eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaskarzew › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście ŁaskarzewOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Łaskarzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32

1.5.2.) Miejscowość: Łaskarzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (+48 25) 684-52-50

1.5.8.) Numer faksu: : (+48 25) 684-50-97

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miastolaskarzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastolaskarzew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe6c60bf-1f30-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311191

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006214/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miastolaskarzew.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miastolaskarzew.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dot. korespondencji elektronicznej zawarte zostały przez Zamawiającego w rozdziale XIII i XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej:
„RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Miasto Łaskarzew, 08-450 Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32, tel. 25 68 45 250, e-mail: urzad@miastolaskarzew.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Oznaczenie sprawy: ZP.271.16.2022, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 i 2020 r. poz. 288, 1492 i 1517).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

IV.1. Przedmiotem zamówienia realizacja zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew”.
Zadanie nr 1
Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina i ul. Jabłońskiego w
Łaskarzewie.
Zadanie nr 2
Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kolejowa, Kościuszki,
Klonowa, Przychodnia, Błotna, Tabelowa, Żytnia w Łaskarzewie
Zadanie nr 3
Roboty budowlane polegające na budowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kusocińskiego, Malinowa,
Grzybowa, Miodowa, Agrestowa, Kwiatowa, Jaśminowa, Różana w Łaskarzewie
Zadanie nr 4
Roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie sieciowej przepompowni ścieków ul. Garncarska, Andersa (dz. ew.
nr 4126) oraz ul. Przedszkolnej w Łaskarzewie.
Zadanie nr 5
Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Stacyjnej i ul. Fabrycznej w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy na
zasadzie zaprojektuj i wybuduj oraz w oparciu o dokumentację projektową.
Zadanie nr 6
Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w Łaskarzewie.
Zadanie nr 7
Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Warszawskiej i ul. Chopina w Łaskarzewie.
Zadanie nr 8
Roboty budowlane polegające na przebudowie odcina sieci kanalizacyjnej w ulicy Fabrycznej w Łaskarzewie.
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Celem projektu jest odprowadzenie ścieków z posesji zlokalizowanych w miejscowości Łaskarzew
Projekt obejmuje realizację kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN, kanalizacji tłocznej DN oraz trzech przepompowni
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilaniem elektroenergetycznym) oraz przyłączy kanalizacyjnych do posesji
przyległych.
Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym zostaną sprowadzone do już istniejącej kanalizacji
sanitarnej. Następnie za pomocą istniejącego systemu grawitacyjnego zostaną sprowadzone do istniejącej oczyszczalni
ścieków.
UWAGA: W tabeli kosztowej – zał. nr 1A do SWZ należy uwzględnić koszty wszystkich robót i inne koszty niezbędne do
wykonania poszczególnych zadań.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w w/w dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej i STW i
OR stanowiącej wraz z zał. Nr 8a,8b,8c,8d,8e,8f,8g,8h,8i,8j do SWZ, która jest podstawą do wyceny oferty.
UWAGA: Załączone „Przedmiary robót” są elementem pomocniczym, nie mogą być podstawą wyceny robót.
IV,2, Warunki i wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
1. Roboty będą prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego.
2. Wszelkie ewentualne spory między stronami umowy dotyczące np. robót dodatkowych, zamiennych itp. będą
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00282101 z dnia 2022-07-28
2022-07-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
rozstrzygane po zakończeniu i odbiorze robót i nie mogą być podstawą do przerwania robót przez Wykonawcę.
3. Ewentualne użycie w dokumentacji projektowej nazw własnych ma na celu uszczegółowienie parametrów technicznych i
eksploatacyjnych przyjętych w obliczeniach. Każde takie wskazanie należy odczytywać z dopiskiem „lub równoważne”.
Wykonawca może zastosować równoważne rozwiązania zamienne zaakceptowane przez projektanta i inspektora nadzoru.
4. Wykonawca nie może uzupełniać Tabeli kosztowej o dodatkowe pozycje ani też pomijać w wycenie robót części pozycji.
Wycenę robót, które zdaniem Wykonawcy nie są ujęte w przedmiarach lub są ujęte w niewłaściwych zakresach, a są
niezbędne do prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego należy ująć w odpowiednich pozycjach załączonej Tabeli
kosztowej tj. zadaniach.
5. Przed zamówieniem poszczególnych materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca powinien uzyskać od Inspektora
Nadzoru ostateczną akceptację ich parametrów użytkowych, wyglądu, koloru itp., szczególnie gdy nie były one
wystarczająco określone w dokumentacji projektowej.
6. Wykonawca ma obowiązek przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć istniejące na terenie krzewy i drzewa w sposób
wskazany przez inspektora nadzoru.
7. Wykonawca nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego
przedmiarach robót, które mają jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
Podstawą wyceny zamówienia jest dokumentacja projektowa i pozostałe dokumenty tworzące SWZ. Wykonawca jest
zobowiązany zaplanować i wycenić wszystkie czynności niezbędne dla realizacji zamówienia zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiązującymi przepisami, uwzględniając przyjęte technologie i warunki wykonywania robót bez względu na
to, czy czynności te (prace) są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Wykonawca powinien wycenić w ofercie
również wszelkie prace czasowe i pomocnicze niezbędne do wykonania zamówienia jak np. drogi dojazdowe, wytyczenia i
inwentaryzacje geodezyjne, odtworzenie stanu istniejącego terenu, zabezpieczenie drzew itp. Zaleca się wykonanie wizji w
terenie przed złożeniem oferty (dostęp do terenu nie jest ograniczony). Przyjmuje się, że zestawienie planowanych prac, na
podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie sporządził Wykonawca.
8. Wykonawca sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu polegającą w szczególności na uwidocznieniu stanu placu
budowy przed rozpoczęciem robot. Inwentaryzacje Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na
nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy. Dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła
podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów;
9. Wykonawca zapewni ciągłą obecności na budowie kierownika budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach od 8:00
do 16:00 lub uprawnionego zastępcy posiadającego równoważne uprawnienia budowlane

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami wskazanymiw SWZ oraz sposobem oceny ofert w ramach tych kryteriów opisanym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy:

Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie/przebudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o wartości co najmniej
3 000 000,00 zł brutto każda (Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

b) dotyczącej osób:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j.:

Kierownik Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy) posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik robót/budowy,
Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi lub nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych.Kierownik robót drogowych posiadający:
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu robotami drogowymi lub nadzorowaniu robót drogowych.
Uprawnienia posiadane przez osoby wskazane powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.) lub:
- uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA),
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. a) musi być spełniony w całości min. przez jednego z Wykonawców,
 warunek określony w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4) lit. b) może być spełniony łącznie przez Wykonawców
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy składane będzie w pkt. 10 Formularza Oferty.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: : 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 6 do SWZ;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokumenty zgodnie z
postanowieniami rozdziału X SWZ. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniającyzasoby przedkłada także podmiotowe środki dowodowe, które służą potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotów
udostępniających zasoby, o których mowa w rozdziale X ust. 6 pkt 2, 3 i 4 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – (załącznik nr 3 do SWZ);
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) Tabelę koszową – Załącznik nr 1A do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); wg załącznika nr 7 do SWZ);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej.
6) Dowód wniesienia wadium.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby. .
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku BS Łaskarzew nr rachunku 66 9217 0001 0000 1049 2000 0370 z dopiskiem „Wadium – ZP.271.16.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: GMINA MIASTO ŁASKARZEW
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego (ust. 9) składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zaliczka na kwotę 5 % wartości wynagrodzenia

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://miastolaskarzew.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Inwestycja będzie realizowana w ramach programu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Termin zakończenia realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Termin zakończenia realizacji
zamówienia rozumiany jest jako data podpisania protokołu odbioru końcowego.
2.Termin zakończenia robót budowlanych ustala się na 21 dni przed terminem realizacji zamówienia. Termin zakończenia
robót budowlanych rozumiany jest jako data zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wraz z
kompletną dokumentacją odbiorową potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.
1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem
umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za
wykonanie określonej części przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.