eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolków › "Sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Bolkowie i Kaczorowie, w sezonie grzewczym 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-08-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Bolkowie i Kaczorowie, w sezonie grzewczym 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNO-MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W BOLKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001179343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolka 8B

1.5.2.) Miejscowość: Bolków

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757413270

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zosz@bolkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoszbolkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 641062934

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Bolka 8b

1.11.4.) Miejscowość: Bolków

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-420

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.11.9.) Numer telefonu: 757413270

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zosz@bolkow.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.zoszbolkow.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Bolkowie i Kaczorowie, w sezonie grzewczym 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab07df72-1a27-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304633

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00048554/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Bolkowie i Kaczorowie, w sezonie grzewczym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gmzosz_bolkow.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: dotyczy składania ofert: miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczta elektroniczna: zosz@bolkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający preferuje, aby komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywało się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego: zosz@bolkow.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Pani Karolina Sikorska, tel. 757413270.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminem korzystania z ePUAP oraz miniPortalu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu podając numer ogłoszenia BZP. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego: zosz@bolkow.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP. Komunikacja ustna dopuszczana jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zmówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (art. 61 ust. 2 ustawy Pzp).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkól w Bolkowie. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: zosz@bolkow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@bolkow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/P/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych w szacunkowej ilości 94.850,00 litrów do Szkoły Podstawowej w Bolkowie (70.000,00 litrów) i Kaczorowie (24.150,00 litrów) w sezonie grzewczym 2022/2023. Miejsce dostaw: Szkoła Podstawowa w Bolkowie, Szkoła Podstawowa w Kaczorowie.
Parametry techniczne oleju opałowego muszą być zgodne z Polską Normą
PN-96024:2020-12.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokonanie oceny ofert nastąpi poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w ww. kryteriach, a ofertą najkorzystniejszą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów. Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji pojedynczego zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku. 2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
a) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ 02/P/2022), art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
b) posiada ważną Decyzję Prezesa Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi. 3. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
a) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełnia warunek jeżeli:
a) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
c) posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. ważną Decyzję Prezesa Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego - zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień jego złożenia: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem jego złożenia a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających,
że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; aktualnego zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego - zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnego na dzień jego złożenia: dokumentu potwierdzającego wymagane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. ważną Decyzję Prezesa Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi; oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia - godnie z art. 273 ustawy Pzp, opłaconej polisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200.000,00 zł. w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia świadectwa jakości oferowanego oleju opałowego – zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające,
iż produkty Oferenta będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Do świadectwa jakości należy dołączyć dokument potwierdzający, iż świadectwo jakości oferowanego oleju opałowego jest wystawione dla danego wykonawcy. Dopuszcza się dołączenie świadectwa jakości i dowodu wydania uzyskanego od autoryzowanego dystrybutora oleju wskazanego producenta, i wydanego na tegoż dystrybutora, z adnotacją sprzedawcy iż dotyczy dostawy dla danego sprzedawcy /klienta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument określającą cenę Producenta oleju opałowego na dzień 12 sierpnia 2022 r. (cenę netto 1 m3 oleju opałowego zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej Producentów obowiązującą w tym dniu).
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo wraz z zakresem jego umocowania, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Wymagana forma: pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusz, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w pieniądzu kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100). Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Gminno – Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Bolkowie: BS Jawor /O Bolków nr 29 8647 1059 0406 4288 2004 0002 z adnotacją: Wadium na „Sprzedaż i sukcesywne dostawy oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Bolkowie i Kaczorowie w sezonie grzewczym 2022/2023”.
Uwaga: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na wskazane konto. Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium w określonym niżej terminie (data oraz godzina wpływu
a nie data dokonania przelewu).
Wadium przechowywane jest na koncie nieoprocentowanym.
3. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23 sierpnia 2022 r. do godz. 930.
4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
5. Zamawiający zwróci wadium uczestnikom postępowania zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie kontakty, korespondencja, oświadczenia i zawiadomienia między uczestnikami konsorcjum, a zamawiającym będą się odbywać za pośrednictwem pełnomocnika. W przypadku wybrania za najkorzystniejszą oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają (podpisane przez ustanowionego Pełnomocnika):
a) każdy z osobna – dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1.1, VI.1.2b oraz
VI.1.3b i c.
b) w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt VI.1.3a dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
c) pozostałe dokumenty wspólnie odpowiednio podpisane przez pełnomocnika składają Wykonawcy wspólnie, z zastrzeżeniem, że każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał obrót olejem opałowym jest zobowiązany złożyć dokumenty wskazane w pkt VI.1.1 oraz VI.1.2a SWZ oddzielnie. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu z art. 57 pkt 2 ustawy oceniane będzie łącznie z zastrzeżeniem pkt VI.3.1c.
Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z postanowieniami art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, organizacyjna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie dostaw oleju opałowego przez Zamawiającego.
c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością dostaw oleju opałowego,
d) w przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania Zamawiającego lub Wykonawcy strony dokonują stosownych zmian w umowie.
e) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wyżej wymienionych, gdy termin wykonania umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
f) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
g) w przypadku zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku VAT, określonej w treści złożonej oferty oraz w § 4 Umowy, kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia.
h) zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
i) wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „ Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Nazwa adresata: Gminno-Miejski Zespół Obsługi Szkół w Bolkowie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Decyzja o przeprowadzeniu negocjacji zostanie podjęta przez Zamawiającego po zbadaniu i ocenie ofert. Na podstawie art. 288 ustawy Pzp Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu do trzech. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z możliwości negocjowania treści ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Negocjacje są poufne i prowadzone z zachowaniem zasad równego traktowania Wykonawców. Negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ. Forma negocjacji zostanie określona w zaproszeniu do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto Zamawiający oświadcza, że w roku 2022 planowane jest rozpoczęcie inwestycji polegającej na modernizacji źródła ciepła dla budynków szkolnych Szkoły Podstawowej w Bolkowie przewidująca zmianę sposobu ogrzewania, jednakże na dzień sporządzenia SWZ nie jest w stanie określić dokładnego terminu rozpoczęcia inwestycji i czy nastąpi on w trakcie obowiązywania umowy czy po jej zakończeniu. W związku z powyższym w § 9 pkt 1b umowy zawarto zapis co do prawa odstąpienia od umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.