eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbie › Budowa stacji uzdatniania wody w m. DąbieOgłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-660

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632710073

1.5.8.) Numer faksu: 632710086

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadabie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dabie.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d062e55-1a32-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00305055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067566/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: PKT. XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dąbie.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: sekretariat@gminadabie.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty kontrolujące, które zgodnie z obowiązującymi przepisami uzyskają wgląd do dokumentacji postępowania, podmioty i instytucje, które mają do tego wglądu prawo w toku realizacji zamówienia w tym w ramach postępowania odwoławczego i sądowego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych – zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie, w trybie zaprojektuj i wybuduj, w zakresie zgodnym z programami funkcjonalno użytkowymi.
2. Zadanie obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Dąbie. Istniejąca stacja uzdatniania wody w m. Dąbie wybudowana została około 1975 roku i nie podlegała kompleksowej modernizacji od roku jej wybudowania. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości wody, która jest przedmiotem interwencji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Modernizacja ma na celu również usprawnienie eksploatacji i zwiększenie niezawodności działania całego systemu wodociągowego dla całego obszaru miasta.
3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związana z przebudową stacji
uzdatniania wody z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w m. Dąbie , gmina Dąbie w oparciu o istniejące ujęcie wody podziemnej. Teren stacji wodociągowej zlokalizowany jest przy ul. Łęczyckiej na działkach o numerach ewidencyjnych 253/3, 254/1 obręb 0001 Dąbie.
Projektowana do przebudowy stacja wodociągowa w m. Dąbie dostarczać będzie wodę do odbiorców m. Dąbie oraz okolicznych miejscowości, które są przyłączone do miejskiej sieci wodociągowej oraz miejscowości do niej przyłączonych. Źródłem wody będzie istniejące ujęcie wód podziemnych składające się z dwóch studni wierconych.
Przedmiotem zamówienia jest również opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Nadrzecznej PEHD SDR11 DN/OD=225mm - 1099,4 m
a następnie wykonanie prac wg. powyższego projektu i dokonanie wszelkich odbiorów
technicznych i inwentaryzacji geodezyjnej.
Projektowany wodociąg stanowić będzie zasilanie miasta Dąbie, które zastąpi istniejącą sieć wodociągową w ul. Łęczyckiej. Wodociąg w ul. Łęczyckiej wykonany jest z materiałów nie gwarantujących niezawodną dostawę wody do miasta Dąbie. Jednocześnie wodociąg w ul. Łęczyckiej ze względu na zbyt małą średnicę nominalną - DN100 mm stanowi znaczny opór dla przepływu wody i stanowi silne dławienie ciśnienia dla całej sieci w mieście. Średnica wodociągu jest dodatkowo zmniejszona przez zalegające twarde osady kamienia na ściankach rurociągu. Dławienie wodociągu rozdzielczego doprowadzającego wodę do miasta powoduje zagrożenie braku możliwości uzyskania właściwej wydajności wodociągu do celów przeciwpożarowych jak i konsumpcyjnych.
W ulicy Nadrzecznej występuje wodociąg konsumpcyjny o nieustalonej średnicy i materiale. Przewiduje się przełączenie istniejących przyłączy do projektowanego wodociągu HDPE 225. Poprawi to znacząco jakość dostawy wody do konsumentów. Zaleca się wymianę przyłączy do urządzenia pomiarowego. Budowa polegać będzie na wykonaniu rurociągów w całości z tworzyw sztucznych np.PEHD. Przewiduje się zastosowanie armatury w postaci zasuw miękkouszczelnionych. W celu uniknięcia dewastacji w terenie w dużej części zakłada się realizację rurociągów za pomocą technologii przewiertów sterowanych horyzontalnych.
Lokalizacja sieci wodociągowej: działki nr: 253/3, 254/2, 253/4, 1632/3, 1632/2, 1640, 417, 245/5, 246/3, 244/3, 243/5, 242/5, 241/5, 424/1, 1363/2, 1323/1, 1363/1, Obręb 0001, Nazwa obrębu: DĄBIE Gmina, Miasto Dąbie.

Roboty towarzyszące
W ramach robót towarzyszących przewidziano:
• Obsługę geodezyjną zadania
• Badania jakości wody,
• Koszt nadzoru archeologicznego,
• Sporządzenie projektu organizacji ruchu, jego zatwierdzenie oraz wprowadzenie.,
• Wykonanie badań sprawdzających - badanie zagęszczenia gruntu, inspekcja kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z wodociągiem w ciągach dróg,
• Zapewnienie ciągłości dostawy wody dla odbiorców. Roboty winny być realizowane w sposób zapewniający dostawę wody dla odbiorców. Dopuszczalna przerwa w dostawie 24 godziny. Obowiązek powiadomienia w przerwach wody oraz dostarczenia ewentualnych punktów tymczasowych dostawy wody po stronie wykonawcy.
• Nie przewiduje się demontażu „starych” sieci i przyłączy wodociągowych, oprócz hydrantów p-poż oraz elementów zasów oraz pozostałego uzbrojenia sieci i przyłączy, na poziomie terenu. Zdemontowane elementy stalowe oraz żeliwne należy przekazać zamawiającemu.

2. Wymagania dodatkowe
• Materiały, urządzenia i akcesoria montażowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać atesty i aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
• Wykonawca dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń lub obiektów w wyniku prowadzonych prac.
• Przedmiary załączone do postępowania należy traktować pomocniczo.
• Wykonawca na własny koszt zatrudni kierownika robót z właściwymi uprawnieniami.
• Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.
• Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
• Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji robót.
• Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą złożoną w państwowym zasobie geodezyjno – kartograficznym.
• Wykonawca na dzień odbioru robót przedstawi pozytywne wyniki badania wody oraz pozytywne protokoły odbioru pasów drogowych od odpowiednich zarządców dróg.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w programach funkcjonalno użytkowych oraz w przedmiarach robót stanowiących odpowiednie załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 427 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1. Cena (C) – waga kryterium  60 %;
2. Gwarancja (G) – waga kryterium  20 %
3. Termin realizacji (T) – waga kryterium 20 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Pkt. VIIISWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Pkt. X i XI SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pkt. X i XI SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Witkowie Oddział Dąbie 04853810120200068020000015 z dopiskiem „Wadium – IZP.271.1.9.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dąbie.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pkt XII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 255,256,257 oraz w art. 310 Ustawy PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.