eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Roboty remontowe dachów w budynkach Izby Administracji Skarbowej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Roboty remontowe dachów w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Geodetów 1

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.400000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d0983d7-d291-11ec-9a86-f6f4c648a056

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty remontowe dachów w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d0983d7-d291-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091372/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Roboty remontowe dachu Urzędu Skarbowego w Dębicy, US w Strzyżowie, II US w Rzeszowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00185571/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 1801-ILZ.260.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 351104,12

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wymianą obróbek blacharskich murków ogniowych w budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 18, 39-234 Rzeszów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania dla części I określa Załącznik 1/I SWZ, w tym:
1. opis przedmiotu zamówienia;
2. przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty, dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261910-6 - Naprawa dachów

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.5.5.) Wartość części: 10018,58 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z remontem dachu budynku oraz wymianą rynien i naprawą instalacji odgromowej w budynku Urzędu Skarbowego w Strzyżowie przy ul. Daszyńskiego 6, 38-100 Strzyżów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania dla części II określa Załącznik 1/II SWZ, w tym:
1. opis przedmiotu zamówienia;
2. przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty, dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45261910-6 - Naprawa dachów

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.5.5.) Wartość części: 46377,24 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową przekrycia części dachu budynku Urzędu Skarbowego w Dębicy przy ul. Kolejowej 21, 39-200 Dębica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania dla części III określa Załącznik 1/III SWZ , w tym:
1. opis przedmiotu zamówienia;
2. projekt budowlany oraz techniczny wraz z ekspertyzą;
3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB);
4. informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny zdrowia (BIOZ);
5. decyzja nr 255/2022 z dnia 29.04.2022 r. Starosty Dębickiego o pozwoleniu na wykonanie robot budowlanych;
6. przedmiar robót (dokument pomocniczy do obliczenia ceny oferty, dokument ten nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45261214-7 - Kładzenie dachów bitumicznych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.5.5.) Wartość części: 294708,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 16422,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 17433,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 17433,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krisbud Krzysztof Wiącek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366163537

7.3.3) Ulica: Domatków 280

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 17433,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 57771,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60882,42 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 57771,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krisbud Krzysztof Wiącek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366163537

7.3.3) Ulica: Domatków 280

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 57771,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 431240,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 436180,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 436180,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krisbud Krzysztof Wiącek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366163537

7.3.3) Ulica: Domatków 280

7.3.4) Miejscowość: Kolbuszowa

7.3.5) Kod pocztowy: 36-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 436180,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 92 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

W cz. I zamówienia Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza, odstąpił od podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.