eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy SzczekocinyOgłoszenie z dnia 2022-09-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/30160730

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a080d6e-08cc-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00331958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040644/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Poddziałanie POIS.01.07.01 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, działania POIS.01.07.00– Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00271875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na
podstawie projektów, dla zakresu termomodernizacji obejmującej termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul.
Żeromskiego 103 w Szczekocinach
- Ocieplenie ścian zewnętrznych,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
- Ocieplenie stropu poddasza,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana stolarki drzwiowej,
- Montaż pompy ciepła,
- Modernizacja instalacji c.o.,
- Modernizacja instalacji c.w.u.,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej,
Przedmiotowy budynek wykonany jest jako murowany z kamienia wapiennego, wolnostojący. Posiada jedną kondygnację
nadziemną. Dach o konstrukcji drewnianej, kryty blachą.
Dane budynku:
Powierzchnia użytkowa ok. 145,00 m2
Kubatura ok. 440,80 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych 1
Ilość kondygnacji podziemnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 359428,46 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów, dla zakresu termomodernizacji obejmującej termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych,
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych przejazdu,
- Ocieplenie stropu poddasza,
- Ocieplenie stropu nad przejazdem,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana stolarki drzwiowej,
- Montaż pompy ciepła,
- Modernizacja instalacji c.o.,
- Modernizacja instalacji c.w.u.,
- Montaż instalacji fotowoltaicznej,
Przedmiotowy budynek wykonany jest jako murowany, wykonany w technologii tradycyjnej w zabudowie zwartej. Posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz nieużytkowe poddasze oraz piwnice. Elewacja frontowa skierowana jest w stronę południowo-wschodnią. Przez budynek przechodzi przejazd pozwalający przejść z ulicy na podwórko. W przejeździe mieści
się wejście do budynku. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy kryty papą. Podłogi i stropy drewniane. Ściany zewnętrzne wykonane jako z cegły pełnej. Ściany elewacyjne ocieplone.
Dane budynku:
Powierzchnia użytkowa ok. 258,52 m2
Kubatura ok. 646,70 m3
Ilość kondygnacji nadziemnych 2
Ilość kondygnacji podziemnych 1

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.5.5.) Wartość części: 460521,61 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożona została jedna oferta Wykonawcy - Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek (Oferta Nr 1), w której zaoferowane zostały ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach 456 000,00 PLN brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Części 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach - 372 842,80 PLN brutto.

Cena jedynej oferty Wykonawcy - Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek (Oferta Nr 1) będącej ofertą z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie Części 1 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach o 83 157,20 PLN tj. o 22,24%.

Zamawiający nie może zwiększyć wysokości środków na sfinansowanie zmówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 456000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 456000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu złożona została jedna oferta Wykonawcy - Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek (Oferta Nr 1), w której zaoferowane zostały ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach 589 000,00 PLN brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie Części 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach - 474 527,20 PLN brutto.

Cena jedynej oferty Wykonawcy - Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek (Oferta Nr 1) będącej ofertą z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w zakresie Części 2 zamówienia - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach o 114 472,80 PLN tj. o 24,12%.

Zamawiający nie może zwiększyć wysokości środków na sfinansowanie zmówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 589000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 589000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.