eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Remont budynku Centrum Kultury w Grodzisku MazowieckimOgłoszenie z dnia 2021-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont budynku Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK KULTURY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285474

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 9

1.5.2.) Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-825

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 022 734-79-00

1.5.8.) Numer faksu: +48 022 734-79-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@centrumkultury.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-ck.grodzisk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip-ck.grodzisk.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f832ae9b-2513-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00013930/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 PRACE REMONTOWE NA CENTRUM KULTURY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00214092/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK/01/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1045030,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ogólny zakres robót budowlanych:

Całość prac remontowych została podzielona na kilka obszarów, w ramach których rozwiązane zostaną problemy techniczno funkcjonalne, oraz wprowadzane zostaną także nowe rozwiązania estetyczno plastyczne w ramach prowadzonych prac remontowych.

Dokumentacja projektowa określa szczegółowy zakres prac budowlanych, w skład których wchodzą m.in.:

a) wykonanie nowej elewacji zacieniającej południową fasadę budynku z wykorzystaniem żaluzji, siatek lub blach perforowanych mające zastąpić żaluzje drewniane,

b) wykonanie wschodniej (parkingowej) elewacji wraz z jej ociepleniem,

c) zmiana kolorystyki i materiałów wykończeniowych pozostałych ścian budynku z zachowaniem jego tektoniki i oryginalnych rozwiązań projektowych,

d) dodatkowe prace podnoszące jakość estetyczną tkanki budowlanej, w szczególności remont „holu przejściowego”, wnęk wejściowych, elewacji boxu kas, posadzek na rampach, zabezpieczeń przeciwko gołębiom, roboty zieleniarskie ( nasadzenie krzewów i roślin ) wraz z systemem nawadniania, roboty elektryczne etc.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1099000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1685743,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1099000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: F.H.U COMTER Paweł Trojanowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 529-117-64-26

7.3.3) Ulica: Głusk 4B

7.3.4) Miejscowość: Leoncin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-155

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1099000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.