eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Chorzowie, do oddziałów mieszczących się przy ul. Podmiejskiej 62 w Chorzowie, w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-08-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Chorzowie, do oddziałów mieszczących się przy ul. Podmiejskiej 62 w Chorzowie, w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 1

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241784532

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Chorzowa 14

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-506

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 / 246 24 46

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole1chorzow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole1chorzow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zefo.chorzow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 1 w Chorzowie, do oddziałów mieszczących się przy ul. Podmiejskiej 62 w Chorzowie, w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7d6c459-1937-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00322923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018224/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/P1/II/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 175623,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa gotowych posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które uczęszczają do Przedszkola nr 1 w Chorzowie, do oddziałów mieszczących się przy Szkole Podstawowej nr 14 w Chorzowie, ul. Podmiejska 62. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad (zupa + drugie danie) i podwieczorek dla grupy około 75 dzieci, w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 30.06.2023r – co stanowi około 210 dni. Posiłki będą dostarczane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zajęć opiekuńczych w przedszkolu. Liczba dzieci korzystających z posiłków może ulegać wahaniom w ciągu okresu obowiązywania umowy. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci lub zmiany deklaracji rodziców zgłaszających chęć żywienia dzieci. Średnia dzienna liczba posiłków wyniesie ok. 60, przy czym ilość posiłków nie może być większa niż dla 75 dzieci dziennie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Po otwarciu ofert w dniu 19.08.2022 r. okazało się, że w przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. W trakcie czynności badania i oceny ofert Zamawiający uznał, że oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp. W związku z brakiem innych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 2 unieważnia ww. postępowanie.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.