eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebownisko › "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, części 4444, części 4479/2, 4389/1, części 4350, 560".Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, części 4444, części 4479/2, 4389/1, części 4350, 560”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzebownisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebownisko 976

1.5.2.) Miejscowość: Trzebownisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-001

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 17 77 13 700

1.5.8.) Numer faksu: +48 17 77 13 719

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@trzebownisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://trzebownisko.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://trzebownisko.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, części 4444, części 4479/2, 4389/1, części 4350, 560”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e368db0b-0e47-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283272/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BR.271.1.27.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 399891,40 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stobierna na dz. o nr ewid. 4479/1, 4514/1, części 4444, części 4479/2, 4389/1, części 4350, 560”.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
1) W zakres zamówienia obejmuje: roboty pomiarowe w terenie, profilowanie istniejącego podłoża i zagęszczanie, dowóz pospółki, ściągnięcie humusu, wykonanie stabilizacji cementem, wykonanie podbudowy z klińca, wykonanie poboczy, wycinka zakrzaczenia, wykonanie przepustów, odmulenie rowów, doziarnienie podłoża, wykonanie przyczółków.
2) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszących robót budowlanych, usług i dostaw, związanych z wykonaniem zamówienia na obiekt gotowy do użytkowania opisanych w SWZ, wynikających z obowiązujących przepisów prawa i opracowanej dokumentacji projektowej.
3) zakres zamówienia obejmuje inne niezbędne do zrealizowania zamówienia roboty towarzyszące podstawowemu zakresowi robót nie ujęte w przedmiarach i SWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie przyszłego placu budowy
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o postępowaniu i jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
5) Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWiORB, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
6) Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych i systemach referencji technicznych wyznaczają minimalne standardy, które musi spełnić oferowany produkt lub usługa

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postepowaniu cena oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, zachodzi więc przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1117028,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1117028,37 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.