eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczekociny › Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy SzczekocinyOgłoszenie z dnia 2021-12-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Szczekociny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZCZEKOCINY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senatorska 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczekociny

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-445

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 34 355 70 50 wew. 108

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szczekociny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szczekociny.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://szczekociny.finn.pl/bipkod/012/001

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytów długoterminowych przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Szczekociny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67cae40e-463a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00313357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003158/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości do 3.140.284 PLN

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RR.271.1.8.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 173881,21 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej" w wysokości 572.226,00 zł.
1) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do przez 5 lat do dnia 30 września 2026 r.
2) Kredyt zostanie uruchomiony w dniu 30 listopada 2021 r. jeżeli umowa zostanie zawarta przed tym dniem lub w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli umowa zostanie zawarta grudniu 2021 r.
3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30 maja 2022 r.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 572.226,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
5) Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6) Spłata kredytu dokonywana będzie w 14 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – załącznik nr 4.1. do SWZ).
7) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 12 listopada 2021 r. (1,36%) na potrzeby badania ofert.
8) Płatność odsetek z tytułu kredytu regulowana będzie według 1-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniki nr 1.1. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.5.5.) Wartość części: 87454,67 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Goleniowy” w wysokości 300 000,00 zł.
1) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do przez 5 lat do dnia 30 września 2026 r
2) Kredyt zostanie uruchomiony w dniu 30 listopada 2021 r. jeżeli umowa zostanie zawarta przed tym dniem lub w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli umowa zostanie zawarta grudniu 2021 r.
3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30 maja 2022 r.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 300 000,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
5) Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6) Spłata kredytu dokonywana będzie w 14 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – załącznik nr 4.2. do SWZ.
7) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 12 listopada 2021 r. (1,36%) na potrzeby badania ofert.
8) Płatność odsetek z tytułu kredytu regulowana będzie według 1-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniki nr 1.2. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.5.5.) Wartość części: 45319,92 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Plac T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej Cmentarnej i Konopnickiej” w wysokości 279.774,00 zł.
1) Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy kredytowej do przez 5 lat do dnia 31 sierpnia 2026 r
2) Kredyt zostanie uruchomiony w dniu 30 listopada 2021 r. jeżeli umowa zostanie zawarta przed tym dniem lub w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy jeżeli umowa zostanie zawarta grudniu 2021 r..
3) Karencja w spłacie rat kapitałowych kredytu do dnia 30 maja 2022 r.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 279.774,00 zł bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
5) Zabezpieczenie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
6) Spłata kredytu dokonywana będzie w 13 ratach (zgodnie z harmonogramem spłat kredytu będącym załącznikiem nr 1 do wzoru umowy – załącznik nr 4.3. do SWZ).
7) Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o WIBOR 1M z notowań na dzień 12 listopada 2021 r. (1,36%) na potrzeby badania ofert.
8) Płatność odsetek z tytułu kredytu regulowana będzie według 1-miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniki nr 1.3. do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.5.5.) Wartość części: 41106,62 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 66995,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 66995,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 66995,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5770400643, REGON: 000498371

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 66995,10 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-12-09 do 2026-09-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34717,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34717,70 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34717,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5770400643, REGON: 000498371

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34717,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-12-09 do 2026-09-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 31492,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 31492,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 31492,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bank Spółdzielczy w Szczekocinach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 5770400643, REGON: 000498371

7.3.3) Ulica: ul. Żeromskiego 8

7.3.4) Miejscowość: Szczekociny

7.3.5) Kod pocztowy: 42-445

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 31492,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2021-12-09 do 2026-08-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.