eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawy sprzętu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawy sprzętu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029398

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczerbowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-012

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 535 13 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: km_lublin@straz.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kmpsp.lublin.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f2d5d99-0135-11ed-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sprzętu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f2d5d99-0135-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00124834/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 "Dostawy sprzętu na potrzeby Komendy Miejskiej Pństwowej Straży Pożarnej w Lublinie"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego – projekt aranżacji i wyposażenia terenu oraz wybranych pomieszczeń w budynkach KM PSP w Lublinie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-0009/17

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00251160/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MKT.2370.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 294637,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu ratownictwa technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.
Dostarczany sprzęt musi być w pełni nowy, to znaczy został wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy i nie był wcześniej używany, np.: jako wersja demonstracyjna.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) dostawę sprzętu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ (wymagania w zakresie certyfikacji wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej (PC-DO) opisano w załączniku A do OPZ),
2) przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego szkolenia dla 9 pracowników Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania dostawy sprzętu wymienionego w ppkt 1, przy czym szkolenie musi trwać nie mniej niż 6 godzin zegarowych, a Wykonawca potwierdzi przeprowadzenie go wydaniem certyfikatu imiennego dla każdego pracownika,
3) Dostarczenie dokumentacji, w tym instrukcji obsługi dostarczanego sprzętu w języku polskim;
4) Oznakowanie dostarczanego przedmiotu zamówienia w emblematy unijne zgodne z obowiązującymi w tym zakresie normami tj. wytycznymi z zakresie informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego –projekt aranżacji i wyposażenia terenu oraz wybranych pomieszczeń w budynkach KM PSP w Lublinie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu nr RPLU.13.03.00-06-0009/17 pod nazwą: Oś priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 35000000-4 - Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 404007,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 404007,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 404007,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "FIRE-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012047512

7.3.3) Ulica: AL. JEROZOLIMSKIE 224,

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-495

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 404007,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.