eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynkuOgłoszenie z dnia 2022-08-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85887f35-148e-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00314649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019616/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zjeżdżalnia na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293651/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.23.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 442848,24 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 15.12.2022 r.

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zjeżdżalni wodnej na półwyspie Rzępowskim
w Kruszwicy wraz z elementami małej architektury na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 253 obręb 2 Kruszwica - Półwysep Rzępowski, oraz na części działki nr ewidencyjny 1/15 obręb 3 Kruszwica – Jezioro Gopło.

Zakres prac obejmuje:
- przygotowanie placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z zapisami decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego
- wykonanie wykopów
- wykonanie instalacji zasilającej zjeżdżalnie w wodę
- wykonanie rurociągów odprowadzających wodę
- wykonanie instalacji odgromowej
- wytyczenie oraz wykonanie fundamentów żelbetowych
- wytyczenie oraz wykonanie żelbetowych płyt pod wanny hamowne oraz pompy
- montaż konstrukcji wsporczych zjeżdżalni oraz podestu
- montaż ślizgów zjeżdżalni oraz wanien hamownych
- utwardzenie terenu zgodnie z planem zagospodarowania

Podstawowe parametry techniczne zjeżdżalni:
Zjeżdżalnia ŚLIZG ZAMKNIĘTY Ø 800 mm
Różnica poziomów - 1,84m
Długość - 9,00m + 5m wanna hamowna
Spadek ~20%
Typ 4 wg PE-EN 1069-1
Przepływ wody - 90 m3/h
Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego

Zjeżdżalnia – 3 torowa
Różnica poziomów - 1,98m
Długość - 9,70m + 5m wanna hamowna
Spadek ~20%
Typ 6,2 wg PE-EN 1069-1
Przepływ wody – 3x30 m3/h
Elementy wykonane z laminatu poliestrowo szklanego.

Na terenie inwestycji zakłada się umieszczenie dodatkowego wyposażenia w postaci:
1) Kosze na odpady segregowane z grą terenową - 1 sztuka
2) Stojak na rowery - 1 sztuka
3) Ławka dla matek karmiących - 1 sztuka
4) Komplet szachowy z obrotową szachownicą umożliwiający rozgrywkę osobie niepełnosprawnej - 1 sztuka
5) Leżaki plażowe - 6 sztuk
Szczegółowy opis dodatkowego wyposażenia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

W ramach zamówienia nie przewiduje się zakupu parasoli słonecznych.
Na terenie inwestycji zakłada się dodatkowe nasadzenia krzewów według gatunków oraz ilości:
• PĘCHERZNICA KALINOLISTNA DIABOLO wysokość sadzonki ok. 40 cm - 50 sztuk.
• IRGA POZIOMA wysokość sadzonki ok. 40 cm - 50 sztuk.
• KRZEWUSZKA RED PRINCE wysokość sadzonki ok. 40 cm - 50 sztuk.
• BUDLEJA DAWIDA TRÓJKOLOROWA wysokość sadzonki ok. 40 cm - 50 sztuk.
• TAWUŁA JAPOŃSKA GOLD FLAME wysokość sadzonki ok. 30 cm - 50 sztuk.
• PIĘCIORNIK KRZEWIASTY SOMMERFLOR wysokość sadzonki ok. 20 cm - 50 sztuk.
Dostarczone krzewy muszą znajdować się w doniczkach co najmniej P- 9 z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym. Wiek krzewów min 2 lata.

2. Szczegółowy zakres robót określony jest w projektach:
- Projekt budowlany branży budowlanej pn. „BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO - ZJEŻDŻALNIE WODNE NA PÓŁWYSPIE RZĘPOWSKIM” opracowany przez firmę PRO Jacek Łuc, ul. Franciszkańska 25B/6; 41 – 800 Zabrze
- Elementy małej architektury uzupełnienie opracowany przez firmę PRO Jacek Łuc,
ul. Franciszkańska 25B/6; 41 – 800 Zabrze
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pn. „BUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO - ZJEŻDŻALNIE WODNE NA PÓŁWYSPIE RZĘPOWSKIM” opracowana przez firmę PRO Jacek Łuc, ul. Franciszkańska 25B/6; 41 – 800 Zabrze
Podstawy sporządzania kosztorysu ofertowego stanowią:
1) dokumentacja projektowa,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiar robót jest elementem pomocniczym. Podstawą do wyceny robót jest dokumentacja projektowa, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zastosowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3. Uwagi dla Wykonawców:
- Lokalizacja inwestycji znajduje się na czynnym kąpielisku, do którego prowadzi ciąg pieszo rowerowy o szerokości ok. 4m.
- W sezonie letnim w/w szlak jest licznie odwiedzany przez mieszkańców oraz turystów. Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu materiałów i wykonywania prac.
- Transport materiałów budowlanych należy dostosować do mostku o szerokości 4m.
- Wszelkie uszkodzenia oraz zabrudzenia ciągu pieszo rowerowej należy usuwać na bieżąco.
- Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem prac wygrodzić teren w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z przyległego terenu.
- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić kolorystykę przedmiotu zmówienia.
Na zjeżdżalni planuje się wykorzystać następujące kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty. Ostatecznego wyboru Zamawiający dokona na podstawie dostarczonych próbników kolorów.
- Wykonawca zamontuje tablicę informacyjną dotyczącą korzystania z obiektu w języku polskim wraz z informacją w języku Braille’a.
- Działka o numerze ewidencyjnym 253 obręb Kruszwica podlega ochronie konserwatorskiej w związku z powyższym wykonawca inwestycji przeprowadzi badania archeologiczne na czas prowadzenia prac ziemnych zgodnie z decyzją Nr ZAR/423/2021 z 24 września 2021r. wydaną przez Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy.
- Zamawiający wymaga przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego do umowy.

4. Wymagania związane z art. 100 ustawy PZP:

1) W ramach projektu planuje się stworzenie przyjaznej przestrzeni plażowej także dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym z ograniczoną mobilnością ruchową m.in. ze względu na problem z zaburzeniami neurologicznymi, czy też choroby mięśniowo szkieletowe.
2) Na terenie obiektu zaplanowano montaż stolika na szachy, który będzie posiadał dwa siedzenia umożliwiając korzystanie z niego osobom o ograniczonej mobilności ruchowej, ale poruszających się samodzielnie oraz dwóch miejsc zapewniających skorzystanie z niego przez osoby poruszających się na wózku. Stolik ten będzie zlokalizowany przy utwardzonym placu, zapewniając lepszą dostępność.
3) Zamontowane będą również stabilne, betonowe leżaki o wysokości nieprzekraczającej 90cm, z których z łatwością będą mogły korzystać także osoby z ograniczoną mobilnością ruchową.
4) Planuje się także umieszczenie informacji alfabetem Braille’a dotyczących korzystania z obiektu.
5) Miejsce wyznaczone pod nowo powstałe obiekty, połączone są ze sobą ciągami komunikacyjnymi, które umożliwią mieszkańcom i turystom łatwy dostęp do powstałej infrastruktury.
6) Infrastruktura powstała w ramach projektu wpłynie na integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, umożliwienie im spędzania czasu wolnego na powietrzu, wspomagając rozwój intelektualny i ruchowy.

5. Wymagania Zamawiającego w związku z art. 95. ustawy PZP:
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: pracownik budowy – roboty ogólnobudowlane jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Szczegółowe wymagania w związku z art. 95 ustawy Pzp zostały zawarte w §24 wzoru umowy.

6. Finansowanie zamówienia:
Projekt współfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn. „Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku”
z powodu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu składania ofert, tj. do 22.08.2022 r. do godz. 11:00 do zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.