eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.Ogłoszenie z dnia 2022-08-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 710475535

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Starowiejska 60

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48256449562

1.5.8.) Numer faksu: +48256330077

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stbs.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.siedlce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17f1edc7-1df4-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-17f1edc7-1df4-11ed-b950-8227d40187e8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) Portal dostępowy Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/
b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@stbs.siedlce.pl (z wyłączeniem składania ofert).

Strona internetowa zamawiającego: http://www.stbs.siedlce.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikami nr 14, 15 i 16 wzoru umowy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikami nr 14, 15 i 16 wzoru umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: STBS.PUZ.P4/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce nr 23/2 obręb 35 przy ul. Gospodarczej 19 w Siedlcach.

Adres inwestycji: Siedlce przy ul. Gospodarcza 19. Działka nr 23/2 obręb 35 o łącznej powierzchni 5 603 m2.

Projekt przewiduje lokalizację 1 budynku wielorodzinnego o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 47,44m/32,24m. Budynek niepodpiwniczony, dwuklatkowy, 4 kondygnacyjny, z płaskim dachem. W budynku przewiduje się 50 lokali mieszkalnych. Projekt zakłada również wykonanie miejsc parkingowych naziemnych. Teren nie jest ogrodzony, do budynku prowadzą dojścia, chodniki o szerokości 150 i 200 cm.

infrastruktura budowlana :
- Wiata śmietnikowa w południowej części działki do czasowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
- ławki, śmietniczki, stojaki na rowery, trzepak

Infrastruktura instalacyjna
- Przyłącze wodne.
- Przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
- Przyłącze energetyczne niskiego napięcia.
- Przyłącze teletechniczne.
- Przyłącze sieci ciepłowniczej (wykona dostawca ciepła).
- Instalacja elektryczna oświetlenia terenu i zasilenia budynku.
- Instalacja zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
- Zjazd do ulicy.
- Drogi wewnętrzne szerokości 5m, chodniki min szer.1,5m.

Zagospodarowanie zieleni

Wiata śmietnikowa 7 m x 2,65m

Mała architektura (śmietniczki, trzepak, ławeczki)

Łącznie w budynku na 4 kondygnacjach zaprojektowano 50 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2 298,56 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a) Cena (C) - waga kryterium 98%;
b) Gwarancja jakości (G) - waga kryterium 2%;

2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (C)- waga 98%:

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 98 pkt
cena oferty ocenianej brutto

*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

3. Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja jakości (G)- waga 2%:

Okres gwarancji: (liczony w latach)
ilość pkt. za okres gwarancji:

Okres gwarancji
Co najmniej 5 lat (60 mies.) - 0 pkt.
6 lat (72 mies.) 1 pkt.
7 lat (84 mies.) i więcej 2 pkt.

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 5 lat
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 7 lat i więcej.
Wykonawca może zaproponować termin gwarancji jakości w pełnych latach tj. 5 lub 6 lub 7 lat i więcej.
Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą, z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia, na podstawie poniższego wzoru:

P = C + G
gdzie:
P –suma końcowa punków złożonej oferty
C –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty
G –ilość punktów w kryterium gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia złożonej oferty

Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku uzyskania identycznej ilości punktów, za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z niższą oferowaną ceną.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości (okres udzielonej gwarancji)

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki i dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000 złotych;
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 500 000 złotych;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedno zadanie inwestycyjne polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (zdefiniowane w § 3, pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z 2019, poz. 1065 ze zm.) wraz z przyłączeniem do sieci miejskich i zagospodarowaniem terenu, o powierzchni użytkowej ogółem nie mniejszej niż 1 900 m2 (pojedynczy obiekt) oraz przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Zamawiający dopuszcza wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z minimum 40 mieszkaniami; Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w „wykazie robót budowlanych” wykonania co najmniej jednego takiego zamówienia.
4.2) dysponuje:
a) kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót budowlanych na obiekcie kubaturowym zabudowy mieszkaniowej o powierzchni nie mniejszej niż 1 900 m2,
b) kierownikiem robót w specjalności w specjalności inżynieryjnej drogowej,
c) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) kierownikiem robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
(każda z osób wskazanych w pkt 4.2 a – d musi się legitymować (wymaganie do spełnienia łącznie):
- uprawnieniem do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/kierownika robót, bez ograniczeń,
- co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych,
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, od warunkiem, że osoba łącząca funkcje spełnia wszystkie warunki dla danej funkcji.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają opisane powyżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 274 Pzp. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia dokumentów:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 2 do SWZ;;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000 zł.
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy co najmniej 500 000 zł., w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zgodnie z art. 274 Pzp. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy (osób pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót wymienionych w rozdziale 21 Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zgodnie z Rozdziałem 22 SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej
2. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130 000 zł. (słownie sto trzydzieści tysięcy zł).
2. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego Banku Spółdzielczym w Adamowie O/Siedlce ul. Asza 4 , Nr 20 9202 0003 0007 6568 2000 0010 do dnia 2 września 2022 r. do godz. 10:00. z dopiskiem „Wadium przetarg ul. Gospodarcza 19 w Siedlcach. Postępowanie STBS.PUZ.P4/2022 ”
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
b) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
b) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
10. Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Siedleckie „TBS” sp. z o.o.;
11. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wykaz robót budowlanych - Załącznik nr 3 do
SWZ składa każdy z wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, stanowiące potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w ustawie PZP, w tym wskazanych w Rozdziale 15 i 20 SWZ
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Terminy realizacji Przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie w przypadku:
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub powstałych z przyczyn niezależnych od stron umowy;
2) przerwania realizacji prac budowlanych przez właściwe organy bądź prawomocnym wyrokiem sądu, bez winy Wykonawcy;
3) działania siły wyższej mające bezpośredni wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy;
4) wykonania robót zamiennych niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania niniejszej Umowy, w wyniku, których konieczne będzie wydłużenie realizacji robót, przy zachowaniu niezmienionego wynagrodzenia umownego;
5) wykonania robót dodatkowych, jak również takich, których nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia zgodnie z art.455 ust 1 pkt. 3 i 4 Pzp;
6) wystąpienia okoliczności, w tym nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych (przez które należy rozumieć jakiekolwiek działanie sił natury, którego nie dało się przewidzieć lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw nim wystarczających środków ostrożności).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal dostępowy Urzędu Zamówień Publicznych (e-zamówienia.gov.pl): https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.