eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Dostawy odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeb bloków operacyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-07-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeb bloków operacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. STANISŁAWA RYBICKIEGO W SKIERNIEWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000657119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. dr. Stanisława Rybickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468340821

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: e.wieczorek@wsz-skier.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalskierniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/wsz-skierniewice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeb bloków operacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7804dbda-fec5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00322227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00109715/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawy odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeb bloków operacyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238743

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSZ.DAT.SZP.261.11/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 147736,35 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeby bloków operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

18830000-6 - Obuwie ochronne

4.5.5.) Wartość części: 77383,15 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeby bloków operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.5.5.) Wartość części: 63702,20 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży barierowej oraz obuwia operacyjnego dla potrzeby bloków operacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo cenowy, stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ oraz załącznik nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.5.5.) Wartość części: 6651,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 99141,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 99141,41 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 99141,41 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Citonet Łódź Sp. z o. o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 101569791

7.3.3) Ulica: ul. Świętojańska 5/9

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-493

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 99141,41 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 55760,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 55760,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 55760,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARMEX Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 200170180

7.3.3) Ulica: Ignatki 40B

7.3.4) Miejscowość: Kleosin

7.3.5) Kod pocztowy: 16-001

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55760,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6642,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10455,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6642,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Produkcyjna Świat Dziecka Janusz Antoni Kowalski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Promedyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 670061646

7.3.3) Ulica: ul. Kielecka 76

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6642,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.