eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i DominikowiceOgłoszenie z dnia 2022-08-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GORLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892216

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 2

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina.gorlice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.gorlice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51bc7cf6-193d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304565

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022241/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl, (dalej „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty i oświadczenia składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających pracę na Platformie oraz instrukcje obsługi Platformy znajdują się w rozdziale XIV SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gorlice. Kontakt do administratora, adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 listopada 2, tel.: 18 353 57 62, e-mail: urzad@gmina.gorlice.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Gorlice oraz poprzez email:iod@gmina.gorlice.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”,
b. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 tj. wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
4. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
5. Obiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy, Państwa dane będą zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą może być również: bank realizujący usługi bankowe – tj. Bank Spółdzielczy w Gorlicach, dostawca systemu finansowo-księgowego – tj. REKORD Kraków Systemy Informatyczne Spółka z o.o. w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, dane mogą zostać również powierzone dostawcy oprogramowania informatycznego tj. Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
a. art. 78 ust. 1 ustawy, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuży okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
b. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 – tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
c. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 – tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
8. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Uprawnienia wraz z ograniczeniami opisano w pkt 3.16 Ogłoszenia o zamówieniu
10. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
12. Składający ofertę jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych (w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c. prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
e. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
f. zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
g. w przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice”, obejmującego wykonanie ok. 2,5 km ścieżek pieszo-rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje rozbudowę drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowości Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowości Kobylanka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz rozbudowę drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" w miejscowości Kobylanka w km 0+000- km 1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

W ramach zamówienia zaplanowano:
Dla opracowania:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 270531K w km od 0+000 do km 1+025 w miejscowości Dominikowice i drogi gminnej nr 270655K w km od 0+000 do km 0+095 w miejscowości Kobylanka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi“:
1) poszerzenie prawego pasa jezdni, w kilometrze drogi:
- od km 0+009 do km 0+021do szer. 5,5 m, obręb Dominikowice
2) przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową szer. 3,00m w kilometrze:
- od km 0+464,0 do km 0+609 – str. lewa, obręb Dominikowice
- od km 0+051,5 do km 0+067 – str. lewa, obręb Kobylanka
3) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,00 m, w kilometrze drogi:
- od km 0+014 do km 0+464 – str. lewa, obręb Dominikowice,
- od km 0+609 do km 1+025 – str. lewa, obręb Dominikowice
- od km 0+000 do km 0+051,5 – str. lewa, obręb Kobylanka
4) przebudowę chodnika szer. 2,00 m w kilometrze:
- od km 0+003,5 do km 0+009,0 – str. lewa i prawa, obręb Dominikowice
5) budowę chodnika, w kilometrze:
- szer. 3,00 m
- od km 0+009,0 do km 0+014,0 – str. lewa, obręb Dominikowice,
- szer. 2,00 m
- od km 0+009,0 do km 0+021,0 – str. prawa, obręb Dominikowice
6) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
7) rozbudowę skrzyżowania drogi gminnej nr 270531K z drogą gminną nr 270534K
8) Budowę ściany oporowej dł. 27,3m w km 0+012 – km 0+039, obręb Kobylanka
9) Przebudowa Potoku Kobylanka w kilometrze potoku od km 3+710 do km 3+726
10) wyposażenie techniczne drogi:
10.1) urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę, w tym:
a) likwidację urządzeń wodnych – rowu przydrożnego:
- droga gminna nr 270531K w kilometrze drogi od km 0+007 do km 0+462,0, od km 0+622 do km 1+025 – str. lewa, obręb Dominikowice,
- droga gminna nr 270655K w kilometrze drogi od km 0+000 do km 0+046,0 – str. lewa i od km 0+065 do km 0+081 – str. prawa, obręb Kobylanka
- droga gminna nr 270534K w kilometrze drogi od km 0+005 do km 0+038 – str. lewa, obręb Dominikowice
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę przepustu pod koroną drogi:
b) przebudowę przepustu w kilometrze drogi km 0+338, droga nr 270531K, obręb Dominikowice
10.2) Urządzenia techniczne drogi
- bariery drogowe, balustrady,
- kanał technologiczny,
11) przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
- sieci telekomunikacyjnej
- sieci energetycznej
- sieci gazowej
- sieci wodno-kanalizacyjnej

Dla opracowania
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbój" w miejscowości Kobylanka wraz w km 0+000- km 1+328 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi
W ramach projektu opracowano:

1) poszerzenie lewego pasa jezdni, w kilometrze drogi:
 od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i łuku drogi do szer. 2,75m
 od km 0+409,06 do km 0+455,5 na łuku drogi do szer. 2,95m
 od km 0+560,5 do km 0+662,0 na łuku drogi do szer. 2,80m
2) przebudowę chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową szer. 3,00m w km 0+003 – 0+028,
3) budowę ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,00m przy lewej krawędzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,
4) przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
5) Przebudowa rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze rowu od km 0+195 do km 0+229 w tym:
- rozbudowa przepustu pod koroną drogi w kilometrze drogi km 0+263,
- przebudowa rowu poniżej początku i powyżej końca przepustu
6) Przebudowa cieku Dopływ z Dominikowic w kilometrze cieku od km 0+690 do km 0+698 w tym:
- rozbudowa przepustu pod koroną drogi w kilometrze drogi km 0+469,
- przebudowę cieku powyżej końca przepustu
7) wyposażenie techniczne drogi:
7.1. ) urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę po lewej stronie drogi, w tym:
- likwidację urządzeń wodnych – rowu przydrożnego w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,
- budowę kanalizacji deszczowej,
7.2.) urządzenia oświetleniowe – przebudowę oświetlenia drogi w km 0+003 – km 0+453
7.3.) Urządzenia techniczne drogi
- bariery i barieroporęcze drogowe, balustrady,
- kanał technologiczny,
8) przebudowa/zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie związanej z drogą:
- sieci telekomunikacyjnej
- sieci energetycznej
- sieci gazowej
- sieci wodno-kanalizacyjnej

Decyzja poprzedzająca rozpoczęcie robót budowlanych będzie wydana w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Wójta Gminy Gorlice w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zmianami)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na wykonaniu drogi wraz z chodnikiem, drogi rowerowej wraz z chodnikiem, ciągu pieszo – rowerowego, ścieżki rowerowej lub chodnika o długości min. 1000 mb wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. kierownikiem budowy posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia do kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub kwalifikacje równoważne do w/w, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów odpowiadające wymaganym uprawnieniom oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, spełniające wymagania określone w rozdziale IX ust. 2 pkt.4) lit. a) SWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 2 pkt. 4) lit. b) SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) – załącznik nr 2 do SWZ;
Jeżeli dotyczy:
2) Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ
3) Oświadczenie zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Gorlicach nr rachunku 26 8795 0005 2001 0009 2249 0017 z dopiskiem "Wadium – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w miejscowościach Kobylanka i Dominikowice”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) w treści gwarancji wadialnej lub poręczenia uwzględniony ma zostać adres e-mail lub skrytki
e-puap gwaranta lub poręczyciela, na które wysłane ma zostać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo winno być załączone do oferty), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).
2. Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_gorlice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.