eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w bud. przy ul.Cieszyńskiej 64 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,uzgodnień i pozwoleńOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w bud. przy ul.Cieszyńskiej 64 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,uzgodnień i pozwoleń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070019077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipnicka 26

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 475 77 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zgm.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla lok. mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w bud. przy ul.Cieszyńskiej 64 wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,uzgodnień i pozwoleń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d5a6d67-1df4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307289

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028920/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Usługi projektowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b8696ad9-ffc7-45f5-b315-2d366b82e2a3

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
2) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
3) poczty elektronicznej pod adresem przetargi@zgm.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza i rekomenduje składanie dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGM/DZ-NJ/125/2022/ADM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania dla lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 3 w budynku przy ul. Cieszyńskiej 64 w Bielsku – Białej instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, obejmującej w szczególności:
a) projekty architektoniczno-budowlany i zagospodarowania działki / terenu,
b) projekt techniczny,
c) projekt wykonawczy, w tym szczegółowe kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne,
2) opracowanie i złożenie we właściwym urzędzie kompletnego wniosku o zatwierdzenie projektów: architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania działki / terenu i wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót,
3) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót (jeżeli będzie wymagane),
4) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z zakresem określonym w § 8 wzoru umowy, który stanowi załącznik do SWZ
z uwzględnieniem wymagań określonych w protokole odbiorczym nr 01011/2021 z dnia 27.12.2021 r., stanowiących załącznik do Specyfikacji oraz ustalonych w koncepcji techniczno-kosztowej, o której mowa w ust. 3 i innych uzgodnionych operatywnie przez strony w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz na warunkach określonych w umowie wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji.
2. Przedmiot i zakres projektu:
1) Wykonanie inwentaryzacji lokalu, budynku i przewodów kominowych w stopniu niezbędnym do wykonania projektu;
2) Zaprojektowanie robót obejmujących:
- wykonanie projektu nowej instalacji gazowej;
- wykonanie projektu wymiany instalacji wod – kan.
- Wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem kotła
2 – funkcyjnego, kondensacyjnego, montażem grzejników i dostosowaniem przewodów kominowych.
3) Uzyskanie pozwolenia na budowę/ zgłoszenie robót (jeżeli będzie wymagane);
4) Prowadzenie autorskiego nadzoru projektowego w trakcie realizacji robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie poniższych kryteriów:
1) cena oferty brutto - waga 60 % - do oceny ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto oferty
2) okres rękojmi („KOr”)2) – waga 25 % - wybrany przez Wykonawcę, z tym, że nie krótszy niż 48 miesięcy oraz nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od dnia uzgodnienia projektu wykonawczego (sporządzenia protokołu odbioru).
Oferty z okresem krótszym niż okres wymagany 48 miesięcy będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z okresem dłuższym niż okres maksymalny 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 60 miesięcy.
3) Kara umowna za zwłokę w wykonaniu i przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji („KKu”) 3) – waga 15 % - kwota wybrana przez Wykonawcę, z tym, że nie niższa niż 100,00 zł oraz nie wyższa niż 400,00 zł. Oferty z kwotą kary umownej niższą niż 100,00 zł będą odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, jako niezgodne z warunkami zamówienia.
W przypadku ofert z kwotą kary umownej wyższą niż 400,00 zł, Zamawiający przyjmie do oceny karę umowną 400,00 zł 50 % kary zaoferowanej kary umownej stanowi karę za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu opinii, wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3 i 4 umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b) umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji. 20 % kary zaoferowanej kary umownej stanowi karę za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, zgodnie z postanowieniami
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) umowy wg wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kara umowna za zwłokę w wykonaniu i przedłożeniu Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
1) wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie 1 usługę projektową, których przedmiotem były projekty (m.in. konstrukcja, instalacja centralnego ogrzewania,)
o wartości netto zaprojektowanej roboty nie niższej niż 10 000,00 zł dla każdego projektu. Pod pojęciem „projektu”, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, rozumie się również projekty remontu i/lub przebudowy lokali użytkowych i/lub mieszkalnych lub budynków,
2) wykazanie, że dysponuje zespołem projektowym obejmującym co najmniej:
a) 1 osobę posiadającą aktualne i ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne,
b) 1 osobę posiadającą aktualne i ważne uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub równoważne,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
2. Potwierdzeniem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu jest oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI § 1 ust. 1 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy,
2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu,
3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w pkt 11 oferty wskazują, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania:
1) w zakresie wysokości określonego w § 10 ust. 1 wynagrodzenia, spowodowanych:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
b) zmianą zakresu rzeczowego przedmiotu umowy na warunkach określonych w § 6,
2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów realizacji określonych w § 2 ust. 1, spowodowanych:
a) decyzjami, postanowieniami, opiniami bądź zaleceniami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru architektonicznego, służby ochrony zabytków czy ochrony pożarowej,
b) zmianą obowiązujących przepisów, w szczególności norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
c) zawieszeniem terminów wykonywania przedmiotu umowy na podstawie postanowień § 2 ust. 2, przy czym okres, o który terminy te zostaną przedłużone, będzie równy okresowi zawieszenia,
2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455 podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy.
3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 454 ustawy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy, w przypadku:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót),
2) zmiany danych adresowych.
3) aktualizacji harmonogramu realizacji umowy na zasadach określonych w § 2 ust. 2 umowy, pod warunkiem że nie zmieniają maksymalnych terminów realizacji poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy określonych w § 2.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawców jest dostepna dla nich na miniPortalu, w szczególności danego postepowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.