eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czersk › Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku biurowego nadleśnictwa Czersk wraz z budową infrastruktury towarzyszącejOgłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku biurowego nadleśnictwa Czersk wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czersk

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Czersk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550644

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Malachin, ul.Cisowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0-52 395 36 10

1.5.8.) Numer faksu: 0-52 39 536 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: czersk@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czersk.torun.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_czersk

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku biurowego nadleśnictwa Czersk wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d2cda4e-1a0c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00323303

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00172046/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku biurowego nadleśnictwa czersk wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304992/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.2.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 9880445,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do funkcjonowania ww. budynku, przeznaczonego na siedzibę Nadleśnictwa Czersk, zlokalizowanego w Czersku, j.ew. [220204_5]; obr. Ew. Malachin [0016], działka nr 149/7LP.
Modernizacja budynku ma zoptymalizować pracę administracji i dostosować budynek do obowiązujących wymogów ergonomii i energooszczędności. W celu realizacji powyższych założeń zaplanowano m.in.: rozbiórkę piętra i części stropu nad parterem, zmianę układu pomieszczeń na parterze, rozbudowę piętra, wykonanie piętra wg nowego układu, budowę/montaż windy w celu dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, rozbudowę budynku od strony północnej, rozbiórkę istniejących schodów oraz wiatrołapu, wymianę konstrukcji dachu, powiększenie piwnic.
Istniejące napowietrzne przyłącze elektryczne zostanie zamienione na kablowe.
Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej załączonej do Specyfikacji Warunków Zamówienia – załącznik nr 3
- Projekt, przedmiar, STWIORB branży elektrycznej,
- Projekt, przedmiar, STWIORB branży SSP,
- Projekt, przedmiar, STWIORB branży sanitarnej wentylacje i klimatyzacje
- Projekt, przedmiar, STWIORB branży sanitarnej WOD-KAN
- Projekt budowlany z decyzją

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112500-0 - Usuwanie gleby

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262520-2 - Roboty murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421145-2 - Instalowanie rolet

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45442180-2 - Powtórne malowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty w postępowaniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.