eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Remont pomieszczeń magazynowych w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Jezuickiej 13 w LublinieOgłoszenie z dnia 2022-08-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń magazynowych w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W LUBLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001117

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jezuicka 13

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-950

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kanc@lublin.ap.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lublin.ap.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


archiwum państwowe

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


archiwum

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń magazynowych w budynku Archiwum Państwowego przy ul. Jezuickiej 13 w Lublinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-347a7ef4-f573-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305197

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00083997/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Prace remontowo - budowlane w budynku Archiwum Państwowego w Lublinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226337/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AK.ADM.26.7.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:
1. wykonanie i odbiór robót izolacyjnych w ścianach piwnic i parteru:
1.1. wykonanie izolacji poziomych w formie iniekcji
1.2. wykonanie izolacji pionowych ze szlamu izolacyjnego
1.3. uzupełnienie tynków
1.4. malowanie izolowanych pomieszczeń
2. remont pomieszczenia magazynowego nr 16:
2.1. naprawa tynków, zabezpieczenie zbiorów archiwalnych
2.2. roboty remontowe w zakresie podłóg:
a) skucie wierzchniej warstwy podłogowej - gresu i cokolików
b) wykonanie posadzek z żywic epoksydowych
2.3. malowanie pomieszczeń

4.5.3.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453100-8 - Roboty renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu - oferta wykonawcy Ireneusz Koguciuk DOMIK PASYWNY - ul. Szymanowskiego 2/49, 22-100 Chełm została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - jest niezgodna z przepisami ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.