eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wielopole Skrzyńskie › Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu SkrzyńskimOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 200

1.5.2.) Miejscowość: Wielopole Skrzyńskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-110

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wielopole.itl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wielopole.bip.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/648326

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39e79345-13f0-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010022/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów żywnościowych dla Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00293031/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRz.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – owoce, warzywa, produkty mleczne, produkty zbożowe, pozostałe artykuły spożywcze. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ „Formularz cenowy”, który należy złożyć wraz z ofertą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15331170-9 - Warzywa mrożone

15500000-3 - Produkty mleczarskie

41110000-3 - Woda pitna

4.5.5.) Wartość części: 162359,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – pieczywo i wyroby piekarskie.
Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ „Formularz cenowy”, który należy złożyć wraz z ofertą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.5.5.) Wartość części: 21806,70 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 16.08.2022 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na części nr I i II dlatego Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 16.08.2022 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na części nr I i II dlatego Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.