eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastycznąOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Bielski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181706

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 40

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: (33) 81-36-900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.bielsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.bielsko.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42fd406a-1a37-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018344/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,95231,69c26172901d9d7bcd0bf140c51e9cbd.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem (adres strony internetowej służącej do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń i dokumentów) :
https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,95231,69c26172901d9d7bcd0bf140c51e9cbd.html, lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: przetargi@powiat.bielsko.pl.
UWAGA: Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty! Oferty należy składać wyłącznie poprzez Platformę przetargową.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- wyłącznie poprzez Platformę przetargową. Ilekroć w SWZ jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć również ofertę dodatkową.
2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 2.
4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://powiat-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
7. Pozostałe szczegóły opisano w rozdziale XV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40;
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat.bielsko.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną, nr sprawy ZI.272.10.2022.HM prowadzonym w trybie podstawowym;
4) dostęp do danych mogą mieć podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; udostępnienie, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
5) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji (np. serwis systemów informatycznych);
6) Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w szczególności przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, co najmniej przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
10) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dokładnych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania*;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
12) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ROD, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.272.10.2022.HM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach o salę gimnastyczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót, które stanowią integralną część SWZ.
Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentacji projektowej, które mogłyby przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót.

2. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, określa wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związane z wykonaniem robót budowlanych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych, centralnego ogrzewania na podstawie dokumentacji projektowej, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Wymaganie, o którym mowa, nie dotyczy osobistego wykonywania zamówienia przez osobę fizyczną,
w tym również przedsiębiorcy prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, sposób kontroli spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w projekcie umowy.
Zamawiający nie określa innych niż określone w art. 95 ust. 1 wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia.

3. Gwarancja/rękojmia
Na wykonane roboty Wykonawca udzieli rękojmi na okres, jaki został wskazany w formularzu ofertowym, licząc od daty odbioru końcowego robót (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), w tym zastosowane materiały oraz zamontowane urządzenia (wraz z ich nieodpłatną naprawą w okresie rękojmi), co oznacza, że jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykazać wykonane roboty budowlane, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
*okres liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert
Niezbędne doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać i załączyć dowody, dla minimum 1 roboty budowalnej polegającej na:
 budowie nowego budynku lub
 przebudowie/ nadbudowie/ rozbudowie istniejącego budynku
o kubaturze co najmniej 5 000 m3 (kubatura nowego/ przebudowanego/ nadbudowanego/ rozbudowanego budynku)
W przypadku powołania się przez wykonawcę na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane w walutach innych niż PLN, dane finansowe winny być przeliczone przez Wykonawcę na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP); jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów NBP, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy wg ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
2) wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Niezbędne kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać co najmniej:
a) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w nieograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
b) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
c) 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, nabytych w Państwach Członkowskich UE, po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2021 poz. 1646 z późn. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie sprawdzenia przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów wg formuły „spełnia - nie spełnia".

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – Załącznik nr 3 do SWZ
*okres liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert
Niezbędne doświadczenie wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać i załączyć dowody, dla minimum 1 roboty budowalnej polegającej na:
 budowie nowego budynku lub
 przebudowie/ nadbudowie/ rozbudowie istniejącego budynku
o kubaturze co najmniej 5 000 m3 (kubatura nowego/ przebudowanego/ nadbudowanego/ rozbudowanego budynku)
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SWZ
Niezbędne kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: w wykazie należy wskazać co najmniej:
 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w nieograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
 1 osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w nieograniczonym zakresie lub ważne uprawnienia im odpowiadające, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych, z zastrzeżeniem oferty równoważnej. W takim wypadku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie kryteriów oceny równoważności i/lub oceny czy proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ). Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Obligatoryjnie:
a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej - dowód wniesienia wadium, do oferty należy dołączyć (w wyodrębnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzający wniesienie wadium;
c) tabela elementów rozliczeniowych – Załącznik nr 7 do SWZ - sporządzona wg załączonego wzoru; wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
2) Dodatkowo – jeśli dotyczy:
a) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa;
b) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z treścią rozdziału VIII SWZ;
c) w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
d) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
e) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – jeżeli Wykonawca nie korzysta z możliwości złożenia przedmiotowego oświadczenia na formularzu ofertowym;
f) zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
g) przedmiotowe środki dowodowe – w przypadku składania ofert równoważnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą w kwocie 50 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) Pieniądzu
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Getin Noble Bank S.A. - 24 1560 0013 2009 5636 0000 0004
Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek.
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1804 poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 – 4 należy złożyć wraz z ofertą przez platformę zakupową – w wydzielonym odrębnym pliku (wystawione na Zamawiającego: Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) Wykonawca winien złożyć oryginał w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia na formularzu ofertowym.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) jeśli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji robót, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w §4 ust.5 o okres potrzebny do zrealizowania ww. robót zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem, że ww. roboty zamienne zostaną wykonane w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §3 ust.2;
b) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art.455 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, strony przewidują możliwość wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.5 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu podpisanego przez obie strony;
c) w konsekwencji zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli dokonana zmiana wymusza konieczność zmiany terminu realizacji umowy;
d) w przypadku, o którym mowa w §6 ust. 15 umowy, z zastrzeżeniem niezmienności wynagrodzenia określonego w §3 ust.2;
e) gdy niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które strony nie miały wpływu, w tym w szczególności:
 warunki atmosferyczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie prac,
 ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją lub dokumentacją projektową sieci, instalacji lub urządzeń i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
 działanie siły wyższej mającej wpływ na wykonanie zamówienia, jako zdarzenia zewnętrznego, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
 sytuacji geopolitycznej,
dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy o czas, w którym Wykonawca, z przyczyn niezawinionych przez niego, nie mógł realizować przedmiotu umowy.
2. Dopuszcza się zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym:
a) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego,
b) zmiany osób występujących po stronie Wykonawcy, o których mowa w §5 ust. 2, przy uwzględnieniu warunków określonych w SWZ odnośnie kwalifikacji zawodowych i uprawnień dla tych osób,
c) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
d) powierzenia/rezygnacji przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawcy/ów i/lub zmiany zakresu robót, które Wykonawca powierzy do wykonania Podwykonawcom;
e) zmiany danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.
3. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy założeniach opisanych szczegółowo w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie dotyczącym zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadkach określonych w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły opisano w §17 Załącznika nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-bielsko.logintrade.net/zapytania_email,95231,69c26172901d9d7bcd0bf140c51e9cbd.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.