eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi, dla budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynku przy ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu - Zdroju"Ogłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi, dla budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynku przy ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu – Zdroju”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jastrzębie-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 60

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324785133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.jastrzebie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi, dla budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynku przy ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu – Zdroju”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-124ea26c-fb97-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00330233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026781/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.36 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytami energetycznymi, dla budowy instalacji fotowoltaicznych dla budynku przy ul. Jasna 1a w Jastrzębiu – Zdroju

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00236695

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.68.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 20000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie:
kompletnej dokumentacji projektowej (branży konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej) wraz z audytami energetycznymi i dokumentami zgodnymi z wymaganiami Prawa Zamówień Publicznych, niezbędnymi do ogłoszenia postępowania na wykonanie zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej dla Budynku przy ul. Jasnej 1A w Jastrzębiu - Zdroju

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 15500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMM Investments Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7393887706

7.3.3) Ulica: ul. Domaniewska 17/19/133

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-663

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-08-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.