eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Murowana › Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica MurowanaOgłoszenie z dnia 2023-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LIPNICA MUROWANA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660602

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 44

1.5.2.) Miejscowość: Lipnica Murowana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-724

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 6852100

1.5.8.) Numer faksu: 14 6852102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lipnicamurowana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicamurowana.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-85379a59-0520-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85379a59-0520-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00308326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039196/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Murowana

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252201

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IWEiGP-ZP. 271.10.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 364205,07 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Modernizacja drogi gminnej „ Nad Szkołą” na dz. nr 1065/2 w Lipnicy Dolnej w km (0+025 – 0+372).
a) W zakres robót wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy, trawy i zakrzaczeń, korytowanie, uzupełnienie podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oczyszczenie rowów i przepustów, uzupełnienie i wymiana korytek ściekowych.
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzgodnienia, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZ
c) Termin wykonania: 15.09.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 175572,35 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II – Modernizacja drogi gminnej „ Winkiel” na dz. nr 352 w Rajbrocie w km (0+000 – 0+230)

c) W zakres robót wchodzą roboty przygotowawcze wraz ze ścinaniem poboczy, trawy i zakrzaczeń, korytowanie, uzupełnienie podbudowy, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, warstwa wyrównawcza, nawierzchnia z mieszanki bitumicznej, wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi, studzienka ściekowa, uzupełnienie i wymiana korytek ściekowych.
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, uzgodnienia, projektowane postanowienia umowy stanowiące odpowiednio załączniki do SWZ
c) Termin wykonania: 15.09.2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 188632,72 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190930,21 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Uslugowa Henryk Paszkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681700894

7.3.4) Miejscowość: Rajbrot

7.3.5) Kod pocztowy: 32-725

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 178350,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 212273,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 178350,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Handlowo Usługowa Henryk Paszkowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681700894

7.3.4) Miejscowość: Rajbrot

7.3.5) Kod pocztowy: 32-725

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 178350,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekcji VI pkt 6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIII pkt 8.2 - podane ceny są cenami brutto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.