eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami:Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom II)oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami + Szkolenie do Certyfi(...)Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami:Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom II)oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami + Szkolenie do Certyfi(...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Obsługi Projektów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 631 28 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wozniak.1@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://plodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami:Szkolenie do Certyfikacji GPM (Poziom II)oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania Projektami + Szkolenie do Certyfi(...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8386309-e65e-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej -edycja II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 nr wniosku POWR.03.05.00-00-Z005/18, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPU2.383.4.2022.U

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń certyfikacyjnych z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami: Szkolenia do Ceryfikacji GPM (Poziom II) oraz Szkolenie z Podstaw Zarządzania + Szkolenia do Certyfikacji GPM (Poziom I i II) dla łącznej liczby 24 pracowników Politechniki Łódzkiej ( 8 osób- poziom II i 16 osób poziom I i II).
Uczestnicy szkolenia otrzymają międzynarodowe certyfikaty z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami.
Wykonawca pokrywa koszty: przygotowania i prowadzenia szkolenia, opracowania i dostarczenia materiałów dydaktycznych, ewentualne koszty: dojazdu, wyżywienia i noclegów osoby prowadzącej szkolenie.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 136000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KALATEA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9223012140

7.3.3) Ulica: ul. Sztuk Pięknych 1/39

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-255

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później niż do końca lutego 2023 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.