eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa szatni na boisku sportowym w ŁopuchowieOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUROWANA GOŚLINA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258595

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Wielkopolskich 9

1.5.2.) Miejscowość: Murowana Goślina

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-095

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 61 89 23 600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@murowana-goslina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/murowana-goslina

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/642596

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46bb0a0a-092b-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018059/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa szatni na boisku sportowym w Łopuchowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

zamówienie współfinansowane jest w ramach zadań z zakresu infrastruktury sportowej Programu „Szatnia na Medal” na podstawie przyznanej dotacji celowej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z uchwałą nr 4760/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2022 roku

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 353653,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę budynku szatni będącej zapleczem boiska sportowego na terenie działki nr 88, obręb Łopuchowo, gmina Murowana Goślina. Budynek ma prostą, geometryczną formę. Powierzchnia zabudowy wynosi 88,24 m2. Wysokość kalenicy od poziomu wejścia wynosi 3 m. Kubatura brutto wynosi 262 m3. Budynek przykryty jest dachem płaskim o kącie połaci 2°. Budynek ma jedną kondygnację użytkową i nie ma podpiwniczenia. Fundamenty bezpośrednie. Konstrukcja budynku jest stalowa, w systemie kontenerowym. Ściany i dach budynku są z płyt warstwowych z okładziną z blachy ocynkowanej, powlekanej (zewnętrzna strona przegrody profilowana, wewnętrzna zaś gładka. Kolorystyka elewacji zgodna z projektem architektoniczno-budowlanym (odcienie szarości i beżu – do uzgodnienia z
Zamawiającym).
Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje:
1) roboty fundamentowe, w tym:
a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
b) roboty ziemne z przewozem gruntu na odległość
c) podkład na gruncie z piasku,
d) podkład betonowy gr. 10 cm, beton C8/10,
e) przygotowanie i montaż zbrojenia,
f) wykonanie fundamentów – stopy fundamentowe i podwaliny żelbetowe,
g) izolację przeciwwilgociową fundamentów pozioma z papy asfaltowej na lepiku i pionowa z mas bitumicznych o gr. min 2 mm,
h) ocieplenie fundamentów styrodurem o gr. 10 cm dla podwalin i 6 cm dla stóp fundamentowych,
i) wykonanie warstw podłogi parteru na gruncie;
j) wykończenie cokołu budynku tynkiem strukturalnym,
k) zasypywanie wykopów;
2) dostawę i montaż konstrukcji stalowej budynku wraz ze stężeniami;
3) dostawę i montaż płyt warstwowych ścian zewnętrznych o gr. 20 cm z rdzeniem styropianowymi i obustronną okładziną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, zewnętrzna okładzina profilowana, wewnętrzna okładzina gładka (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych wynosi 0,20 W/m2K), kolorystyka okładziny zewnętrznej w kolorach szarości, grafitu i beżu (wg dokumentacji architektoniczno-budowlanej) – do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorystyka okładziny wewnętrznej – do uzgodnienia z Zamawiającym;
4) dostawę i montaż płyt warstwowych stropodachu o gr. 10 cm z rdzeniem z izolacji i obustronną okładziną z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu wynosi 0,15 W/m2K), kolorystyka okładziny zewnętrznej w kolorach grafitu – do uzgodnienia z Zamawiającym, kolorystyka okładziny wewnętrznej – do uzgodnienia z Zamawiającym;
5) dostawę i montaż płyt warstwowych ścianek działowych o gr. 8 cm z rdzeniem styropianowymi i obustronna okładzina z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gładkiej – kolorystyka okładzin do uzgodnienia z Zamawiającym, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ściany do wys. min. 2,0 m zmywalne, odporne na działanie wilgoci;
6) dostawę i montaż stolarki okiennej z profili PCV (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla okien wynosi 0,90 W/m2K), kolorystyka profili okien w odcieniach grafitu / antracytu – do uzgodnienia z Zamawiającym;
7) dostawę i montaż stolarki drzwiowej – drzwi wewnętrzne i zewnętrzne (maksymalny współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych wynosi 1,30 W/m2K), wysokość progów nie może przekraczać 2 cm, drzwi wewnętrzne do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² w dolnej części drzwi, kolorystyka drzwi zewnętrznych odcienie grafitu / antracytu – do uzgodnienia z Zmawiającym;
8) wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej o kolorystce zgodnej z kolorystyką okładziny płyt warstwowych, wykonanie parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej o kolorystyce w odcieniach grafitu / antracytu – do uzgodnienia z Zmawiającym;
9) rynny dachowe półokrągłe o śr. 135mm i rury spustowe o śr. 100 mm z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze płyt warstwowych stropodachu – do uzgodnienia z Zamawiającym;
10) wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziomem fundamentów;
11) wykonanie instalacji:
a) wentylacji: w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna bez odzysku ciepła, w pomieszczeniu magazynu wentylacja grawitacyjna,
b) elektrycznej: oświetlenia podstawowego z zastosowaniem opraw ledowych, oświetlenia ewakuacyjnego, ogrzewania elektrycznego (grzejniki z regulatorami), ogrzewania cwu (podgrzewacze przepływowe),
c) wod-kan wraz z montażem armatury (w tym: baterie łazienkowe umywalkowe i prysznicowe, umywalki, toalety, kabiny prysznicowe czterościenne o pow. min 0,9 m2) oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej;
12) roboty wewnętrzne wykończeniowe, w tym:
a) posadzki z terakoty na zaprawie klejowej, fugi epoksydowe wraz z cokolikami przyściennymi o wys. 8-10 cm, kolorystyka terakoty do uzgodnienia z Zamawiającym,
b) powierzchnie zmywalne ścian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych do wysokości min 2 m;
c) wyposażenie (zgodnie z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz kosztorysem ofertowym):
 szafa: z blachy stalowej z powłoką lakierniczą, malowane proszkowo, o gładkiej powierzchni, kolor RAL 7035, z drzwiami otwieranymi z otworami wentylacyjnymi i zamkiem cylindrycznym oraz z regulatorami umożliwiającymi poziomowanie, wewnątrz stała półka i drążek z min 1 haczykiem, wymiary: wysokość 1800 mm, szerokość 300 mm, głębokość 480 mm,
 ławka wolnostojąca: siedzisko ze sklejki lakierowanej gr. min 12 mm, konstrukcja z profili stalowych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, wymiary: wysokość 430 mm, długość 2000 mm, głębokość 410 mm,
 stół: blat z płyty laminowanej gr. 18 mm z okleiną drewnopodobną zbieżną do koloru siedziska i oparcia krzeseł, konstrukcja stołu z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, z regulatorami poziomującymi, wymiary: wysokość 800 mm, długość 1200 mm, szerokość 800 mm,
 krzesło: siedzisko i oparcia ze sklejki lakierowanej, konstrukcja krzeseł z profili metalowych zamkniętych malowanych proszkowo, kolor RAL 7035, nogi zakończone stopkami,
 apteczka pierwszej pomocy,
 gaśnica proszkowa 6kg ABC,
 regulamin, oznakowanie p.poż.
 tabliczki na drzwi wodoodporna folia z napisem na sztywnym nośniku, klejona do drzwi, z napisami: „MAGAZYN”, „WC” (wraz z piktogramem z informacją, że pomieszczenie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami), „POKÓJ SĘDZIOWSKI”, SZATNIA GOSPODARZY”, „SZATNIA GOŚCI”,
 poręcz dla niepełnosprawnych metalowa: 2 szt. łazienkowej i 2 szt. umywalkowej,
 pojemnik na papier toaletowy, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
 szczotka WC, plastik - – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
 dozownik do mydła, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
 pojemnik na ręczniki papierowe, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
 kosz na śmieci 50l, plastik – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową,
 lustro łazienkowe, prostokątne o wym. min 30 x 50 cm – w każdej toalecie zgodnie z dokumentacją rysunkową.
13) zagospodarowanie terenu, w tym:
a) wyprofilowanie i utwardzenie wejścia do budynku wraz z opaską i dojściem do budynku z miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z krawężnikami osadzonymi w stopach betonowych o szerokości min 25 cm z betonu C16/20 (alternatywnie wejście do budynku można wykonać z płyty żelbetowej wylewanej na gruncie o gr. 10 cm z betonu C16/20),
b) utwardzenie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami kostką betonową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
c) utwardzenie pozostałych miejsc postojowych wraz z dojazdem,
d) obsianie terenu wokół budynku trawą.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45421141-4 - Instalowanie przegród

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 8 sierpnia 2022 roku, godz. 09.00, nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.