eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa druku kalendarzy książkowychOgłoszenie z dnia 2022-08-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa druku kalendarzy książkowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU POMORZA SPÓŁKA AKCYJNA

1.3.) Oddział zamawiającego: ARP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190044530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 472D

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 58 32 33 101

1.5.8.) Numer faksu: +48 58 32 33 200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@arp.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.arp.gda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka akcyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa druku kalendarzy książkowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c8e5841a-1258-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305711

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://arp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://arp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://arp.ezamawiajacy.pl
2. Pełną obsługę techniczną Platformy zakupowej świadczy firma Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 49. W przypadku ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Korespondencja”. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę wysłania na Platformie Zakupowej.
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy oraz uznaje go za wiążący. Sposób korzystania z Platformy zakupowej określono w instrukcji dla Wykonawcy znajdującej się w zakładce „Baza Wiedzy / Plany zamówień publicznych”.
5. Poniżej została określona instrukcja korzystania z Platformy zakupowej, tj.:
1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: https://arp.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: W zakresie przedmiotowych środków dowodowych opisanych w rozdz. IV ust. 1 SWZ Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Próbki należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530, adres e-mail: sekretariat@arp.gda.pl, tel. +48 58 32 33 101, fax +48 58 32 33 200;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. jest Lucjan Brudzyński, kontakt: rodo@arp.gda.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Pzp oraz Otwarty Rynek Elektroniczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Domaniewska 49, 02-672 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, właściciel Platformy zakupowej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5) dane osobowe będą przetwarzane nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2028 r.;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba, której dane są przetwarzane, posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) osoba, której dane są przetwarzane, nie posiada:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawa do usunięcia danych osobowych;
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.27.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa druku kalendarzy książkowych na rok 2023.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w OPZ – Załączniku nr 1 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79822500-7 - Usługi projektów graficznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79810000-5 - Usługi drukowania

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji co do długości i zakresu umowy:

Prawo opcji 1
Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia, uruchomienie dodatkowego zamówienia (w ramach Prawa opcji 1) dotyczącego zlecenia usługi druku kalendarzy książkowych na rok 2024.
Prawo opcji zostanie zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego Wykonawcy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wykonanego w ramach zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia w ramach opcji zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówienia podstawowego, z tym że terminem wykonania zamówienia będzie dzień 15 listopada 2023 r.

Prawo opcji 2
Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia, uruchomienie dodatkowego zamówienia (w ramach Prawa opcji 2) dotyczącego zlecenia usługi druku kalendarzy książkowych na rok 2025.
Prawo opcji zostanie zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego Wykonawcy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wykonanego w ramach zamówienia wykonanego w rama prawa opcji 1. Przedmiot zamówienia w ramach opcji zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówienia podstawowego, z tym że terminem wykonania zamówienia będzie dzień 15 listopada 2024 r.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji 2 tylko wówczas, gdy wcześniej skorzysta z prawa opcji 1.

Prawo opcji 3
Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowego zamówienia, uruchomienie dodatkowego zamówienia (w ramach Prawa opcji 3) dotyczącego zlecenia usługi druku kalendarzy książkowych na rok 2026.
Prawo opcji zostanie zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia woli przez Zamawiającego Wykonawcy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia wykonanego w ramach zamówienia wykonanego w rama prawa opcji 2. Przedmiot zamówienia w ramach opcji zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówienia podstawowego, z tym że terminem wykonania zamówienia będzie dzień 15 listopada 2025 r.
Zamawiający skorzysta z prawa opcji 3 tylko wówczas, gdy wcześniej skorzysta z prawa opcji 2.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi druku kalendarzy książkowych - przy czym wartość każdej z tych usług wyniosła nie mniej niż 6.000 zł brutto.
UWAGA:
1) W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w innej niż w PLN walucie, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego opublikowanych na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ na stronie Zamawiającego.
2) Przez dwie usługi rozumie się usługi wykonanie na podstawie różnych umów.
3) W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy, tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie, jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ,
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w lit. a, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu usług (w zakresie wskazanym w rozdz. VI ust. 1 pkt 1.2. SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru wskazanego w załączniku nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są:
a. referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
b. a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
a) 3 przykładowych egzemplarzy okładek kalendarza, przedstawiających rodzaj okleiny i przykłady łączeń kolorystycznych (rodzaje okleiny i przykłady łączeń kolorystycznych nie muszą prezentować kolorystyki oczekiwanej przez Zamawiającego, a jedynie wymagany materiał okleiny i koncepcję łączeń dwóch kolorów)- egzemplarze okładek będą oceniane w ramach podkryterium „Trwałość i estetyka zaproponowanego rodzaju oklein okładki” oraz w ramach podkryterium „Trwałość i estetyka wykonania obszycia i łączeń materiałów okładki”.
b) 5 wizualizacji okładek kalendarza w formie kolorowego wydruku formatu A4, po jednej dla każdej z zaproponowanych w ramach lit. a okładek kalendarza, prezentujących oczekiwaną przez Zamawiającego kolorystykę oklein i ich łączenia kolorystyczne, wizualizację oznaczeń roku „2023” i wizualizację wytłoczenia logotypu Agencji Rozwoju Pomorza - wizualizacje okładek będą oceniane w ramach podkryterium „Estetyka kompozycji projektu okładki kalendarza w formie wydruku A4 z uwzględnieniem wymaganych kolorów oklein, łączeń kolorystycznych oklein, propozycji rozmieszczenia tłoczenia logotypu i oznaczenia roku 2023.”
c) od 1 do 5 przykładów układu wnętrza kalendarza w pierwszym rodzaju kalendarza, o którym mowa w rozdz. 2 ppkt 1) Załącznika nr 1 do SWZ- OPZ przy czym każda zaproponowana próbka układu wnętrza kalendarza musi być możliwa do realizacji w każdej z przedstawionych próbek okładki kalendarza- przykłady układu wnętrza pierwszego rodzaju kalendarza będą oceniane w ramach podkryterium „Ocena estetyki i czytelności układu wnętrza kalendarza nr 1”
d) od 1 do 5 przykładów układu wnętrza kalendarza w drugim rodzaju kalendarza, o którym mowa w rozdz. 2 ppkt 2) Załącznika nr 1 do SWZ- OPZ przy czym każda zaproponowana próbka układu wnętrza kalendarza musi być możliwa do realizacji w każdej z przedstawionych próbek okładki kalendarza- przykłady układu wnętrza drugiego rodzaju kalendarza będą oceniane w ramach podkryterium „Ocena estetyki i czytelności układu wnętrza kalendarza nr 2”
2. Niezłożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 wraz z ofertą lub złożenie oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ust. 1 wskazujących na niezgodność oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
3. W zakresie przedmiotowych środków dowodowych opisanych w ust. 1 Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Próbki należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego (adres: Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ,
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w lit. a, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia oświadczenie, o którym mowa w lit. a, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4 i 5 SWZ, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego;
e) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do złożenia oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
f) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo;
g) inne dokumenty wymienione w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:
1) w przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp;
2) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 2 powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem);
7) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają łącznie Formularz ofertowy.
9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany mogą dotyczyć terminu wykonania umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych przypadkach:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie;
2) w przypadku, gdy dotrzymanie terminu wskazanego w § 2 okazało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
4. Przewiduje się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia:
a. każda ze Stron ma prawo żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku wykazania stosownymi dokumentami, iż koszty związane z realizacją zamówienia zmieniły się o przynajmniej 10% w stosunku do poziomu z chwili zawarcia umowy z tym, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy;
b. wynagrodzenie zostanie zmienione w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym zmiana będzie ustalona poprzez ustalenie wskaźnika w okresie kwartału poprzedzającego dzień zawarcia umowy w stosunku do kwartału poprzedzającego dzień zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie, a w przypadku kolejnych takich aneksów w okresie kwartału poprzedzającego dzień zawarcia poprzedniego aneksu zmieniającego wynagrodzenie na tej podstawie w stosunku do kwartału poprzedzającego dzień zawarcia aktualnego aneksu;
c. wynagrodzenie zostanie zmienione w ten sposób, iż stawki wynagrodzenia umownego wskazane w § 5 ust. 1 umowy, w części, w której wynagrodzenie nie zostało jeszcze uiszczone, zostaną przemnożone przez wskaźnik ustalony zgodnie z lit. b i podzielone przez 100;
d. ustalenie zmiany wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie roku od dnia zawarcia umowy lub aneksu zmieniającego wynagrodzenie na mocy niniejszego ustępu;
e. stawki wynagrodzenia umownego wskazane w § 5 ust. 1 umowy mogą wzrosnąć maksymalnie o 10 % w całym okresie obowiązywania umowy.
5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawców, w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w kwocie 200 zł za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku wskazanego w ust. 5 lub w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, liczonej osobno w stosunku do każdego podwykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://arp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy zakresu zmian umowy (SEKCJI VII pkt 7.4):

7. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zmienione, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
8. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 7, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy, z załączeniem odpowiednich dowodów, uzasadniających potrzebę zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu.
9. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 7 obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, determinujących tą zmianę.
10. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy.
11. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy.

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu wykonawców na podstawie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej ustawa o agresji na Ukrainę), przy czym zgodnie z tym przepisem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawa o agresji na Ukrainę;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawa o agresji na Ukrainę;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawa o agresji na Ukrainę.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.