eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pielgrzymka › Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w miejscowości Proboszczów w gminie PielgrzymkaOgłoszenie z dnia 2022-08-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w miejscowości Proboszczów w gminie Pielgrzymka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pielgrzymka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647660

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pielgrzymka 109A/1

1.5.2.) Miejscowość: Pielgrzymka

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-524

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 768775013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pielgrzymka.biz

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pielgrzymka.biz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w miejscowości Proboszczów w gminie Pielgrzymka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae10e261-197a-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306206

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025775/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wymiana kanalizacji sanitarnej, deszczowej (rozdzielenie ogólnospławnej), budowa oświetlenia drogowego, odtworzenie ciągów pieszych oraz jezdni drogi – osiedle mieszkaniowe w Proboszczowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzp.pielgrzymka.biz/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim na Platformie pod adresem: https://pzp.pielgrzymka.biz/ pod nazwą postępowania
wskazaną w tytule SWZ.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, oraz pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 10 pkt 1÷3 Rozdział II SWZ, przekazuje się w
postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta na Platformie, akceptuje warunki korzystania
z Platformy, określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://pzp.pielgrzymka.biz/ oraz uznaje go za wiążący.
2) Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do systemu na subdomenie
https://pzp.pielgrzymka.biz/,
b) wykonawca aby przystąpić do postępowania musi założyć konto na Platformie
https://pzp.pielgrzymka.biz/ gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta; wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres
e-mail, otrzymuje link aktywacyjny, a następnie ustanawia hasło,
c) proces rejestracji wykonawcy jest w pełni automatyczny, po zarejestrowaniu należy podać dane firmy, którą osoba zakładająca
konto reprezentuje,
d) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, powiadomień mailowych.
3) Zamawiający, zgodnie z § 3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (dalej jako "Rozporządzenie") określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca
TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez wykonawcę.
4) Zamawiający, zgodnie z § 3 powołanego powyżej Rozporządzenia określa:
a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc,
.pdf, .zip,
b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez wykonawcę na
Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.
Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie
terminu składania ofert,
c) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu Platformy, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC,
5) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z określonymi
wymaganiami.
6) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego na Platformie:
https://pzp.pielgrzymka.biz/.
7) Dokumenty, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia muszą być
złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie oraz składane są przez wykonawcę za pośrednictwem formularza do komunikacji jako
załączniki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz.U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pielgrzymka, 59-524 Pielgrzymka 109A/1.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Karmina Jaślar, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@pielgrzymka.tel , nr tel. 768775013 wew. 16.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa kanalizacji, oświetlenia oraz chodnika na osiedlu w miejscowości Proboszczów w gminie Pielgrzymka”, Znak ZP.271.10.2022, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
4) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art.74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie Administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1196621,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wymiana kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie rurociągów PVC200 SDR34 SN8 oraz PVC160 SDR34 SN8 w technologii wykopu otwartego.
Zadanie obejmuje następujące długości sieci kanalizacji sanitarnej:
- długość całej inwestycji to 703,35 m,
- sieć kanalizacyjna DN200mm PVC-U SN8 SDR34 długości 484,10 m,
- przyłącza kanalizacyjne długości 277,60 m z czego: DN200mm PVC-U SN8 SDR34 długości 219,25 m, DN160mm PVC-U SN8 SDR34 długości 58,35m.
Po ułożeniu rurociągów wykopy zostaną zasypane, a teren przywrócony do stanu pierwotnego i urządzony zgodnie z PZT (dojścia, chodniki, odtworzeniowo) .
W zakresie jest montaż 12 kpl. studni rewizyjnych betonowych DN1200, 16 kpl. studni rewizyjnych betonowych DN600, 6 kpl. studni DN425, 2 kolana kanalizacyjne zewnętrzne kielichowe DN200 15 st. oraz przepięcie istniejących przyłączy kanalizacyjnych.
Likwidacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej będącej w kolizji z projektowanym rurociągiem. Projektowane rurociągi i kształtki jako rury kielichowe PVC lite, klasy SN8 SDR 34, łączone na uszczelkę gumową. Na powierzchni terenu pozostaną widoczne włazy kanalizacyjne.
Po wykonaniu prac montażowych oraz po dokonaniu prób, sprawdzeń i odbiorów nawierzchnię drogi należy odtworzyć na szerokość wykopu. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni drogi musi nawiązywać do istniejącej konstrukcji drogi i być wykonana z pełnowartościowych materiałów.
Konstrukcja nawierzchni chodnika oraz zjazdów z kostki betonowej:
- kostka betonowa typu holland kolor szary – 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego – 17cm,
- podłoże doprowadzone do G1 Emin >=80 MPa,
- na połączeniu z terenem zielonym obrzeże chodnikowe 6x30x100cm z oporem.
Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm
- wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3 kg/m2
- istniejącą nawierzchnia z betonu asfaltowego lub odtworzona konstrukcja po wykopie
na połączenie jezdni z chodnikiem za pomocą krawężnika drogowego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15

Budowa oświetlenia drogowego obejmuje m.in.:
- montaż szafki oświetlenia ulicznego,
- dwa obwody oświetleniowe łącznej długości ok. 858 m, kabel typu YAKY 4x35 mm2, ułożony w rurze osłonowej typu DVK 75 na gł. 0,5 m, przewierty/przeciski na gł. 1,1 m AROT SRS 110 mm,
- 19 słupy oświetleniowe aluminiowe anodowane typu SAL-70K,
- wysięgniki anodowane pojedyncze i podwójne typu WR-8a/1/1,0/5,
- 22 oprawy oświetleniowe na bazie opraw typu CUddle II LED REG 48 5000K DW.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji
a) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o której mowa w Art. 275 pkt 2
ustawy Pzp.
b) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach:
których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,
- których oferty zostały odrzucone,
- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej
punktacji, w przypadku, o którym mowa w art. 288 ust. 1 - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp w kwestii dotyczącej ograniczenia liczby
Wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający
działając z mocy art. 288 ust. 1 ustawy Pzp ograniczy, stosując kryteria oceny ofert, liczbę wykonawców zaproszonych do negocjacji
do trzech Wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te kryteria.
d) Oferta Wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
e) Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest
mniejsza niż 3, Zamawiający w przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, kontynuuje postępowanie.
f) Zamawiający zaprosi jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli
nie podlegały one odrzuceniu.
g) Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w
ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
h) Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na
ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia. Żadna ze
stron nie może, bez zgody drugiej strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest
udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem.
i) Zamawiający informuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
nie zostały odrzucone, o zakończeniu negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych.
j) Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej:
 nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego
postępowania;
 sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia tych
ofert.
k) Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert,
z tym że termin ten nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
l) Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w
ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.
m) Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż
oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
n) Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w
ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.
o) Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż
oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlega odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt 8 II Rozdziału oraz spełniają na podstawie art. 112 ustawy PZP, określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna na okoliczność znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
A. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
B. opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej o wartości nie niższej niż 500 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Zamawiający uzna za spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznych, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie jedną bądź dwie roboty budowlane związane z robotami ziemnymi w zakresie sieci bądź instalacji o łącznej wartości min. 750 000,00 zł. brutto.
B. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych, jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia:
- pracownikiem/osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy) – uprawnienia w specjalności sanitarnej,
- pracownikiem/osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami – uprawnienia w specjalności elektrycznej (kierownik robót budowlanych.
- pracownikiem/osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami – uprawnienia w specjalności drogowej bądź konstrukcyjno-budowlanej (kierownik robót budowlanych),
wydane na podstawie przepisów, które pozwalać będą na pełnienie wskazanych funkcji w zakresie niniejszego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży:
- wykaz robót budowlanych bądź remontowo-budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, kierownik budowy, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami,
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium w pieniądzu wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – Nr 68 8658 0009 0019 7380 2000 0050 prowadzony w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi z zaznaczeniem na przelewie: „wadium – kanalizacja Proboszczów”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib - beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Pielgrzymka,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta/zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy
Pzp (dotyczy m.in. spółek cywilnych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego:
- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
- jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w niniejszym punkcie zostanie wybrana,
zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy:
1) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające
wykonywanie prac (na okoliczność wystąpienia wymienionego faktu Wykonawca sporządzi notatkę służbową, która
wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i zwróci się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesuniecie
terminu wykonania przedmiotu umowy podając przyczynę
i proponowany termin zakończenia prac, który nie może być dłuższy od faktycznego okresu przerwy lub postoju),
2) przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności
z powodu:
- istnienia braków w dokumentacji o czas niezbędny na ich uzupełnienie,
- konieczności wykonywania części robót w inny sposób niż założony w projekcie,
- Wynagrodzenie dla robót zamiennych zostanie określone na podstawie stawek i cen jednostkowych podanych w oparciu o
bieżącą wycenę tych robót,
- opóźnienia dostępu do placu budowy,
- w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych albo innych robót, które są niezbędne do dokończenia realizacji
przedmiotowego zamówienia,
- wstrzymania robót przez organy administracji publicznej,
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki lokalne lub generalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywanych robót),
- zawieszenia zakresu robót przez Zamawiającego .
3) konieczności wykonania robót zamiennych roboty zamienne będą mogły wystąpić wówczas, gdy część robót opisanych w
dokumentacji nie będzie wykonywana zaś strony uzgodnią w tym samym zakresie wartościowym wykonanie innych,
koniecznych robót.
4) zmiany sposobu realizacji zamówienia - wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) konieczności wykonywania robót nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie,
6) zmiana osób wskazanych w umowie pełniących kontrolę i nadzór nad realizowanym zamówieniem:
a) zmiany kierownika budowy:
Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jedynie
za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w
następujących przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,
- niewywiązywania się przez kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy ( np. rezygnacja ,itp.)
Zamawiający może żądać od Wykonawcy dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w ofercie, jeżeli uzna, że
kierownik nie wykonuje obowiązków wynikających
z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
W przypadku dokonania w/w zmian- nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
b) zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego:
Zamawiający z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach :
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych inspektora nadzoru,
- niewywiązywania się przez inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy,
- konieczności zmiany z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego-np. rezygnacja, itp.
Wykonawca może żądać od Zamawiającego dokonania zmiany inspektora nadzoru wskazanego w umowie, jeżeli uzna, że
inspektor nadzoru nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku dokonania w/w zmian - nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
7) innych istotnych postanowień umowy - gdy ich zmiana jest konieczna w związku ze zmianą przepisów prawa
powszechnie obowiązującego w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia , w tym również zmiany
stawki podatku VAT,
8) wartości zamówienia – łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.pielgrzymka.biz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena oferty

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane zostanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych w wysokości do 877 261,00 zł w ramach wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/3285/PolskiLad.
Dofinansowanie przeznaczone jest na część inwestycji o poniższych charakterystycznych parametrach technicznych:
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:
- przykanaliki 270 m,
- sieć kanalizacji sanitarnej 360 m,
- rozebranie płyt betonowych 350 m2,
CHODNIKI:
- szerokość 2÷2,5 m,
- korytowanie 430 m3,
- podbudowa 430 m3,
- krawężniki 560 m,
- obrzeża 1165 m,
- kostka + poszerzenia 2150 m2,
OŚWIETLENIE:
- linia kablowa długości 490 m,
- 12 słupów,
- 15 opraw oświetleniowych.
Powyższe charakterystyczne parametry inwestycji opisują jedynie zakres objęty dofinansowaniem. Pełen przedmiot zamówienia wskazany został w ust. 4.2.2 niniejszego ogłoszenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.