eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gowarczów › Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2022/2023 w ramach komunikacji regularnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego uczniaOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2022/2023 w ramach komunikacji regularnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych Gminy Gowarczów

1.3.) Oddział zamawiającego: CUW GOwarczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366046079

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 52

1.5.2.) Miejscowość: Gowarczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-225

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goeas_gowarczow@poczta.onet.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: cuwgowarczow.bip.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cuwgowarczow.bip.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2022/2023 w ramach komunikacji regularnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45b037e0-1402-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078432/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 "Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstwowej im. Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2022/2023"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293246/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy: CUW.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Gowarczowie w roku szkolnym 2022/2023 w ramach komunikacji regularnej w oparciu o zakup ulgowych biletów miesięcznych dla każdego ucznia

4.5.3.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 pzp, który stanowi że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu nastąpił błąd którego na tym etapie postępowania zamawiający nie może naprawić, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia nie została upubliczniona przed terminem otwarcia ofert. Zgodnie z art. 222 ust 4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na brak regulacji dotyczącej publicznego otwarcia, informacja ta powinna znaleźć się na stronie internetowej w okresie pomiędzy upływem terminu składania ofert a momentem otwarcia ofert. Zaistniałego błędu nie da się naprawić na tym etapie postępowania.
Zamawiający informuje że przedmiotowe postępowanie zostanie wszczęte ponownie a Wykonawcy uczestniczący w unieważnionym postępowaniu zostaną poinformowani o wszczęciu nowego postępowania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 204224,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 355710,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 pzp,
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu nastąpił błąd którego na tym etapie postępowania zamawiający nie może naprawić, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia nie została upubliczniona przed terminem otwarcia ofert. Zgodnie z art. 222 ust 4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Z uwagi na brak regulacji dotyczącej publicznego otwarcia, informacja ta powinna znaleźć się na stronie internetowej w okresie pomiędzy upływem terminu składania ofert a momentem otwarcia ofert. Zaistniałego błędu nie da się naprawić na tym etapie postępowania.
Zamawiający informuje że przedmiotowe postępowanie zostanie wszczęte ponownie a Wykonawcy uczestniczący w unieważnionym postępowaniu zostaną poinformowani o wszczęciu nowego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.