eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długołęka › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej (ul. Wrocławska) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną (ul. Wschodnia) (...)Ogłoszenie z dnia 2022-08-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej (ul. Wrocławska) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną (ul. Wschodnia) (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej (ul. Wrocławska) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną (ul. Wschodnia) (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d86d648e-1f91-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00312162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030809/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Nadzór inwestorski branży drogowo - instalacyjno - sanitarnej nad wskazanymi inwestycjami realizowanymi przez Gminę Długołęka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=835

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dlugoleka.bip.net.pl/?c=835

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu Formularzy, o których mowa w ust. 2, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.50.2022.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usług inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego w specjalnościach:
a) drogowej;
b) sanitarnej w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej;
c) elektrycznej w zakresie budowy oświetlenia drogowego oraz przebudowy sieci;
d) teletechnicznej w zakresie budowy kanałów technologicznych.
nad inwestycją pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918D klasy Z (ul. Wrocławska) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+420,49 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1920D klasy Z w km 0+000,00 do km 0+171,86 oraz z drogą gminną klasy L (ul. Wschodnia) w km 0+000,00 do km 0+056,71 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka” dalej Inwestycja.
Przedmiot zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ oraz Załączniku nr 1 do SWZ – Projekt umowy.
Informacje dotyczące opisu inwestycji oraz dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Długołęka: https://dlugoleka.bip.net.pl/?a=14021
Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Kiełczów, gmina Długołęka.
Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do zamieszczenia w nazwie zamówienia na platformie e-zamówienia widnieje nazwa skrócona tj. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej (ul. Wrocławska) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną (ul. Wschodnia) (...)”. Pełna nazwa zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej (ul. Wrocławska) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową oraz z drogą gminną (ul. Wschodnia) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego, chodnika, kanału technologicznego, oświetlenia i kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolizyjnych sieci w m. Kiełczów, gm. Długołęka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert
będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad inwestycją budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym, o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 zł brutto i usługa ta została wykonana należycie.
Uwaga nr 1: W przypadku wykonania usługi nadzoru obejmującego różny zakres niż tylko ten wymieniony wyżej, należy w wykazie usług uszczegółowić zakres oraz wskazać wartość robót budowlanych dla wykonywanej usługi nadzoru w celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikację spełniania warunku zamówienia zawartego w SWZ.
b) dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą/osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
i) posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego (bez ograniczeń), w specjalności inżynieryjnej drogowej, która zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną umowę/zadanie obejmującą swoimi zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, o wartości robót budowlanych minimum 1 000 000,00 zł brutto.
ii) posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego (bez ograniczeń), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, która zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną umowę/zadanie obejmującą swoimi zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej przy budowie, przebudowie lub rozbudowy infrastruktury sieci kanalizacyjnej dla dróg;
iii) posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego (bez ograniczeń), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną umowę/zadanie obejmującą swoimi zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie infrastruktury sieci elektrycznej dla dróg;
iv) posiadającą osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego (bez ograniczeń), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych/teletechnicznych, która zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jedną umowę/zadanie obejmującą swoimi zakresem pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej/teletechnicznej przy budowie, przebudowie lub rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej/teletechnicznej dla dróg.
Uwaga nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia przez osobę/osoby funkcji inspektora nadzoru w różnych branżach/specjalnościach.
Uwaga nr 2: Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadania uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w Ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich unii europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. Z 2018 r. poz. 2272).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług Inspektora nadzoru , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zgodnie z Projektem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.