eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowejOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W PRZEMYŚLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000687623

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Joachima Lelewela 4

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: archiwum@przemysl.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.przemysl.ap.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cc3317d8-f7e3-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc3317d8-f7e3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025073/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zakupy inwestycyjne w sieci Archiwów Państwowych. Zakup, wymiana i montaż windy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-montażowej.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00231139/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DAK.26.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dokonanie wymiany dźwigu osobowego w budynku Archiwum Państwowego w Przemyślu ul. Lelewela 4 w Przemyślu zlokalizowanego na terenie działki nr 1060, obręb 205, objętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Zasanie I”, podlegającego ochronie konserwatorskiej, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-486 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 grudnia 1991 r., wraz z demontażem istniejącego dźwigu, wykonaniem dokumentacji projektowo-montażowej, dostawą i zainstalowaniem nowego dźwigu osobowego wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami oraz koniecznymi pracami
w wewnątrz i na zewnątrz szybu dźwigowego i pomieszczenia maszynowni.
Wszystkie pomieszczenia, instalacje i systemy związane z wymianą dźwigów muszą być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów i norm branżowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ochrony pożarowej, BHP i Urzędu Dozoru Technicznego (dalej UDT).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

42416100-6 - Windy

45313100-5 - Instalowanie wind

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179580 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 329886 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179580 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATTOLLO Montaż i Serwis Wind Błażej Cag

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 795 243 21 30

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179580 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.