eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Roboty budowlane w lokalach przy Al. Zjednoczenia 40/3, przy ul. Dzieci Warszawy 27a/74 oraz przy ul. Dzieci Warszawy 27b/102 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2022-08-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane w lokalach przy Al. Zjednoczenia 40/3, przy ul. Dzieci Warszawy 27a/74
oraz przy ul. Dzieci Warszawy 27b/102 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014931762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-833

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225997128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane w lokalach przy Al. Zjednoczenia 40/3, przy ul. Dzieci Warszawy 27a/74
oraz przy ul. Dzieci Warszawy 27b/102 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9143384c-1fb0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017401/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych przy Al. Zjednoczenia 40/3, ul. Dzieci Warszawy 27A/74, 27B/102

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 8. W niniejszym postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału X SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca może przesyłać wniosek o wyjaśnienie treści SWZ bez zalogowania do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl poprzez kliknięcie polecenia „Zadaj pytanie”.
2) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet
na subdomenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.ezamawiajacy.pl,
lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub
do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod
z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
4) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w potwierdzeniu.
5) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty wraz załącznikami, poprzez dodanie ww. dokumentów w zakładce „Oferty". Czynności określone powyżej realizowane
są poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany do systemu.
6) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
7) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, tel. 22 5997120.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR za pomocą adresu iod@wcpr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym
z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,
art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 10 RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Pzp)
oraz działanie przez administratora w interesie publicznym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą będą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych (Administrator może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); z ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2022/ZP-TP/WCPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są:
a) roboty budowlane polegające na remoncie trzech lokali: przy Al. Zjednoczenia 40/3, przy ul. Dzieci Warszawy 27a/74 i przy ul. Dzieci Warszawy 27b/102 w Warszawie;
b) dostawa i montaż wyposażenia do ww. lokali.
Zamówienie obejmuje dostawę koniecznych materiałów i wyrobów do wykonania remontu oraz następujący zakres robót budowlanych:
a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze;
b) roboty murowe;
c) wymianę stolarki okiennej;
d) wymianę stolarki drzwiowej;
e) wymianę podokienników wewnętrznych;
f) wykonanie tynków i okładzin ściennych;
g) wykonanie podług i posadzek;
h) prace malarskie;
i) wykonanie instalacji elektrycznych;
j) wykonanie instalacji sanitarnych;
k) wywiezienie gruzu i mebli z utylizacją;
l) dostawę i montaż wyposażenia – sprzętu AGD oraz mebli;
m) naprawę i regulację istniejącej zabudowy kuchennej wraz z wymianę blatu roboczego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w załączniku nr 6 do SWZ, na który składają się OPZ, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót (STWiOR). Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Sposób oceny ofert:
Ocenie podlegają oferty nie odrzucone.

W kryterium „cena” ocena będzie dokonywana według następującego wzoru:

K = CN x 100 x 60%
CB
gdzie:
K – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
CN – najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych
CB – cena brutto oferty badanej

Liczba punktów będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W kryterium „cena” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

W kryterium „gwarancja” ocena oferty będzie dokonywana według poniższych zasad:
1) W kryterium „gwarancja” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów;
2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy;
3) Wykonawca może zaoferować w formularzu ofertowym odpowiednio punktowane trzy okresy gwarancyjne:
a) 36 miesięcy – 10 punktów;
b) 48 miesięcy – 20 punktów;
c) 60 miesięcy – 40 punktów;
4) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona;
5) W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w tymże kryterium tj. 40 pkt.
3. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane według wzoru:
K = K1 + K2,
gdzie: K - to sumaryczna liczba punktów;
K1 – liczba punktów przyznanych w kryterium „cena”;
K2 – liczba punktów przyznanych w kryterium „gwarancja”;
Suma punktów będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Warunek: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą
niż 300 000 zł.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, obejmującą roboty rodzajowo takie same lub podobne do robót stanowiących przedmiot niniejszego postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotu udostępniającego zasoby ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub podmiot udostępniający zasoby;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VI SWZ – załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
2) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej minimum 300 000 zł.;
3) wykaz minimum 1 roboty budowlanej (załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca biorący udział w postępowaniu będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie wg poniższego wzoru dotyczące przesłanek wykluczenia art 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierani8u agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835)
Oświadczam, że:
• nie podlegam/podlegam* wykluczeniu z procedury na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
• nie podlegam/podlegam* wykluczeniu z procedury na podstawie art. 5k rozporządzenia z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku:
1) wprowadzenia zmiany wynikającej z zastosowania art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj.:
a. niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych
i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
b. gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy,
w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;
c. jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa - usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono
w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
d. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2) dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Zmiany Umowy następują w drodze pisemnego aneksu, na wniosek jednej ze stron. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
3. W przypadku konieczności zmiany umowy, która będzie dotyczyła jej przedmiotu albo terminu realizacji, Wykonawca przedstawi ofertę na realizację Umowy w zmienionym zakresie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.