eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rydzyna › Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi (postępowanie 2)Ogłoszenie z dnia 2022-08-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi (postępowanie 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYDZYNA

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050735

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Rydzyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-130

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 65 538 84 34

1.4.8.) Numer faksu: 65 538 85 13

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rydzyna@rydzyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydzyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314823

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00302160/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty geologiczne (wiertnicze) polegające na wykonaniu otworów hydrogeologicznych metodą udarową (bez użycia płuczki) o głębokości ponad 100,00 m i o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda oraz co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane obejmujące roboty budowlane, elektryczne i sanitarne o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto każda;

b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji:
- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami geologicznymi w zakresie robót wiertniczych, określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.),
- osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac geologicznych w zakresie robót wiertniczych, określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Opis spełnienia warunku:
W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis spełnienia warunku:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs złotego do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty geologiczne (wiertnicze) polegające na wykonaniu otworów hydrogeologicznych metodą udarową (bez użycia płuczki) o głębokości ponad 100,00 m i o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda oraz co najmniej 2 roboty ogólnobudowlane obejmujące roboty budowlane, elektryczne i sanitarne o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto każda;

b) dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji:
- kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- osobą posiadającą uprawnienia do kierowania pracami geologicznymi w zakresie robót wiertniczych, określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.),
- osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania prac geologicznych w zakresie robót wiertniczych, określone przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 ze zm.).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do ww. rejestrów, Zamawiający nie wzywa do ich złożenia, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz co najmniej 2 robót geologicznych (wiertniczych) polegających na wykonaniu otworów hydrogeologicznych metodą udarową (bez użycia płuczki) o głębokości ponad 100,00 m i o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda oraz wykaz co najmniej 2 robót ogólnobudowlanych obejmujących roboty budowlane, elektryczne i sanitarne o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto każda; wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów.

Po zmianie:
Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:

1) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do ww. rejestrów, Zamawiający nie wzywa do ich złożenia, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

3) w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, należy przedłożyć, na wezwanie Zamawiającego:

a) wykaz co najmniej 2 robót geologicznych (wiertniczych) polegających na wykonaniu otworów hydrogeologicznych metodą udarową (bez użycia płuczki) o głębokości ponad 100,00 m i o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda oraz wykaz co najmniej 2 robót ogólnobudowlanych obejmujących roboty budowlane, elektryczne i sanitarne o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto każda; wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.