eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków PodhalańskiOgłoszenie z dnia 2022-09-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków Podhalański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków Podhalański

1.3.) Oddział zamawiającego: JST

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 338749700

1.5.8.) Numer faksu: 338749751

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@makow@podhalanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków Podhalański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74d8e03a-1678-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00333754

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032883/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Maków Podhalański

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00295085/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.27.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 115772,36 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych związanych z budową dedykowanego energooszczędnego oświetlenia ulicznego dla trzech przejść dla pieszych w miejscowości Maków Podhalański przy drodze krajowej nr DK 28:
a) przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu DK28 w kierunku Grzechyni na ulicy Sportowej w Makowie Podhalańskim;
b) przejście dla pieszych na DK28 na ulicy Wolności w Makowie Podhalańskim (na przeciw sklepu „Biedronka”);
c) przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu DK28 w kierunku miejscowości Żarnówka na ulicy Głowackiego w Makowie Podhalańskim;
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla osiągnięcia określonej trwałości zadania, wymaganej efektywności energetycznej oraz skoordynowania działań gminy w ramach prowadzonego programu oszczędnościowego, skoordynował zastosowane oprawy z właścicielem sieci elektroenergetycznej.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w wytycznych budowy przejść dla pieszych oraz mapach ewidencyjnych dla poszczególnych lokalizacji zadań załączonych do SWZ stanowiących integralną część dokumentacji prowadzonego postępowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147320,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 147320,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147320,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jan Potoczny Instalatorstwo elektryczne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5521096809

7.3.3) Ulica: Tarnawa Dolna 147

7.3.4) Miejscowość: Zembrzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 34-210

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147320,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% zawartej umowy tj. 7366,00 PLN wpłacił na konto Zamawiającego w gotówce

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.