eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia parkowego dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego", dla Zarządu Zieleni Miejskiej w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia parkowego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361777097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta 20

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-059

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 122010240

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zzm.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-22a8e009-0463-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia parkowego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22a8e009-0463-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00305845

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045835/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.41 Roboty budolwane w zakresie zagospodarowania terenu wokół Stawu Płaszowskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250429

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NP.26.2.43.23.JC1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 194852,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z wykonaniem oświetlenia parkowego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Postępowanie nr NP.26.2.43.23.JC1.
1.1 Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
1.2 Przedmiotem postępowania i zamówienia jest inwestycja związana z realizacją zadania pn.: ZZM/O1.42/21 Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Płaszowskiego, działki nr 322/65, 322/68, 330/7, 330/4, 330/10 obr. 15 Podgórze.
1.3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1.3.1 roboty budowlane związane z zakupem, dostawą i montażem kompletnych latarń oświetlenia parkowego na istniejących fundamentach 32 kpl.,
1.3.2 podłączenie latarń do istniejącego okablowania i uruchomienie oświetlenia parkowego.
1.4 Prace należy realizować zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwana w skrócie STWiORB) oraz zgodnie z dołączonymi załącznikami graficznymi.
1.5 Integralną częścią SWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SWZ, a w szczególności dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, STWiORB, przedmiary, tabele elementów wytworzonych (utrzymanie, majątek), wzory kart zatwierdzenia materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, wzory protokołów, wytyczne, tabela równoważności i inne stanowiące Załącznik nr 9 do SWZ (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż ma prawo do aktualizacji wzorów w trakcie postępowania oraz w trakcie trwania budowy.
1.6 Prace należy realizować zgodnie z wydaną decyzją pozwolenia na budowę numer 2362/6740.1/2017 z dnia 08.12.2017 r., Zamawiający informuje, że każda oprawa oświetleniowa ma być wykonana i wyposażona zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa dotyczących oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego, oświetlenia przejść dla pieszych oraz iluminacji znajdujących się pod adresem https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/ (załącznik nr 6).
1.7 Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.
1.8 Zamawiający zaznacza, iż teren inwestycji objęty jest gwarancją na wykonane roboty budowlane w związku z tym dopuszczalny jest wyłącznie ruch samochodów i pojazdów budowy o masie łącznej do 3,5 tony wyłącznie po ścieżkach pieszych z zakazem najazdu kołami na obrzeża betonowe. Przed przystąpieniem do prac Zamawiający przekaże teren wyłonionemu Wykonawcy ww. prac w obecności przedstawiciela Wykonawcy udzielającego gwarancji protokołem wraz z dokumentacją fotograficzną. Obowiązkiem Wykonawcy prac po zakończeniu robót będzie doprowadzenie terenu do stanu z przed przejęciem terenu. W przypadku niedostosowania się Wykonawcy robót do ww. zapisów Zamawiający przeniesie gwarancję na wybranych zakresach na Wykonawcę prac.
1.9 Szczegółowy opis przedmiotu został przedstawiony w pkt 5) 7. SWZ i Załączniku nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zawiadamia, iż z uwagi na zaistnienie okoliczności, które wypełniają dyspozycję wynikającą z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, zobowiązany jest do unieważnienia postępowania, ponieważ cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza i może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zamawiający wskazuje, iż na realizację zamówienia przeznaczył kwotę: 239 668,49 zł brutto.
Natomiast w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty niepodlegające odrzuceniu oferujące przedmiot zamówienia za cenę odpowiednio:
1. Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych, Łukowica 330, 34-606 Łukowica, cena brutto: 266 910,00 zł,
4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Gaczorek sp. z o.o., ul. Podłącze 2, 30-218 Kraków, cena brutto: 291 000,00 zł.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 266910,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 291000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.