć. Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zakończeniu zajęć. Dopuszcza się możliwość zmian terminów dowozu, wynikających m.in. ze zwolnień lekarskich uczniów, skrócenia zajęć czy zamknięcia placówki. O takiej sytuacji wykonawca będzie powiadamiany przez rodziców uczniów.
1.4 POJAZD WOŻĄCY MUSI BYĆ UBEZPIECZONY ORAZ DOSTOSOWANY DO POTRZEB WOŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. PRAWO O RUCHU DROGOWYM (TJ. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM.), W TYM POJAZD MUSI UMOŻLIWIĆ PRZEWOŻENIE OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM, MA POSIADAĆ WINDĘ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB SZYNY UMOŻLIWIAJĄCE WJAZD WÓZKIEM DO POJAZDU.
1.5 Oprócz kierowcy, w pojeździe, powinien jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który sprawować będzie opiekę nad uczniami w czasie transportu, zapewni pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy domem/szkołą a środkiem transportu, wykona niezbędne czynności pielęgnacyjno-opiekuńcze, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1.6 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami do momentu oddania go pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku transportu do domu do momentu oddania pod opiekę pełnoletniego opiekuna.
1.7 Ze względu na możliwą zmianę liczbę dowożonych uczniów niepełnosprawnych samochód powinien mieć przynajmniej 1 miejsce rezerwowe.
1.8 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład dla poszczególnych kursów, wskazujący trasę przejazdu oraz czas odbioru ucznia mając na uwadze konieczność dowiezienia ucznia do placówki zgodnie z planem jego zajęć oraz możliwie najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży. Rozkład kursów wykonawca ustali z Dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Chorzowie oraz Dyrektorem Zespołu Szkolno –Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach.
1.9 Adresy zamieszkania uczniów niepełnosprawnych ujęte będą w załączniku nr 1 do podpisanej umowy.
1.10 Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów.
ZAMAWIAJĄCY NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI, ZDARZENIA, JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W KTÓRYCH WYNIKU NASTĄPI USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ CZY SZKODA MATERIALNA, SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA MUSI JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (T.J. DZ.U.2022.2201 Z DNIA 2022.10.27Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 PRAWO O RUCHU DROGOWYM (TJ. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM).
1.11 Usługa musi być świadczona pojazdem posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.

Szacowana liczba dni realizacji usługi: 207 – pkt. 2a
Szacowana liczba dni realizacji usługi: 182 – pkt. 2b

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Cena brutto: 60 punktów
1.2. Rok produkcji pojazdu: 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zamówienia:
Dowóz 42 uczniów do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach według wyznaczonej trasy wraz z zapewnieniem im opieki:

1.Trasa rozpoczyna się na ul. Jana III Sobieskiego nr domu 500 (przystanek autobusowy Kamyce, Posesja 500) i biegnie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 3
w Wojkowicach na trasie określonej w załączniku nr 11 - mapka.

a) szacowana dzienna długość trasy, obejmująca dowóz i odwóz wynosi ok.: 13 km.

b) Przewoźnik zatrzymuje się na przystankach komunikacji miejskiej, ale powinien przewidzieć co najmniej 4 przystanki na żądanie.

c) Planowane godziny:
dowóz: przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych rano ok. godz. 7.20 - wyjazd
z przystanku najbliższego posesji nr 500 przy ul. Jana III Sobieskiego do ok. godz. 7.50 – przyjazd do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach.
Odwóz: po zajęciach lekcyjnych od ok. godz. 13.30.
1.1 Uczniowie będą wożeni zgodnie z kalendarzem roku szkolnego placówki, do której uczęszczają, w terminie od dnia 4 września 2023r. do 21 czerwca 2024 r., najkrótszą trasą miejsce odbioru – placówka oświatowa – miejsce odbioru.
1.2 Uczniowie będą odbierani z miejsca wyznaczonego postoju, w czasie gwarantującym ich dowóz do Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach na określoną godzinę, wynikającą z planu lekcyjnego. Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
1.3 Pojazd wożący uczniów musi być ubezpieczony zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U.2023.1047 z dnia 2023.06.01 z późn. zm.)

1.4 Oprócz kierowcy, w pojeździe, powinien jechać z uczniami przygotowany do tej pracy opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe, który sprawować będzie opiekę nad uczniami w czasie transportu, zapewni pomoc w przemieszczaniu się pomiędzy domem/szkołą a środkiem transportu, wykona niezbędne czynności opiekuńcze, a w razie potrzeby udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoba ta musi posiadać ukończony kurs „pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1.5 Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dowożonymi uczniami do momentu przekazania ich pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza, a w przypadku transportu do domu do momentu oddania pod opiekę pełnoletniego opiekuna.
1.6 Ze względu na możliwą zmianę liczbę dowożonych uczniów samochód powinien mieć przynajmniej 5 miejsca rezerwowe.
1.7 Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład dla poszczególnych kursów, wskazujący trasę przejazdu oraz czas odbioru uczniów mając na uwadze konieczność dowiezienia uczniów do placówki zgodnie z planem ich zajęć oraz możliwie najkrótszy czas przebywania uczniów w podróży. Rozkład kursów Wykonawca ustali w porozumieniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach w dniu podpisania umowy.
1.8 WYKONAWCA GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO OSÓB I MIENIA PODCZAS WYKONYWANIA USŁUG PRZEWOZU UCZNIÓW. ZAMAWIAJĄCY NIE BIERZE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI, ZDARZENIA, JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W KTÓRYCH WYNIKU NASTĄPI USZKODZENIE CIAŁA, ŚMIERĆ CZY SZKODA MATERIALNA, SPOWODOWANA DZIAŁALNOŚCIĄ WYKONAWCY. WYKONAWCA ZAMÓWIENIA MUSI JE REALIZOWAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZGODZIE Z USTAWĄ Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O TRANSPORCIE DROGOWYM (TJ. DZ.U.2022.2201 Z DNIA 2022.10.27 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ USTAWĄ Z DNIA 20 CZERWCA 1997 PRAWO O RUCHU DROGOWYM (TJ. DZ.U.2023.1047 Z DNIA 2023.06.01 Z PÓŹN. ZM.).
1.9 Usługa musi być świadczona pojazdem posiadającym aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
Szacowana liczba dni realizacji usługi: 182.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Cena brutto: 60 punktów
1.2. Rok produkcji pojazdu: 40 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ustawy.
1. Zdolność do występowania w obrocie prawnym
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca musi posiadać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważną na cały okres wykonywania zamówienia.
3. Zdolność techniczna i zawodowa.
3.1. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:
a) Kierowca – 1 osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem;
b) Opiekun – 1 osoba, posiadająca uprawnienia do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3.2. Wykonawca musi dysponować narzędziami do wykonania zamówienia – 1 pojazd posiadający co najmniej tyle miejsc siedzących ile wskazano w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnej części, posiadający ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie.
3.3. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował lub realizuje usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez okres minimum 6 miesięcy.
Uwaga:
Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia nie może posłużyć się tymi samymi osobami, ani tymi samymi pojazdami dla wykazania spełniania warunku określonego w pkt. 3.1. i 3.2.
4. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważna na cały okres wykonywania zamówienia.
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ). Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje kierowcą posiadającym wymagane kwalifikacje do kierowania pojazdami umożliwiające realizację usługi oraz opiekunem. Opiekun, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe musi posiadać ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
W wykazie należy podać: Imię i nazwisko opiekuna oraz kierowcy, a także kategorię posiadanych przez niego uprawnień do kierowania pojazdami / ukończone kursy opiekuna
3. Wykaz narzędzi – wykaz pojazdów, którymi wykonawca dysponuje. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego: markę samochodu, model, nr rejestracyjny oraz ilość miejsc siedzących na podstawie dowodu rejestracyjnego, rok produkcji, podstawa dysponowania pojazdem, data ważności badania technicznego, ubezpieczenie pojazdu z datą ważności polisy (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ). Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wskazane pojazdy posiadają liczbę miejsc siedzących zgodną z wymogami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz tam, gdzie jest to wymagane pojazdy są przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik do SWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w niżej wymienionych przypadkach:
a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
d) zmiany w planie zajęć placówek oświatowych, do których dowożone są dzieci,
e) zmiana osób realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy (opiekunów lub/i kierowców)
f) zmiana środków transportu, którymi wykonywane są zadania w trakcie realizacji zamówienia.
2. Inne zmiany:
a) Zmiana cen: cena jednostkowa za 1 kurs przewozu nie może być wyższa lub niższa niż podana w ofercie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem następujących przypadków:
- dopuszcza się na wniosek Wykonawcy kwartalną waloryzację ceny za 1 kurs przewozu, wynikający ze zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
w stosunku do ceny ww. uwzględnionej w cenie za 1 kurs zawartej w ofercie, w oparciu
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym kwartale, podawany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszany
w Dzienniku Urzędowym R.P. „Monitor Polski” aktualnego na dzień złożenia wniosku;
- przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przedłożonych przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, w postaci kalkulacji cenowych;
- wzrost wynagrodzenia na podstawie wskaźnika cen towarów i usług, o którym mowa
w tirecie 1 może obejmować tylko zmianę cen materiałów lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia, które powinny zostać wykazane przez Wykonawcę. Strony poniosą koszty wzrostu wynagrodzenia w równych częściach (tj. po 50%);
- zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do tej części przedmiotu umowy, która jeszcze nie została zrealizowana (działa na przyszłość od momentu dokonania zamiany).
Warunkiem zastosowania waloryzacji jest wzrost tego wskaźnika ponad 3% w stosunku kwartał do poprzedniego kwartału,

b) Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych dopuści zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy również w następujących sytuacjach:
- zmiana ustawowej stawki VAT – w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
- gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art.3571Kc.
- zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę,
b) Zamawiający informuje Wykonawcę o zaistniałej zmianie, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę.
4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).
5. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-11 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.