eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w RybnikuOgłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO RYBNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 2

1.5.2.) Miejscowość: Rybnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324392302

1.5.8.) Numer faksu: 324224124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_pub@um.rybnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04cfca44-1d4c-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00311129

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001828/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbudowa wiaduktu i mostu na ul. Mikołowskiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=112&Id=ZP.271.67.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu dowolnego z poniższych środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej zam_pub@um.rybnik.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację
z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje identyfikator postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zam_pub@um.rybnik.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email zam_pub@um.rybnik.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w rozdziale I SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.67.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 16567186,99 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaduktu i budowa mostu w ramach zadania związanego z przebudową ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:
1. Most
- roboty rozbiórkowe mostowe, drogowe, kanalizacyjne, instalacyjne
- wycinka drzew,
- przebudowa sieci wodociągowej,
- przebudowa sieci gazowej,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej,
- przebudowa sieci kanalizacyjnej,
2. Wiadukt
- roboty rozbiórkowe mostowe, drogowe, kanalizacyjne, instalacyjne
- wycinka drzew,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- przebudowa sieci gazowej.
Inwentaryzacja stanu technicznego nieruchomości położonych przy: 11 obiektów budowlanych położonych przy:
- ul. Mikołowska nr 93, 97, 99, 130, 132 i budynek usługowy,
- ul. Wielopolska nr 1,
- ul. Cicha nr 1, 2, 4,
- ul. Stawowa 4.
Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:
dotyczy części mostowej:
1) czynności demontażu istniejących obiektów mostowych,
2) czynności w zakresie deskowania, zbrojenia, betonowania obiektów mostowych,
dotyczy części drogowej:
1) czynności demontażu istniejących warstw konstrukcyjnych drogi, dojść/chodników i zjazdów,
2) korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi, dojść/chodników i zjazdów,
3) mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża drogi, chodników
i zjazdów,
4) zabudowa krawężników i obrzeży,
5) układanie warstw konstrukcyjnych – podbudowy,
6) układanie nawierzchni z kształtki betonowej i nawierzchni mineralno-bitumicznej
dotyczy części kanalizacyjnej:
1) czynności wykonania robót ziemnych,
2) czynności robót montażowych studni, wpustów, kanałów sieci deszczowej,
dotyczy część oświetleniowej:
1) kopanie rowów kablowych,
2) układanie kabla,
3) montaż słupów oświetleniowych, wysięgników i opraw,
dotyczy część elektroenergetycznej:
1) wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznej,
dotyczy część teletechnicznej:
1) wykonanie przebudowy sieci teletechnicznej,
dotyczy część wodociągowej:
1) wykonanie przebudowy sieci wodociągowej.
W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje:
- projekt budowlano-wykonawczy,
- STWiOR,
- przedmiary,
- zestawienie zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej,
- schemat oświetlenia ulicznego w obrębie wiaduktu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 350 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony w SWZ w rozdziale XXIV "Opis
kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert "

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji robót budowlanych

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał, co najmniej dwie roboty budowlane każda o wartości brutto minimum 10 000 000 PLN (dziesięć milionów PLN), oraz każda polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudowy urządzeń obcych.
2) skieruje do realizacji zamówienia publicznego:
- osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe (kierownika budowy lub kierownika robót mostowych) w zakresie kierowania minimum jedną robotą budowlaną o wartości co najmniej 10 000 000 PLN (dziesięć milionów PLN) brutto oraz polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie wiaduktu, mostu lub estakady na drodze publicznej w zakresie konstrukcji, nawierzchni mineralno-bitumicznej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego oraz przebudowy urządzeń obcych.
Dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy nie określa się okresu w jakim taka osoba zdobyła wymagane doświadczenie (dotyczy niniejszego warunku udziału w postępowaniu).
Pełnienie funkcji kierownika budowy/kierownika robót mostowych przez osobę wykazującą doświadczenie musiało trwać od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia/ Protokołu Odbioru Końcowego (przez cały okres realizacji zadania).
- osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,
- osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych i gazowych, bez ograniczeń,
- osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń,
- osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika robót teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności teletechnicznej,
- osobę, która będzie pełniła funkcję geodety posiadającą uprawnienia zawodowe, w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie 4.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wszystkich funkcji personelu budowlanego za wyjątkiem kierownika budowy.
W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
2. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Pod pojęciem urządzenia obcego należy rozumieć każde urządzenie/instalację nie związaną z obiektem leżącym w ciągu drogi (np. kable oświetlenia ulicznego jako obiekt budowlany związany z funkcją drogi nie stanowi urządzenia obcego).
4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący wykonanych robót musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie; lub
2) przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (Podwykonawcę) samodzielnie;
3) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia w ramach doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem (np. Konsorcjum), doświadczenie będzie oceniane w zależności od konkretnego zakresu udziału tego Wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach zamówienia publicznego wykazanego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
w załączniku nr 3 oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 2 i 3 ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ.
2. Okres 8 lat, o którym mowa w pkt 1a, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub usług, które wykonywał wspólnie z innymi Wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą robót budowlanych i/lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności informacje wymienione w rozdziale X pkt 4 SWZ.
4. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo złożone w sytuacji:
1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz
z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu
z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6. Kosztorys.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie, składają odrębnie każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swoim imieniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w niżej opisanych przypadkach:
1) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie nieprzewidywalnych
i niezależnych od stron zdarzeń (katastrofa naturalna w rozumieniu ustawy
o klęsce żywiołowej z zastrzeżeniem pkt. 4, znaleziska niewybuchów oraz archeologiczne oraz przyrodnicze),
2) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wystąpienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem i infrastrukturą techniczną (nie wykazanymi lub inaczej wykazanymi w projekcie z uwagi na trwające obecnie prace związane z budową obiektów przemysłowych) oraz aktualizację uzgodnień branżowych, w tym również zmian wymagań wprowadzonych do tych aktualizacji,
3) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (niewykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ) niezbędnych do prawidłowej realizacji robót o czas, na jaki roboty zostały wstrzymane,
4) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały opady deszczu nieprzerwanie w okresie powyżej 3 dni (które zostaną udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego) które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej – z wyłączeniem okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca,
5) przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały warunki atmosferyczne - inne niż opady deszczu, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (np. opad gradu, śniegu, występowanie mrozu, zamarznięty/rozmokły teren w wyniku panujących warunków atmosferycznych które zostaną udokumentowane wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego) – z wyłączeniem okresu zimowego od 1 grudnia do 31 marca,
6) przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych związanych z realizacją niniejszej umowy, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót,
7) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, w przypadku konieczności zwiększenia wartości umownej w wyniku przeliczenia ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego ilości robót budowlanych niewykraczających poza zakres zamówienia i cen jednostkowych za poszczególne roboty określone w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie zostanie zmienione o wartość wynikającą z przedstawionego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego kosztorysu powykonawczego na podstawie aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.