eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › KPP Mława - remont pomieszczeń biurowych oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowejOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
KPP Mława – remont pomieszczeń biurowych oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 701 31 03

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KPP Mława – remont pomieszczeń biurowych oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbcde84f-0d7a-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00151340/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 KPP Mława - remont

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00282242/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 40/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest – „ KPP Mława – remont pomieszczeń biurowych”

ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE W CZYNNYM OBIEKCIE

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) załączniku nr 2.1- umowa,
2) załączniku nr 10.1 – Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i elektryczne (zadanie 1)
3) załączniku nr 10.2 – Przedmiar na roboty budowlane (zadanie 1)
4) załączniku nr 10.3 – Przedmiar na roboty elektryczne (zadanie 1)

3. Załączniki do SWZ zamieszczone są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

4. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1609),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1225),
- obmiary,
- obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym,

5. Zakres robót Zadanie nr 1 „ KPP Mława – remont pomieszczeń biurowych ”
1. Wykonanie robót zgodnie z przedmiarami i STWIOR.
Roboty branży budowlanej.
Roboty remontowo - budowlane:
Branża budowlana
- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju.
- zeskrobanie tapety natryskowej , demontaż istniejących naświetli w korytarzu - łącznik..
- Ściany budynków jednokondygnacyjnych grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego zamurowanie otworów.
- Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2.
- Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie
- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.
- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,
- Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (GRES)
- Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwes- torem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany ,

Roboty branży elektrycznej.
Zakres remontu obejmuje wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na korytarzu I piętra na oprawy LED przewidziane do sufitów podwieszonych, oraz wymianę aparatury modułowej w rozdzielnicach znajdujących się na parterze (obok dyżurki), I piętrze i II piętrze. Zakres robót określa przedmiar.
W zakres prac wchodzą nw. prace:
- wymiana (demontaż oraz montaż) opraw na energooszczędne LED;
- wymiana łączników i gniazd wtykowych;
- układanie i mocowanie przewodów elektrycznych;
- wymiana aparatury modułowej w istniejących tablicach rozdzielczych;
- wykonanie prób, badań i pomiarów elektrycznych
.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA:
1. Robót budowlanych zgodnie z przedmiarami, STWIOR i projektem.
2. Wykonanie robót towarzyszących.
3. Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy

Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i uwzględnienie wszystkich uwarunkowań przedmiotu zamówienia.
Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie - organizacja robót musi zapewnić minimalną uciążliwość dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.5.) Wartość części: 154471,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „KPP Mława - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”

ROBOTY BĘDĄ WYKONYWANE W CZYNNYM OBIEKCIE

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
1) załączniku nr 2.2 - umowa,
2) załączniku nr 11.1 – Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej (zadanie 2)
3) załączniku nr 11.2 – Zakres robót instalacji kanalizacji deszczowej KPP Mława (zadanie 2)
4) załączniku nr 11.3 – Przedmiar robót instalacji kanalizacji deszczowej (zadanie 2)

3. Załączniki do SWZ zamieszczone są pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

4. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1609),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r (tj. Dz. U. z 2022r. poz.1225),
- obmiary,
- obowiązujące normy i przepisy polskie i europejskie, zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym,

5. Zakres robót Zadanie nr 1 „ KPP Mława – remont pomieszczeń biurowych ”
1. Wykonanie robót zgodnie z przedmiarami i STWIOR.
Roboty branży budowlanej.
Roboty remontowo - budowlane:
Branża budowlana
- Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju.
- zeskrobanie tapety natryskowej , demontaż istniejących naświetli w korytarzu - łącznik..
- Ściany budynków jednokondygnacyjnych grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego zamurowanie otworów.
- Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2.
- Tynki wewnętrzne gipsowe na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie
- Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.
- Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.
- Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych
- jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe,
- Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą (GRES)
- Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwes- torem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany ,

Roboty branży elektrycznej.
Zakres remontu obejmuje wymianę osprzętu i opraw oświetleniowych na korytarzu I piętra na oprawy LED przewidziane do sufitów podwieszonych, oraz wymianę aparatury modułowej w rozdzielnicach znajdujących się na parterze (obok dyżurki), I piętrze i II piętrze. Zakres robót określa przedmiar.
W zakres prac wchodzą nw. prace:
- wymiana (demontaż oraz montaż) opraw na energooszczędne LED;
- wymiana łączników i gniazd wtykowych;
- układanie i mocowanie przewodów elektrycznych;
- wymiana aparatury modułowej w istniejących tablicach rozdzielczych;
- wykonanie prób, badań i pomiarów elektrycznych
.
Zadanie nr 2 „KPP Mława - budowa przyłącza kanalizacji deszczowej”

Wykonanie robót zgodnie z Projektem technicznym i przedmiarem
Przyłącze kanalizacji deszczowej stanowi element odwodnienia parkingu i dachu KPP w Mławie z włączeniem istniejącej kanalizacji deszczowej do studni betonowej fi 500 w pasie drogi powiatowej ul. Kościuszki. Kanalizacja o długości ok. 28 mb wykonana zostanie z rur PCV śr. 315 mm z dwiema studniami śr. 1000 mm.
W zakres prac wchodzą nw. prace:
- Roboty pomiarowe przy robotach liniowych
- Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej -kostka do ponownego ułożenia
- Wykopy liniowe o szerokości 1,0 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych 28 mb
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m 28 5
- Klapa zwrotna dla rur o śr. 300 mm w studni rewizyjnej szt. 1
- Przepięcie fragmentów istniejącego rurociągu wpiętego do studzienki kanalizacji sanitarnej
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, właz kanałowy typu ciężkiego, pierścień odciążający stud. 2 szt
- Włączenie rur spustowych z dachu do kanalizacji deszczowej szt 10
- Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
- Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III
- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej –
( kostka z odzysku) - dostawa Wykonawcy 15 %
- Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej -
uzupełnienie przed wejściem
- Wykonanie :
1. projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami
2. inwentaryzacja geodezyjna przyłącza z przekazaniem do zasobów geodezyjnych


WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA:
1. Robót budowlanych zgodnie z przedmiarami, STWIOR i projektem.
2. Wykonanie robót towarzyszących.
3. Przekazanie dokumentacji powykonawczej

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy

Dokumenty odbiorowe winny być skompletowane, ponumerowane kolejne strony, spięte oraz sporządzone spisy dokumentów. Przekazanie dokumentów odbiorowych zamawiającemu winno nastąpić przed odbiorem końcowym, po wcześniejszym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie i uwzględnienie wszystkich uwarunkowań przedmiotu zamówienia.
Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie - organizacja robót musi zapewnić minimalną uciążliwość dla Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 48780,49 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie nr 1 nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie nr 2 nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.