eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kościerzyna › Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odcinek Skorzewo-KościerzynaOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odcinek Skorzewo-Kościerzyna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŚCIERZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelecka 9

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 686 59 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@koscierzyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koscierzyna.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_koscierzyna

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


administracja publiczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odcinek Skorzewo-Kościerzyna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f58669c6-01d2-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00309030

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023344/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Kościerzyna - odcinek Skorzewo-Kościerzyna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252383/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie linii transportu rowerowego na odcinku Skorzewo – Kościerzyna, tj. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 – budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo – Kościerzyna.
Odcinek od ok 78+050 km drogi wojewódzkiej 214 w Skorzewie po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej w kierunku Kościerzyny poprzez miejscowość Kościerzyna Wybudowanie wzdłuż drogi wojewódzkiej 214 do granicy administracyjnej z Gminą Miejską Kościerzyna (ul. Graniczna ok 81+740 km) – koniec po stronie zachodniej DW214 – łącznie około 3,6 km. Przejście pieszo-rowerowe przez DW214 przy skrzyżowaniu z ul. Kościelna w Skorzewie. Należy zaprojektować rozbudowę DW o ścieżkę pieszo-rowerową szerokości 2,55 poza terenem zabudowy i 3,0 m w terenie zabudowy, nawierzchnia z betonu asfaltowego, kanał teletechniczny na odcinku Skorzewo (ok 78+050 km) – Kościerzyna – Wybudowanie (ul. Bzowa), oświetlenie drogi pieszo-rowerowej latarniami solarnymi na odcinku zabudowanym miejscowości Kościerzyna-Wybudowanie, oświetlone przejście pieszo-rowerowe z azylem bezpieczeństwa (2 latarnie zasilane kablowo z istniejącego złącza kablowego), przeniesienie zatoki postojowej o długości około 50 m (istniejącej przy sklepie w Skorzewie), zaprojektowanie organizacji ruchu: oznakowanie pionowe i poziome, elementy BRD.
Zakres rzeczowy zamówienia określa mapa z planowanym przebiegiem ścieżki pieszo-rowerowej (załącznik nr 12)oraz dokumentacja fotograficzna (załącznik nr 13).
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określony wyżej obejmuje w szczególności:
a) sporządzenie projektu wstępnego (koncepcji) i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiające-go
b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów:
uzgodnień (na trasie ścieżki pieszo-rowerowej występuje m.in. sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, teletechniczna, zaprojektowana gazowa), opinii (w szczególności Zarząd Województwa Pomorskiego, Zarząd Powiatu Kościerskiego, Wójt Gminy Kościerzyna, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku);
c) wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu (w tym uzgodnienie),
d) sporządzenie projektów technicznych,
e) wykonanie projektów podziałów nieruchomości,
f) Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) linii transportu ro-werowego (Wojewoda Pomorski);
g) Stabilizacja w terenie nowych punktów granicznych po zatwierdzeniu projektów podziału (decyzja ZRID).

W zakresie projektowania wykonawca zastosuje się do wymagań opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

Dokumentację projektową należy sporządzić w zakresie zgodnym w szczególności z:
1) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.1609),
2) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021, poz. 2454),
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projekto-wych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonal-no-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U.2021,poz.2458),
5) ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
6) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
7) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
8) ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrze-bami,
9) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w spra-wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
10) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wa-runków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne,
11) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-stycji w zakresie dróg publicznych,
12) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
13) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,
14) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględ-nieniem art. 99-103, w szczególności dotyczącym zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia w postępo-waniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla niniej-szego zadania. Dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniami, o których mowa w art. 99 ust. 5 i 6 oraz art. 101 ust.4 ustawy Pzp wymaga uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.
Zgodnie z zapisami art. 91 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, że nie dokonuje podziału zamówienia na części. Opracowana w wyniku zamówienia dokumentacja powinna być spójna.
Dokonanie wymuszonego podziału zamówienia na zbyt małe części mogłoby spowodować niskie zainteresowanie tym zamówieniem nawet wśród wykonawców z sektora MŚP.
Wobec powyższego podział tego zamówienia jest niezasadny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.
4. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zatrudnienie.
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, o którym mowa w
art. 95 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia dokonywane będą w PLN.
14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214020,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 296614,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214020,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 669-151-48-44

7.3.3) Ulica: Wierzbowa 8

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-635

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214020,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.