eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwoleń › "Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu - ścieżki dydaktyczno - ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu – ścieżki dydaktyczno – ekologicznej nad Zwolenką wraz z
zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZWOLEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC KOCHANOWSKIEGO 1

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 22 10 wew. 105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zwolen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu – ścieżki dydaktyczno – ekologicznej nad Zwolenką wraz z
zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42434654-1e08-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008026/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej - ścieżki dydaktyczno - ekologicznej nad Zwolenką wraz z zagospodarowaniem parku i terenu nad zalewem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.zwolen.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy ZETO PZP -
adres strony internetowej: https://przetargi.zwolen.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie ZETO PZP. Złożenie oferty
w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Gminy Zwoleń: https://przetargi.zwolen.pl
2. Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718
42 27 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00) e-mail: hd@zeto.lublin.pl.
4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę ZETO PZP stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale III punkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. Gmina Zwoleń z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac
Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, tel. +48 48 676 22 10– reprezentowana przez Burmistrza Zwolenia.
3) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Zamawiającego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SWZ oraz zawarciem, realizacją i
egzekucją umowy.
5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 4) powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w ppkt 4) powyżej, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy (art. 78 ust 1 i 4 ustawy Pzp).
7) Szczegółowy zakres danych odnośnie RODO określono w Rozdziale I punkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.ZP.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – „Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu – ścieżki dydaktyczno – ekologicznej nad
Zwolenką”
Część I zadania obejmuje wykonanie ścieżki dydaktyczno - ekologicznej. Możemy wyróżnić dwa rodzaje ścieżki, jednym z
nich jest budowa ciągów pieszo-rowerowych. Nowe ciągi pieszo-rowerowe zaprojektowane zostały o szerokości 3m,
samodzielna dwukierunkowa ścieżka rowerowa zaprojektowana o szerokości 2m. Ciąg pieszo-rowerowy i ścieżka rowerowa
będą posiadały nawierzchnię asfaltową. Drugi rodzaj ścieżki to kładki drewniane, (pomosty) o szerokości 2m, wzdłuż rzeki
Zwolenka. Kładka przeznaczona wyłącznie dla ruchu pieszego. Na końcu kładki drewnianej nieopodal stadionu wykonane
zostaną miejsca rekreacyjnego, w którym znajdować się będzie altana, miejsce do grillowania oraz zabawy dla dzieci.
Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy robót określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SWZ, który Wykonawca zobowiązuje się
wykonać w ramach niniejszego zamówienia.
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia podstawą wyceny części I jest dokumentacja projektowa. Jeżeli wystąpią
różnice pomiędzy projektem, a przedmiarami robót (które stanowią dokumenty pomocnicze dla wykonawcy), do wyceny
należy przyjąć wielkości zawarte w projekcie. Dołączone do SWZ przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do
wyceny przedmiotu zamówienia, niemniej jednak Zamawiający wymaga aby w złożonej ofercie Wykonawca ujął i wycenił
wszystkie pozycje zawarte w przedmiarze.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów
jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,
4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).
Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy
niż 48 miesiące.
Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.
UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania
gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – „Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu – zagospodarowanie parku i terenu nad zalewem”
1) Część II zadania obejmuje teren zalewu wraz z terenami przyległymi, ul. Sportową, parku przy ul. Perzyny i okolic
stadionu przy ul. Parkowej. Będzie on realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o załączany do SWZ Plan
Funkcjonalno – Użytkowy (PFU). Zadanie obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie:
- ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż zalewu,
- parku linowego w dawnym parku dworskim,
- zewnętrznego parku wodnego,
- zespołu domków letniskowych,
- ścieżki drewnianej w pobliżu ul. Parkowej i stadionu,
Szczegółowy zakres ilościowy i rzeczowy części II szczegółowo został określony w Planie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU)
– z uwzględnieniem ograniczeń zamówienia określonych poniżej w pkt. 2, stanowiący załącznik do SWZ, który Wykonawca
zobowiązuje się zaprojektować i wykonać w ramach niniejszego zamówienia
2) Ograniczenie zakresu ilościowego i rzeczowego części II zamówienie.
UWAGA: Zamawiający informuje, że ogranicza zakres ilościowy i rzeczowy części II zamówienie i wprowadza następujące
zmiany zakresu w stosunku do opisanego w PFU:
a) Rezygnacja w całości z budowy parkingu przy zalewie z wjazdem od strony ul. Parzyny [Dz. ewid. nr 2140/48, 2139/82]
opisanego pod nr 2, strona 9 PFU.
b) W zakresie rewitalizacji dawnego parku dworskiego z wykonaniem elementów parku linowego [Dz. ewid. nr 2139/10]
opisanego pod nr 3, strona 9 PFU:
- wykonanie pętli oznaczonej nr 3.4 na PZT rys. A.k.2; o nawierzchni wodoprzepuszczalnej z kruszywa (zamiast nawierzchni
w formie drewnianej);
- rezygnacja z wykonania drewnianego podestu posadowionego na drewnianych słupach lub drewnianego ażurowego
pawilonu w miejscu nieistniejącego dworu (oznaczonego pod nr 3.1 na PZT rys. A.k.2);
- rezygnacja z wykonania drewnianego punktu obserwacyjnego, wyniesionego ponad teren i dostępnego dla osób z
niepełnosprawnościami (oznaczonego pod nr 3.3 na PZT rys. A.k.2);
- rezygnacja z wykonania ciągu pieszego (oznaczonego pod nr 3.2 na PZT rys. A.k.2).
c) W zakresie zewnętrznego parku wodnego [Dz. 2140/48, 2140/56] opisanego pod nr 4, strona 10 PFU:
- rezygnacja z budowy czterech wysp z elementami małej architektury wzdłuż istniejącego ciągu pieszego, na północny
zachód od elementów parku wodnego (oznaczonego pod nr 4.1 na PZT rys. A.k.2);
- rezygnacja z budowy parkingu rowerowego na 10 stanowisk wzdłuż istniejącej ścieżki po północno-zachodniej stronie
zbiornika (oznaczonego pod nr 4.9 na PZT rys. A.k.2).
d) W zakresie przebudowy zespołu domków letniskowych [Dz. 2140/51] i terenowej instalacji fotowoltaicznej po drugiej
stronie rzeki Zwoleńki [Dz. 2140/58, 2140/50, 2139/12] opisanego pod nr 5, strona 11 PFU:
- rezygnacja z rozbiórki istniejących, starych 10 domków letniskowych;
- budowa 5 (zamiast 10) modułowych domków letniskowych (oznaczonych pod nr od D6 do D10 na PZT rys. A.k.2);
- rezygnacja z budowy altany pośrodku kompleksu domków wraz z utwardzeniem (oznaczonej pod nr 5.1.1 na PZT rys.
A.k.2);
- rezygnacja z budowy wyspy pod gołym niebem o wymiarach około 600 x 600 cm (oznaczonej pod nr 5.1.2 na PZT rys.
A.k.2);
- wykonanie systemu niezbędnych dojść do 5 domków letniskowych o szerokości 180 cm z kostki brukowej. Przed każdym z
domków wykonanie tarasów wejściowych drewnianych;
- rezygnacja z budowy parkingu rowerowego od strony ul. Sportowej - wiata na 10 stanowisk (oznaczonej pod nr 5.2 na PZT
rys. A.k.2);
- rezygnacja z budowy parkingu dla pracowników i gości kompleksu domków letniskowych (oznaczonej pod nr 5.3 na PZT
rys. A.k.2);
- rezygnacja z montażu elementów małej architektury: hamaków (10 szt.), stołów piknikowych (4 szt.), z wyjątkiem ławek
(10 szt), koszy na odpady (oznaczonych pod nr 5.1.3 na PZT rys. A.k.2).
e) Rezygnacja z budowy tężni solankowej w parku przy ul. Perzyny [Dz. ewid. nr 5282/16] opisanej pod nr 7, strona 13 PFU
(oznaczonej pod nr 7 na PZT rys. A.k.1).
Pozostały zakres zamówienia bez zmiany w stosunku do PFU, ofertę należy wycenić z uwzględnieniem powyższych uwag.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów
jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,
4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).
Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesięcy oraz dłuższy
niż 48 miesiące.
Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 36 m-cy - 0 pkt, 42 m-cy - 20pkt, 48 m-cy - 40pkt.
UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania
gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, iż zaoferował minimalny tj. 36 m-ce.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNE LUB ZAWODOWE:
Doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
a) jeżeli składa ofertę łącznie na dwie części zamówienia - dwóch robót opisanych poniżej, potwierdzających spełnienie
warunku dla poszczególnej części zamówienia lub jednej roboty budowlanej opisanej poniżej o wartości 3 000 000,00 zł
brutto;
b) jeżeli składa tylko na część I zamówienia - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie
lub remoncie:
drogi / ulicy / chodnika / ścieżki pieszo – rowerowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto;
lub
kładki o konstrukcji drewnianej (ciągu pieszego w technologii drewnianej) wspartej na palach o wartości nie mniejszej niż 1
500 000,00 zł brutto;
c) jeżeli składa tylko na część II zamówienia - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie
lub remoncie:
drogi / ulicy / chodnika / ścieżki pieszo – rowerowej o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł brutto;
lub
kładki o konstrukcji drewnianej (ciągu pieszego w technologii drewnianej) wspartej na palach o wartości nie mniejszej niż 1
500 000,00 zł brutto;
d) Wykazane roboty budowlane odrębnie na poszczególną część zadania muszą być różne - nie może być to ta sama
robota budowlana na część I i część II.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, że informacje
zawarte w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są
aktualne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Samooczyszczenie – w przypadku gdy w stosunku do wykonawcy zachodzą przesłanki do
wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7-10 ustawy Pzp,
2) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy ci zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa może być uwierzytelniona tylko przez
mocodawcę lub notariusza.
2) Ofertę podpisuje pełnomocnik.
3) Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni składa odrębnie oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie
musi być złożone w oryginale;
4) Minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni musi samodzielnie spełniać warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Pełny zakres dopuszczalnych zmian umowy został określony w § 13 i 14 projektowanych postanowień umowy będących zał.
nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na Platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.zwolen.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.