eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białowieża › Dostawa siana dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa siana dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 200664828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Pałacowy 11

1.5.2.) Miejscowość: Białowieża

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-230

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpn@bpn.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpn.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa siana dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df7e1710-0c21-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00319417

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073669/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup pasz dla żubrów w hodowli zamknietej i hodowli wolnej BPN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00297807/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa siana luzem wraz z jego rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. • Ilość zamawianego siana: 30 ton (14 ton do Ośrodka Hodowli Żubrów i 16 ton do Obrębu Ochronnego Rezerwat). • Miejsce dostarczenia siana: wskazane przez Zamawiającego (Białowieski Park Narodowy: OHŻ – oddz. 421 oraz hodowla zamknięta; OOR – łącznie 4 brogi w oddz. 111Aj, 130C, 162C, 193B

4.5.3.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03114200-5 - Siano

4.5.5.) Wartość części: 29878 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa siana w kostkach wraz z jego rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. • Ilość zamawianego siana (kostki o wadze do 10 kg/szt.): 27 ton. • Miejsce dostarczenia siana: wskazane przez Zamawiającego (Białowieski Park Narodowy: OHŻ – oddz. 421 oraz hodowla zamknięta).

4.5.3.) Główny kod CPV: 15700000-5 - Pasza dla zwierząt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03114200-5 - Siano

4.5.5.) Wartość części: 23597 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16500 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 16500 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Barbara Bruszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL76062412026

7.3.4) Miejscowość: Budy 49, Białowieża

7.3.5) Kod pocztowy: 17-230

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 16500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18360 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 21999,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18360 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Barbara Bruszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: PL76062412026

7.3.4) Miejscowość: Budy 49, Białowieża

7.3.5) Kod pocztowy: 17-230

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18360 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.