eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Dostawa 3 szt. zatapialnych pomp ściekowych na potrzeby eksploatowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach pompowni osadu surowego.Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 3 szt. zatapialnych pomp ściekowych na potrzeby eksploatowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach pompowni osadu surowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp.z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390558659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48768462911

1.5.8.) Numer faksu: +48768462960

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pgm-polkowice.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com.pl; http://bip.pgm-polkowice.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 3 szt. zatapialnych pomp ściekowych na potrzeby eksploatowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach pompowni osadu surowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d00176e2-f39b-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00223200/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Nr sprawy 7/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 120000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Warunki ogólne dotyczące pomp:
a) liczka sztuk: 3;
b) pompy mają być jednakowe- tego samego producenta;
b) urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2022;
c) gwarancja minimalna: 24 miesiące od daty dostawy;
d) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski;
e) klasa izolacji silnika oraz stopień ochrony silnika (IP) ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI;
f) do pompy wykonawca dostarczy następującą dokumentację:
- dokumentację techniczno - ruchową w tym instrukcję obsługi w języku polskim,
- kartę gwarancyjną,
- w przypadku braku oznaczenia pompy znakiem (CE), deklarację zgodności obejmującą dopuszczenie urządzenia do obrotu na rynku polskim.
2. Dane szczegółowe:
a) Dane hydrauliczne:
- Medium tłoczne: ścieki komunalne, osad surowy nieodwodniony
- Punkt pracy Q = 125 m3/h ; H = 20 m
- Temperatura medium 20˚
- Sprawność w punkcie pracy min 65 %
b) Wykonanie:
- Obudowa blokowa – silnik zatapialny
- Typ ustawienia – pionowy
- Rodzaj wirnika – wirnik jednokanałowy zamknięty utwardzony do min. 55HRC, wolny przelot minimum DN 100
- Kołnierz tłoczny (DN150)
- Uszczelnienia wału – 2 uszczelnienia mechaniczne
c) Napęd, osprzęt:
- Typ napędu – silnik elektryczny
- rodzaj budowy – silniki zatapialne
- moc od 14 do 17 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/ obroty w zakresie 1400 – 1500 obr/min
- Częstotliwość – 50Hz
d) Części instalacyjne:
- Typ ustawienia: ustawienie stacjonarne z prowadnicą jednorurową
- Głębokość zabudowy – ok 6 m
- Kabel elektryczny długość - 10 mb
e) Materiały:
- Korpus pompy – żeliwny

3. Do oferty należy dołączyć kartę charakterystyki dla oferowanych urządzeń.
Pompy będą współpracowały z falownikami falowników VLT® Automation Drive Danfoss FC302
Obecnie w pompowni osadu eksploatowane są pompy HOMA K3354-PL94.

4. Informacje dotyczące dostawy:
1) Dostawa do siedziby Zamawiającego ul. Henryka Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.
2) Cena zawiera koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.
3) Przyjęcie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Do protokołu zostaną załączone instrukcje obsługi, certyfikaty, gwarancje.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122000-0 - Pompy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 147600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159898,77 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 147600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Hydroserwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8992500588

7.3.3) Ulica: ul. Bliźniacza 23

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-614

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 147600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-08-02 do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.