eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wymiana nawierzchni drogi kołowania do Hangaru Głównego wraz z odcinkiem przedhangarowym na podstawie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę.Ogłoszenie z dnia 2023-07-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana nawierzchni drogi kołowania do Hangaru Głównego wraz z odcinkiem przedhangarowym na podstawie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126681

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 39

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-864

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 642 87 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@muzeumlotnictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumlotnictwa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-644023ea-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana nawierzchni drogi kołowania do Hangaru Głównego wraz z odcinkiem przedhangarowym na podstawie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-644023ea-0076-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00329652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00081828/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont punktowy nawierzchni drogi kołowania na podstawie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00243757

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA-273-25/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 520325,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami polegających na wymianie nawierzchni drogi kołowania do Hangaru Głównego wraz z odcinkiem przedhangarowym na podstawie pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia na budowę. Zadanie remontu punktowego nawierzchni drogi kołowania objęte jest projektem budowlanym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Remont nawierzchni fragmentu drogi kołowania, przebudowa i rozbudowa brukowanego ciągu pieszego na betonowy oraz remont nawierzchni przed Hangarem Głównym wraz z montażem małej architektury na działkach nr. 14/242 obr. 4 Śródmieście, 16/24, 21/85, 30 i 31/1 obr. 6 Nowa Huta; w ramach projektu: Zielone Lotnisko – rozwój zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”, posiada wydane pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie.
2. Zamawiający informuje, iż niezbędnym dla realizacji robót budowlanych, w tym dostaw i usług wymaganych do ich wykonania, a objętych zakresem przedmiotu zamówienia jest zapoznanie się i wykorzystanie szczegółowego opisu zadania inwestycyjnego zwanego zamiennie w dalszej części SWZ Inwestycją, który zawierają Załączniki do SWZ, czyli:
a) Projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Remont nawierzchni fragmentu drogi kołowania, przebudowa i rozbudowa brukowanego ciągu pieszego na betonowy oraz remont nawierzchni przed Hangarem Głównym wraz z montażem małej architektury na działkach nr. 14/242, 16/24, 21/85, 30 i 31/1; w ramach projektu: Zielone Lotnisko – rozwój zabytkowego parku spacerowo-wypoczynkowego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie”;
b) Projekt wykonawczy dla inwestycji „Remont nawierzchni drogi kołowania oraz nawierzchni przed hangarem głównym”;
c) Pozwolenia konserwatorskie – pozwolenie nr 899/22 z dnia 19.09.2022 r.;
d) Pozwolenie na budowę – decyzja nr 587/6740.2/2022 z dnia 4.11.2022 r.;
e) Przedmiar robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 811517,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 811517,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 811517,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WODPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072819994

7.3.3) Ulica: ul. ks. Prałata Stanisława Słonki 24

7.3.4) Miejscowość: Żywiec

7.3.5) Kod pocztowy: 34-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Nie są znani na etapie składania ofert.


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 811517,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.