eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pok. socjalne w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.Ogłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pok. socjalne w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pok. socjalne w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b6e88fe-1cb1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330847

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095698/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych oraz pomieszczenia nr 008 wraz z uzupełnieniem płotków śniegowych budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b6e88fe-1cb1-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną opcjonalnie:
5.1 za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany w Rozdz. 1 ust. 1 pkt 1.3 SWZ;
5.2 za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
* Uwaga: opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne;
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e- Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny dotyczący RODO w dokumentach zamówienia. Klauzula informacyjna zawarta jest w Rozdziale 16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pokoje socjalne w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pokoje socjalne w budynku Nowego Ratusza przy ul. Wały jagiellońskie w Gdańsku wykonywana będzie na podstawie:
- opracowań: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
- decyzji administracyjnych Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na roboty budowlane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. dla kryterium „Cena” (C1)

PC = [CN / Cbad x 60%] x 100

Oznaczenia:
PC- ilość punktów badanej oferty dla kryterium cena
CN - najniższa oferowana cena,
Cbad - cena oferty rozpatrywanej

2. dla kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości” (C2)

PGW= [PGWbad / 36 x 40%] x 100

Oznaczenia:
PGW- ilość punktów badanej oferty w kryterium „Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości”
PGWbad - ilość miesięcy, o jaka przedłużono minimalny okres gwarancji jakości w ofercie badanej (maksymalnie o DODATKOWE 36 m-cy),

Uwaga:
• Kryterium gwarancji odnosi się do całości realizacji przedmiotu zamówienia.
• Podczas oceny ofert Zamawiający w celu przyznania punktów rozpatrywać będzie informację podana przez Wykonawcę w pkt 5 oferty.
• Minimalny okres gwarancji jakości dla robót budowlanych wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Zamawiający dopuszcza przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości maksymalnie o kolejne 36 miesięcy, co wyznacza maksymalny łączny okres gwarancji wynoszący 72 miesiące (obligatoryjne 36 m-cy + fakultatywne max 36 m-cy).
• W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie zadeklaruje przedłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości - Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalny obligatoryjny okres gwarancji wynoszący 36 m-cy i przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach tego kryterium.
• W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości o okres dłuższy niż 36 m-cy (łącznie 72 m-ce)- nie spowoduje to zwiększenia ilości punktów w ramach tego kryterium.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = PC + PGW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.

1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

1.4.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

A. co najmniej dwie roboty budowlane, z których:
a) każda miała wartość nie mniejszą niż 500 000 zł netto i
b) każda obejmowała co najmniej prace wykończeniowe o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto i prace w zakresie instalacji sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto i
c) co najmniej jedna wykonywana była w budynku wpisanym do rejestru zabytków.
albo

B. co najmniej cztery roboty budowlane, z których:
a) co najmniej dwie roboty budowlane obejmowały co najmniej prace wykończeniowe o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł netto każda, w tym przynajmniej jedna w budynku wpisanym do rejestru zabytków i
b) co najmniej dwie roboty budowlane obejmowały co najmniej prace w zakresie instalacji sanitarnych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto każda, w tym przynajmniej jedna w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który zrealizuje tą część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia różnych Wykonawców w celu wykazania wymaganej liczby robót budowlanych.

1.4.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia i które pełnić będą następujące funkcje:
a) Kierownik budowy posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
b) Kierownik robót elektrycznych posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych,
c) Kierownik robót sanitarnych posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
d) Kierownik prac konserwatorskich.

Osoby wymienione w pkt. a), b) i c) powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 220).

Osoby wykazane w punkcie a) i c) muszą posiadać kwalifikację zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2022 r., poz. 840 ze zm.).

Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownych aktualnych kserokopii uprawnień osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, w tym potwierdzenia przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1. informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy (o której mowa w Rozdz. 3 ust. 1 pkt 1.3 SWZ) w okresie nie wcześniejszym niż 3 m-ce przed jej złożeniem;
2. wykaz robót budowlanych (o których mowa w Rozdz. 3 ust. 1 pkt 1.4 ppkt 1.4.1 SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne odpowiednie dokumenty- wg załączonego wzoru- załącznik nr 1a lub 1b do SWZ;
3. wykaz osób (o którym mowa w Rozdz. 3 ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg załączonego wzoru- załącznik nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest (pod rygorem odrzucenia oferty) złożyć wraz z ofertą Tabelę wartości elementów scalonych, wg wzoru- załącznik nr 2 do oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3 powyżej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.2. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.1 musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który zrealizuje tą część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania opisanego doświadczenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania doświadczenia różnych Wykonawców w celu wykazania wymaganej liczby robót budowlanych.
4.3. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4.4. brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdz. 4 SWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy- wg załączonego wzoru- załącznik nr 1B do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Kwestie zmian umowy reguluje §12 wzoru umowy zawartego w Rozdziale 17 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy ma Platformie e-Zamówienia( https://ezamowienia.gov.pl/).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-09-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.