eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatuOgłoszenie z dnia 2023-07-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/772558

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71338771-fbb8-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00314380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062274/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235702

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A-OZPI.272.2.5.2023.JM3

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4993050,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka – granica powiatu od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3679P w miejscowości Panienka do granicy z powiatem średzkim i śremskim o długości około 2 945 m. Przebudowa obejmuje poszerzenie i wzmocnienie jezdni wraz z ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę chodnika o długości około 459 m, budowę pasa postojowego, zatoki autobusowej, bezpiecznego przejścia dla pieszych, przebudowę zjazdów wraz z przepustami, wymianę oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, wycinkę krzewów, podcięcie drzew, umocnienie poboczy oraz odtworzenie rowów.
Roboty budowlane opisane powyżej będą wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka – granica powiatu”.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Powiatu Jarocińskiego.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają:
1) Dokumentacje projektowe:
a) Dokumentacja projektowa – Branża drogowa, stanowiąca Załącznik nr 10 do SWZ,
b) Dokumentacja projektowa – Stała organizacja ruchu, stanowiąca Załącznik nr 11 do SWZ,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiąca Załącznik nr 12 do SWZ,
3) Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 13 do SWZ.
3. Do użytych w dokumentach wymienionych w punktach 2.1) – 2.3) słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dodano w każdym miejscu słowa: „lub równoważne”.
4. Wskazanie w dokumentach wymienionych w punktach 2.1) – 2.3) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę miało jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone było składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniały wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentach zamówienia.
5. Ilekroć w dokumentach wymienionych w punktach 2.1) – 2.3) przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszczał rozwiązania równoważne opisywanym.
6. Wykonawca, który powoływał się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, był obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, np. stosownych opisów technicznych i/lub funkcjonalnych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
7. Jeżeli Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe były niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP, wezwał do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
8. Za rozwiązanie równoważne uznane było wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, rozwiązań, innych wyrobów spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentach zamówienia z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentach zamówienia.
9. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.
Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, iż wszystkie projektowane prace dotyczą tego samego odcinka drogi i są technologicznie ze sobą powiązane.
10. Wykonawca udzielił gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4989831,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5823084,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4989831,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe MARZYŃSKI Sp. z o.o. Sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6172196713

7.3.3) Ulica: ul. Przemysłowa 2

7.3.4) Miejscowość: Jarocin

7.3.5) Kod pocztowy: 63-200

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4989831,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.