eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lewin Kłodzki › Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lewinie KłodzkimOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lewinie Kłodzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lewin Kłodzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nad Potokiem 4

1.5.2.) Miejscowość: Lewin Kłodzki

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-343

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lewin-klodzki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lewin-klodzki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7e94347a-07f4-11ed-8000-d680d39e541a

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Lewinie Kłodzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e94347a-07f4-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306265

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016445/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Utworzenie oraz wyposażenie Klubu Senior+

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00269481/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Klubu „SENIOR+”:
- roboty ogólnobudowlane (roboty rozbiórkowe, wykańczanie posadzek, zamurowania, roboty wykończeniowe ścian i sufitów, stolarka drzwiowa),
- roboty elektryczne (instalacja elektryczna, przebicia, otwory, bruzdy, instalacja kabli, gniazd, montaż opraw oświetleniowych, rolet zewnętrznych, wentylacja mechaniczna),
- roboty sanitarne (instalacja wodna, instalacja kanalizacji sanitarnej).
Szczegółowy opis tej części zamówienia zawiera dokumentacja projektowa wraz z opisem oraz przedmiarem robót, stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 39000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Klubu „SENIOR+”, w tym m. in.:
- stołów, krzeseł, szaf, konsoli, urządzeń RTV – laptop, telewizor, wyposażenie w materiały do zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz plastycznych,
- zestawu mebli i wyposażenia do pomieszczenia kuchennego,
- garderoby służącej jako szatnia wyposażonej w meble służące odwieszeniu okryć wierzchnich, lustro, szafki z siedziskiem do zmiany obuwia,
- toaleta wyposażona w misę wc, umywalkę, baterię.
Drobne wyposażenie, jak lustra, kosze na śmieci, firany, zasłony, pojemnik na parasole, itp.
Szczegółowy opis tej części zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wraz z tabelarycznym zestawieniem wyposażenia, stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

39120000-9 - Stoły, kredensy, biurka i biblioteczki

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

30213100-6 - Komputery przenośne

39290000-1 - Wyposażenie różne

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

37530000-2 - Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich

37460000-0 - Gry tarczowe i stołowe oraz wyposażenie

4.5.5.) Wartość części: 131000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 2 w wysokości 131.000,00 zł brutto.
W niniejszym postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 215.532,90 zł brutto.
Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215532,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 215532,90 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.